Projectes 2 - Producte

L’assignatura respon a la conseqüent evolució del mètode i pràctica del projecte per al disseny de producte. Amb aquesta premis, es proposa que l’estudiant desenvolupi un projecte de disseny complet com a simulació d’un projecte real, on es posin en comú totes les competències adquirides en altres cursos, amb la finalitat de fomentar l’autonomia, rigor tècnic i identitat pròpia de cada dissenyador. 

Després de la introducció al desenvolupament d’un projecte de disseny que s’ha realitzat al primer semestre, els estudiants poden optar a realitzar projectes dels sectors específics. A Projectes 2 els estudiants adquiriran les habilitats necessàries per portar a terme un procés de disseny de producte amb confiança. 

Al llarg del curs, es realitzaran diagrames d’anàlisi d’usos i funcions, s’establiran definicions de briefing a partir de targets preestablerts i finalment es realitzarà una proposta de disseny específica. Aquesta, serà tractada des dels diferents punts de vista de producció que requereix el producte industrial. 

Objectius formatius

Realització de projectes de producte aportant solucions conceptuals, tècniques, formals, etc. a partir d’una demanda i d’uns requeriments de programa simulats. 

Desenvolupar capacitats d’anàlisis d’objectes, detectar-hi els problemes de disseny i aportar solucions alternatives a fi d’avaluar-ne la seva viabilitat social, tecnològica i econòmica. Fomentar l’esperit de síntesis de continguts, considerant-ne els seus requeriments tècnics, processos de fabricació i costos als que haurà d’estar sotmès el projecte. 

L’estudiant haurà d’assolir capacitats d’exposició, raonament dels resultats i conclusions projectuals del seu procés de treball. Es desenvoluparan capacitats resolutives i es fomentarà el criteri de presa de decisions. 

L’objectiu formatiu de l’assignatura és treballar múltiples mètodes projectuals a fi que l’estudiant sigui capaç d’afrontar diferents requeriments de projecte mitjançant les competències adquirides durant el curs. Per finalment, proposar solucions estructurades a les demandes del programa a través d’un discurs i enfoc propis. 

Recomanacions

Contemplar l’assignatura de Projectes 2 com l’entorn adequat on fer convergir totes les competències adquirides en assignatures realitzades anteriorment. Una plataforma de desenvolupament de projectes personal i pròpia de cada estudiant, que no només sigui útil per a establir un mètode de treball propi, sinó que fomenti l’anàlisi crítica de disseny i l’ús de recursos d’autoavaluació de projecte. 

Informació

Codi
106036
Crèdits
6
Curs
1
Semestre
2
Professorat
Llengües
Català
Espanyol