EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 2 - Producte

Després de la introducció al desenvolupament d’un projecte de disseny que s’ha realitzat al primer semestre, els estudiants poden optar a realitzar projectes dels sectors específics. A Projectes 2 els estudiants adquiriran les habilitats necessàries per portar a terme un procés de disseny de producte amb confiança.

Objectius formatius

L’objectiu formatiu principal de l’assignatura és fomentar el desenvolupament d’un esquema cognitiu especialitzat que permeti a l’estudiant adaptar-se a diferents situacions, característiques de la pràctica professional, connectant gran quantitat d’informacions heterogènies (fruit de l’anàlisi de realitats complexes) i estructurant-les per donar solucions plausibles des del disseny.


Aquesta assignatura s’imparteix en: català o castellà

Les tutories es podran realitzar en: català, castellà, anglès

Codi

106036

Crèdits

6 ECTS

Curs

1

Semestre

2

Matèria

Professorat
Llengües

Català Castellà

Continguts de l’assignatura

Els dos projectes que es plantegen durant el curs estan organitzats de tal manera que els alumnes coneixeran les diferents etapes d’un procés de disseny de producte de forma general i alguns aspectes del procés de forma més específica. En el primer projecte es posa èmfasi en les estratègies de formalització i en el segon projecte es posa l’accent en l’anàlisis de contextos, usuaris i interacció entre els productes i usuaris. En el primer cas, s’utilitzen les maquetes i el dibuix com a eines de pensament del projecte, mentres que en el segon farem ús de recursos de recerca i eines d'avaluació de projectes heredats del design thinking.

En el primer projecte es dissenya una cadira perquè podem pensar-la experimentant amb materials i volums. Obliga a treballar les proporcions, l’estructura i l'expressivitat de la forma, l’ergonomia, els materials i les seves tècniques de transformació.

El segon projecte proposa un context real de disseny. L'èmfasi d’aquest projecte està en proporcionar pautes perquè els estudiants aprenguin a avaluar contextos de disseny, usuaris i les seves necessitats.

La presentació dels projectes és una maqueta o prototip. També s’elabora un dossier amb la memòria descriptiva i la memòria tècnica corresponent. Aquesta presentació serveix per aprendre a utilitzar el llenguatge de comunicació adequat a cada interlocutor del producte, ja sigui el client o l’industrial.

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats formatives

Activitats Dirigides

Activitat: Classes teòriques: classes magistrals i debat en gran grup

ECTS: 5%

Resultats d’aprenentatge: CE1, CE2.


Activitat: Taller de tecnologia: assistència en la resolució de les dificultats tecnològiques i constructives.

ECTS: 10%

Resultats d’aprenentatge: CE7.


Activitat: Taller de representació: assistència en la resolució de les dificultats de representació gràfica o en tres dimensions.

ECTS: 10%

Resultats d’aprenentatge: CE5, CE6.


Activitat: Presentació de treballs: presentació de resultats, parcials i finals i ronda de valoracions.

ECTS: 10%

Resultats d’aprenentatge: CE2, CE6,CE17.

Activitats Supervisades

Activitat: Tutories: tutories de seguiment i correcció del projecte.

ECTS: 10%

Resultats d’aprenentatge: CE2, CE10, CE19, CT9, CT10, CT12, CT19.

Activitats Autònomes

Activitat: Informació i documentació: treball autònom de recerca de fonts, recollida d’informació, anàlisi i elaboració documental de la mateixa.

ECTS: 10%

Resultats d’aprenentatge: CE19.


Activitat: Elaboració de projectes: treball autònom de formulació de programes de disseny i el seu desenvolupament a partir de situacions simulades i pautes per al desenvolupament del projecte.

ECTS: 45%

Resultats d’aprenentatge: CE1, CE2, CE10, CT9, CT10, CT12, CT19.

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

L’assistència a classe és obligatòria. A partir de dues faltes d’assistència sense justificació se suspèn l’assignatura. Cada projecte s’ha de tenir aprovat amb un 5 per poder fer la mitjana del curs. Els projectes que no arriben a aquesta nota s’han de reevaluar.

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Procés de reavaluació

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

La qualificació final del curs es basarà en una avaluació continuada del treball de l’estudiant. Els professors faran un seguiment de l’evolució i dels progressos de l’alumne de manera individualitzada. Els criteris de valoració es corresponen amb l’adquisició de les competències corresponents a aquesta assignatura, descrites detalladament en l’apartat número 5 d’aquesta guia docent.

Les competències d’aquesta assignatura seran avaluades mitjançant la presentació de projectes per mitjà d’una memòria escrita, una maqueta i la seva defensa oral. Cada projecte que es presenta ha de tenir una nota mínima de 5 per poder fer mitja amb la resta de projectes.

Bibliografia i enllaços web

Recursos

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques.

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals.

E I N A