EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 2 - Narratives visuals

Després de la introducció al desenvolupament d’un projecte de disseny global que s’ha realitzat a l’assignatura Introducció al Projecte de Disseny de primer, els estudiants poden optar a realitzar projectes de sectors específics que es corresponen amb l’oferta de mencions del Grau (a excepció de la menció Cultura del Disseny, que tindria una presència transversal en tots els àmbits).

L’objectiu formatiu principal de l’assignatura és fomentar el desenvolupament d’un esquema cognitiu especialitzat que permeti a l’estudiant adaptar-se a diferents situacions, característiques de la pràctica professional, inter-connectant gran quantitat d’informacions heterogènies (fruit de l’anàlisi de realitats complexes a fi de detectar-ne els problemes d’ús) i estructurant-les per donar solucions plausibles des del disseny.

Codi

200935 - 2

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

2

Matèria

Projectes

Professorat
Llengües

Castellà

Prerequisits

Tots els àmbits de projectes proposats a Projectes 1, pressuposen l’adquisició prèvia de les competències al nivell requerit a Introducció al Projecte de Disseny de primer curs. A més, hi ha tres àmbits vinculats a les assignatures Informàtica aplicada al disseny de text i imatge i Informàtica aplicada al disseny d’espais i volums que tenen com a prerequisit haver cursat una d’aquestes dues assignatures.

Continguts de l’assignatura

Assignatura de projectes recomanada per a estudiants de l'itinerari de Creació Visual, en què es treballarà la narrativa a partir de la seqüenciació d'imatges fixes.

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

La qualificació final del curs es basarà en una avaluació continuada del treball de l’estudiant. Els professors faran un seguiment de l’evolució i dels progressos de l’alumne de manera individualitzada. Els criteris de valoració es corresponen amb l’adquisició de les competències corresponents a aquesta assignatura, descrites detalladament en l’apartat número 5 d’aquesta guia docent.

Les competències d’aquesta assignatura seran avaluades mitjançant la presentació de projectes per mitjà d’una memòria escrita i la seva defensa oral.

Programació de l'assignatura

El curs se centra sobretot en la capacitat pràctica de respondre davant un projecte de disseny gràfic, a partir de disseny de llibres: el seu interior, la seva estètica exterior i la seva enquadernació.

Projectes principals previstos:

En almenys un dels projectes es crea la situació d'un encàrrec real en col·laboració amb una editorial (o empresa cultural) des del "briefing" del client fins a la presentació dels resultats.

Els projectes es presenten públicament, realitzats en peces físiques i amb un document de memòria. Paral·lelament als projectes ens ocupem d'alguns dels diferents tipus de lectura segons les característiques del text i del grup de lectors i realitzem petits "projectes ad hoc". Així mateix analitzarem llibres impresos i es realitzaran exercicis de selecció de tipografia i definició de pautes de text.

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques.

Competències transversals.

E I N A