EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 3 - Espais

L’assignatura de Projectes 3 es planteja com un curs experimental, on els exercicis no es desenvolupen a partir dels programes habituals (habitatge, serveis, cultural, etc...), sinó a partir d’una recepta de propietats espacials i temes genèrics.

Breu descripció

El curs es composarà de 4 exercicis. En cadascun d’aquests, l’alumne s’haurà d’ocupar simultàniament de 3 factors determinats: una propietat física + una acció + un lloc.

Objectius formatius

Entrenar l’alumne en l’anàlisi i la comprensió de les propietats de l’espai a partir d’una sèrie d’exercicis experimentals pensats amb l’objectiu de despertar la seva capacitat de relació projectual d’un grup de vectors de diferent naturalesa.

Codi

106037

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

1

Matèria

Professorat
Llengües

Català

Continguts de l’assignatura

Propietats físiques: lleuger, pesat, dinàmic, estàtic...

Accions: Dormir, menjar, jugar, emmagatzemar...

El lloc de cada exercici es comunicarà a l’inici del curs. Es tractarà d’un espai real, que pot ser tant interior com exterior, el qual s’haurà de mesurar i dibuixar per tal de poder intervenir-hi, transformant-lo d’acord amb una propietat física i una acció determinades.

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

L’assignatura s’organitza com un taller essencialment pràctic on es proposarà una sèrie d’exercicis. Cada exercici tindrà un día concret de lliurament, on es durà a terme una sessió crítica. Les sessions pràctiques s’intercalaràn amb una serie de lliçons teòriques relacionades amb l’exercici que s’estigui duent a terme.

Els exercicis es realitzen de forma individual, amb l’excepció de la tasca de mesurar el lloc proposat per cada exercici, que es farà en grups d’entre quatre i sis persones.

Activitats formatives

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

La revisió implicarà, per part de l’estudiant, la presentació de tots els exercicis realitzats durant el curs.

Procés de reavaluació

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

Cal haver presentat tots els exercicis per poder ser evaluat.

Lllevat de que l’alumne pugui justificar la seva absència, és precís que l’entrega de cada exercici es faci el día establert al calendari, obtenint una nota parcial.

Una vegada presentat l’exercici, l’alumne pot millorar-lo d’acord amb les indicacions que hagi rebut el día de l’entrega durant la sessió crítica, haven’t de ser presentat el día de l’entrega del següent exercici.

Els alumnes que tinguin justificant per la seva absència, també hauran de lliurar l’exercici en la següent entrega. Els alumnes que no puguin justificar la seva absència podran presentar també a la següent entrega, però tindran una penalització del 20% en la nota de l’exercici presentat.

Per aprovar, cal haver asistit com a mínim al 80% de les classes.

L’assistència a les conferències periòdiques proposades per la menció és obligatòria, i es demanarà un treball curt relatiu a cadascuna.

Bibliografia i enllaços web

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències bàsiques

Competències específiques

Competències transversals

E I N A