EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 2 - Gràfic / Creació Visual

Després de la introducció al desenvolupament d’un projecte de disseny global que s’ha realitzat a l’assignatura Projectes 1 de primer semestre, l’alumnat pot optar a realitzar projectes de sectors específics que es corresponen amb l’oferta de mencions del Grau.

Objectius formatius

L’objectiu principal de l’assignatura és fomentar el desenvolupament d’un esquema cognitiu especialitzat que permeti a l’alumnat adaptar-se a diferents situacions, característiques de la pràctica professional, inter-connectant gran quantitat d’informacions heterogènies (fruit de l’anàlisi de realitats complexes a fi de detectar-ne els problemes d’ús) i estructurant-les per donar solucions plausibles des del disseny.


Aquesta assignatura s’imparteix en: Castellà, Català

Les tutories es podran realitzar en: Castellà, Català, Anglès

Codi

106036

Crèdits

6 ECTS

Curs

1

Semestre

2

Matèria

Professorat
  • Nikita Bashmakov
Llengües

Català Castellà

Prerequisits

Tots els àmbits de projectes proposats a Projectes 2, pressuposen l’adquisició prèvia de les competències al nivell requerit a Projectes 1 de primer semestre. És recomanable haver cursat i aprovat l’apartat de “Text i Imatge” de l’assignatura de Representacions Digitals i haver adquirit les competències de dibuix en l’assignatura Estratègies del Dibuix del primer semestre.

Continguts de l’assignatura

L'objectiu d'aquesta assignatura és acostar a l'alumnat al disseny gràfic i a la creació visual, dotant-lo d'eines i tècniques d'expressió que ho capacitin per a donar solucions a problemes de comunicació visual.

Al mateix temps d'adquirir les competències necessàries en el tractament de la imatge i de la tipografia mitjançant l'experimentació, es fomentarà la capacitat crítica de l'alumnat i la seva habilitat de generar auto encàrrecs per si mateix/a.

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

A través de lectures, exercicis i projectes pràctics, es posaran en pràctica processos de recerca, anàlisi, síntesi, conceptualització i formalització gràfica, necessaris per a complir amb els encàrrecs professionals del sector.

Activitats formatives

Introducció al disseny gràfic i a la creació visual

Retòrica visual

Projecte 1: Disseny d'un cartell

10% de la nota final

Objectius: treballar els processos de recerca, conceptualització, exploració visual, formalització i producció final d'una peça gràfica

Exercicis d'estil: imatges i textos

Projecte 2: Taller d'imatge

15% de la nota final

Objectius: expandir el llenguatge visual propi a través de l'experimentació de tècniques analògiques i digitals; adquirir capacitat d'anàlisi i crítica.

Projecte 3: Taller de tipografia

10% de la nota final

Objectius: a partir d'un text existent es treballa la part expressiva de la tipografia així com altres aspectes pràctics com la jerarquia i composició.

Projecte 4: Desenvolupament d'una tipografia display

5% de la nota final

En paral·lel al taller de tipografia els/les alumnes/as s'iniciaran en el procés de disseny i creació de fonts display.

Objectius: plantejar el disseny d'un alfabet basat en un concepte de lliure elecció, generant un mínim de caràcters. Produir una peça promocional de l'alfabet.

Disseny d'autor/a: storytelling i crítica social

Projecte 5: Generar i narrar una història utilitzant recursos del disseny gràfic i/o la il·lustració

15% de la nota final

Objectius: Expandir la visió del camp d'actuació del disseny gràfic i la il·lustració. Comprendre la importància de l’auto encàrrec en l'àmbit creatiu.

Projecte 6: Disseny d'un objecte que generi impacte sociocultural en el context (g)local de la ciutat de Barcelona

15% de la nota final

Objectius: fomentar una visió crítica del context sociocultural a través del disseny.

Projecte final

Projecte 7: Desenvolupament d'un sistema d'identitat visual complet (branding, direcció d’art, sistema gràfic i aplicacions)

30% de la nota final

Objectius: posar en pràctica tots els aspectes apresos durant el semestre: recerca, conceptualització, experimentació i exploració visual, formalització gràfica, adaptació a diferents formats/mitjans i presentació final del projecte.

Avaluació

Sistema d’avaluació

El sistema d'avaluació d’aquesta assignatura segueix les directrius generals de la Universitat Autònoma de Barcelona i del document d'UAB/EINA “Sistema d’avaluació curs 2019/2020”.

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

L'explicació de cada exercici anirà acompanyada d'una fitxa que contindrà la informació sobre aquest, una rúbrica avaluativa i el calendari dels lliuraments parcials i/o finals.

Els lliuraments de tots els exercicis es realitzaran sempre en dos formats:

Els lliuraments que no compleixin els requisits establerts en la fitxa avaluativa de cada exercici (incloent-hi els lliuraments incomplets) seran qualificades com “No Avaluable” fins al lliurament complet de l'exercici.

Els treballs lliurats fora de termini tindran una penalització d'1 punt per setmana (natural) sobre la nota final.

En cas d'existir incidències tècniques en el sistema informàtic de Eina que no depenguin de l'alumnat, l'equip docent proposarà solucions alternatives que seran comunicades per correu electrònic a les persones inscrites en l'assignatura.

No s'acceptaran lliuraments per correu electrònic en cap cas.

Aspectes avaluatius generals de l'assignatura

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

La revisió ordinària de les notes haurà de sol·licitar-se per correu electrònic.

Procés de reavaluació

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

La reavaluació consistirà en la possibilitat de tornar a lliurar els lliuraments del semestre (de manera total o parcial). Aquesta reavaluació podrà pujar/baixar la nota obtinguda prèviament.

Alumnat amb una nota final inferior a 3.5 punts

Alumnat amb una nota final entre 3.5 i 4.9 punts

Alumnat amb una nota final superior a 5 punts

Bibliografia i enllaços web

Recursos

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competències transversals

E I N A