EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 2 - Estratègies i eines de conceptualització i disseny de producte

Després de la introducció al desenvolupament d’un projecte de disseny global que s’ha realitzat a l’assignatura Introducció al Projecte de Disseny de primer, els estudiants poden optar a realitzar projectes de sectors específics que es corresponen amb l’oferta de mencions del Grau (a excepció de la menció Cultura del Disseny, que tindria una presència transversal en tots els àmbits).

L’objectiu formatiu principal de l’assignatura és fomentar el desenvolupament d’un esquema cognitiu especialitzat que permeti a l’estudiant adaptar-se a diferents situacions, característiques de la pràctica professional, inter-connectant gran quantitat d’informacions heterogènies (fruit de l’anàlisi de realitats complexes a fi de detectar-ne els problemes d’ús) i estructurant-les per donar solucions plausibles des del disseny.

Codi

200935 - 4

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

2

Matèria

Projectes

Professorat
Llengües

Castellà

Prerequisits

Tots els àmbits de projectes proposats a Projectes 1, pressuposen l’adquisició prèvia de les competències al nivell requerit a Introducció al Projecte de Disseny de primer curs. A més, hi ha tres àmbits vinculats a les assignatures Informàtica aplicada al disseny de text i imatge i Informàtica aplicada al disseny d’espais i volums que tenen com a prerequisit haver cursat una d’aquestes dues assignatures.

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

La qualificació final del curs es basarà en una avaluació continuada del treball de l’estudiant. Els professors faran un seguiment de l’evolució i dels progressos de l’alumne de manera individualitzada. Els criteris de valoració es corresponen amb l’adquisició de les competències corresponents a aquesta assignatura, descrites detalladament en l’apartat número 5 d’aquesta guia docent.

Les competències d’aquesta assignatura seran avaluades mitjançant la presentació de projectes per mitjà d’una memòria escrita i la seva defensa oral.

Programació de l'assignatura

L’objectiu de l’assignatura és dotar l’estudiant d’una visió global del projecte de disseny i oferir-li diferents estratègies creatives, eines i mètodes per la formalització i presa de decisions en el disseny d’un nou producte. Entendre l’heterogeneïtat del projecte de disseny, els seus diferents enfocaments o aproximacions metodològiques possibles en funció del sector, la tipologia del projecte, del client o de l’usuari.

El desenvolupament dels projectes anirà acompanyat de contingut de caràcter teòric/pràctic, necessari per a l’evolució del projecte en les seves diferents fases, des de la conceptualització fins a la fabricació i comercialització.

L’aprenentatge s’articularà a través d’activitats i projectes tant individuals com col·lectius i de la posada en comú, i a través de contingut complementari teòric/pràctic aplicat directament al disseny de producte que els estudiants desenvoluparan durant les diferents etapes del projecte.

Els coneixements impartits s’orientaran a tècniques d’anàlisi de context, de l’usuari i de les seves necessitats, processos creatius i de conceptualització, ús del dibuix i les maquetes en l’àmbit projectual, mètodes de resolució de problemes, eines i estratègies de formalització, materials i processos de transformació, detalls constructius, viabilitat tècnica i estructural, requisits de fabricació, comunicació del projecte, context empresarial, etc.

El curs s’articularà a través de tres projectes, cada un d’ells amb objectius i estructures diferents:

Per cada un dels projectes s’indicaran les competències i habilitats a avaluar. Cada projecte tindrà un sistema d’avaluació vinculat a la tipologia d’entregues definida. Les competències d’aquesta assignatura seran avaluades mitjançant:

Cal lliurar totes les activitats plantejades per tal d’avaluar cada projecte. Els retards en els lliuraments impliquen una penalització del 20% per setmana de retràs. Els lliuraments són obligatoris, però el no lliurament no impedeix que es pugui aprovar si la mitjana dóna 5 o més. Si algun estudiant no està d’acord amb la valoració de les activitats pot sol·licitar una revisió en el termini de dues setmanes posteriors al lliurament dels resultats.

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques.

Competències transversals.

E I N A