EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 2 - Espais

Facilitar als estudiants les eines que els permeti iniciar l’aprenentatge en el desenvolupament de projectes per al disseny d’espais. L’assignatura incideix especialment en les primeres fases del procés projectual; el desenvolupament del concepte general del projecte, el programa, l’estudi del lloc, els referents, la tria de materials o el dibuix.

Objectius formatius

L’objectiu formatiu principal de l’assignatura és fomentar el desenvolupament d’un esquema cognitiu especialitzat que permeti a l’estudiant adaptar-se a diferents situacions, característiques de la pràctica professional, inter-connectant gran quantitat d’informacions heterogènies (fruit de l’anàlisi de realitats complexes a fi de detectar-ne els problemes d’ús) i estructurant-les per donar solucions plausibles des del disseny.


Aquesta assignatura s’imparteix en: Català

Les tutories es podran realitzar en: Català - Castellà

Codi

106036

Crèdits

6 ECTS

Curs

1

Semestre

2

Matèria

Professorat
Llengües

Català

Continguts de l’assignatura

El curs es desenvoluparà a partir de les primeres fases del procés projectual, plantejant una serie de 5 projectes o treballs que pivotaran sobre aquests.

L’estratègia projectual i el programa: Treballar l’anàlisi i el posicionament sobre l’espai en el que es desenvolupa el projecte a partir de programes d’usos genèrics per tal de donar importància a la transformació de l’espai.

L’entorn/emplaçament: Cal tenir en compte que qualsevol projecte forma part d’un entorn físic i cultural, i que aquest no es pot pensar de forma individual, doncs el nostre plantejament acabarà tenint un paper en aquest entorn i per tant s’ha d’incloure dins l’anàlisi projectual. Entendre el lloc com un element sentimental i no purament físic.

Els referents: Coneixer l’entorn cultural històric i actual és essencial per als estudiants, doncs permet desenvolupar i plantejar les seves pròpies idees i conceptes de disseny. Durant el curs es treballarà la influència dels referents culturals sobre els projectes, posant-se en comú per tal d’ampliar-ne el seu coneixement. En aquesta linia, el conjunt d’assignatures de projectes de la menció d’Espais oferiran durant el curs una serie de conferencies d’estudis de disseny interessants per als alumnes.

La tria dels materials: A partir del desenvolupament de la idea principal del projecte, s’anirà triant els materials que expliquin millor el concepte que volguem expressar. La tria de materials pròxims i sincers amb seva forma i composició, permetrà dotar de valor i càrrega emocial als projectes, però per aconseguir això caldrà entendre les característiques i funcionalitats d’aquests per si mateixos, però també en relació a la resta i a l’entorn.

El dibuix: Per poder explicar el projecte, és necessari representar-lo mitjançant el dibuix. Però aquest no nomès té un objectiu com a presentació final, també forma part del propi procès de projectació, a partir del moment que l’utilitzem com a forma de pensament i anàlisi. L’assignatura treballarà la relació entre el dibuix i la realitat.

Metodologia docent i activitats formatives

Per tractar-se de projectes temàtics, cadascun d’ells inclourà la corresponent presentació (presentació/visita del lloc, programa, objectius i metodologia), una explicació del tema concret, correccions públiques dels treballs dels alumnes i una entrega final, també pública, que permetrà compartir-ne els resultats.

Els projectes s’organitzaran en grup o individualment, i tindran diferent durada, en funció dels objectius de cadascun d’ells.

A classe es treballarà amb una llibreta on l’alumne anirà plasmant els apunts, croquis i esbossos dels projectes. Serà una eina més de treball i un document que recollirà tant el treball diari que s’ha anat fent a l’aula com el treball autònom de l’alumne i s’haurà de lliurar al final de curs.

Activitats formatives

Activitats Dirigides

Activitat: Classes teòriques: classes magistrals i debat en gran grup

ECTS: 15%

Resultats d’aprenentatge: CE1, CE2.

Activitat: Taller de tecnologia: assistència en la resolució de les dificultats tecnològiques i constructives.

ECTS: 5%

Resultats d’aprenentatge: CE7, CE20.

Activitat: Taller de representació: assistència en la resolució de les dificultats de representació gràfica o en tres dimensions.

ECTS: 5%

Resultats d’aprenentatge: CE5.

Activitat: Presentació de treballs: presentació de resultats, parcials i finals i ronda de valoracions.

ECTS: 15%

Resultats d’aprenentatge: CE2, CE17.

Activitats Supervisades

Activitat: Tutories: tutories de seguiment i correcció del projecte.

ECTS: 10%

Resultats d’aprenentatge: CE2, CE10, CE19, CT9, CT10, CT12, CT13, CT15, CT19.

Activitats Autònomes

Activitat: Informació i documentació: treball autònom de recerca de fonts, recollida d’informació, anàlisi i elaboració documental de la mateixa.

ECTS: 10%

Resultats d’aprenentatge: CE19.

Activitat: Elaboració de projectes: treball autònom de formulació de programes de disseny i el seu desenvolupament a partir de situacions simulades i pautes per al desenvolupament del projecte.

ECTS: 40%

Resultats d’aprenentatge: CE1, CE2, CE10, CT9, CT10, CT12, CT19.

Avaluació

Sistema d’avaluació

La qualificació final del curs es basarà en una avaluació continuada del treball de l’estudiant. El professor farà un seguiment de l’evolució i dels progressos de l’alumne de manera individualitzada. Els criteris de valoració es corresponen amb l’adquisició de les competències corresponents a aquesta asignatura.

Les competències d’aquesta assignatura seran avaluades mitjançant la presentació de projectes per mitjà d’una memòria complerta i la seva defensa oral.

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

Als criteris d’avaluació general es tindrà en compte el següent: la participació activa de l’alumne a les classes, el lliurament dels treballs en les dates assenyalades i l’assistència. Quant als treballs, es valorarà l’adequació del projecte al programa d’usos, l’organització i distribució dels espais, l’ambientació general del projecte, la tria coherent de materials i el correcte grafiat i dibuix dels plànols.

Proporcionalment els treballs que s’han de lliurar representen el 75% de la nota final, el 10% correspon a l’assistència i el 15% restant a la participació activa de l’alumne.

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

La revisió dels projectes es durà a terme mitjançant la re entrega d’aquests, incidint en els apartats que tinguin més marge de millora.

Procés de reavaluació

Normativa general

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències bàsiques

E I N A