EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 3 - Conceptualització i disseny de producte


Aquesta assignatura s’imparteix en: Castellà

Les tutories es podran realitzar en: Castellà, Català, Anglès, Francès, Italià

Codi

106037

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

1

Matèria

Llengües

Castellà

Avaluació

Sistema d’avaluació

La qualificació final del curs es basarà en una avaluació continuada del treball de l’estudiant. El professor farà un seguiment de l’evolució i dels progressos de l’alumne de manera individualitzada. Els criteris de valoració es corresponen amb l’adquisició de les competències corresponents a aquesta assignatura, descrites detalladament en aquesta guia docent.

Per cada un dels projectes s’indicaran les competències i habilitats a avaluar. Cada projecte tindrà un sistema d’avaluació vinculat a la tipologia d’entregues definida. Les competències d’aquesta assignatura seran avaluades mitjançant:

La presentació de cada projecte, amb el nivell de continguts i presentació de la documentació que es determini, i de la seva defensa oral [70% repartits entre els dos projectes].

Així com el seguiment de la participació activa en els tallers i les tutories [30%].

Cal lliurar totes les activitats plantejades per tal d’avaluar cada projecte. Els retards en els lliuraments impliquen una penalització del 20% per setmana de retràs. Els lliuraments són obligatoris, però el no lliurament no impedeix que es pugui aprovar si la mitjana dóna 5 o més. Si algun estudiant no està d’acord amb la valoració de les activitats pot sol·licitar una revisió en el termini de dues setmanes posteriors al lliurament dels resultats.

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Procés de reavaluació

Normativa general

E I N A