EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 2 - Eines del disseny d'espais

Després de la introducció al desenvolupament d’un projecte de disseny global que s’ha realitzat a l’assignatura Introducció al Projecte de Disseny de primer, els estudiants poden optar a realitzar projectes de sectors específics que es corresponen amb l’oferta de mencions del Grau (a excepció de la menció Cultura del Disseny, que tindria una presència transversal en tots els àmbits).

L’objectiu formatiu principal de l’assignatura és fomentar el desenvolupament d’un esquema cognitiu especialitzat que permeti a l’estudiant adaptar-se a diferents situacions, característiques de la pràctica professional, inter-connectant gran quantitat d’informacions heterogènies (fruit de l’anàlisi de realitats complexes a fi de detectar-ne els problemes d’ús) i estructurant-les per donar solucions plausibles des del disseny.

Codi

200935 - 1

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

2

Matèria

Projectes

Professorat
Llengües

Castellà Català

Prerequisits

Tots els àmbits de projectes proposats a Projectes 2, pressuposen l’adquisició prèvia de les competències al nivell requerit a Introducció al Projecte de Disseny de primer curs. A més, hi ha tres àmbits vinculats a les assignatures Informàtica aplicada al disseny de text i imatge i Informàtica aplicada al disseny d’espais i volums que tenen com a prerequisit haver cursat una d’aquestes dues assignatures.

Metodologia docent i activitats formatives

ACTIVITATS DIRIGIDES

ACTIVITATS SUPERVISADES

ACTIVITATS AUTÒNOMES

Avaluació

La qualificació final del curs es basarà en una avaluació continuada del treball de l’estudiant. El professor farà un seguiment de l’evolució i dels progressos de l’alumne de manera individualitzada. Els criteris de valoració es corresponen amb l’adquisició de les competències corresponents a aquesta asignatura.

Les competències d’aquesta assignatura seran avaluades mitjançant la presentació de projectes per mitjà d’una memòria escrita i la seva defensa oral.

Als criteris d’avaluació general es tindrà en compte el següent: la participació activa de l’alumne a les classes, el lliurament dels treballs en les dates assenyalades i l’assistència. Quant als treballs, es valorarà l’adequació del projecte al programa d’usos, l’organització i distribució dels espais, l’ambientació general del projecte, la tria coherent de materials i el correcte grafiat i dibuix dels plànols.

Proporcionalment els treballs que s’han de lliurar representen el 75% de la nota final, el 10% correspon a l’assistència i el 15% restant a la participació activa de l’alumne.

Programació de l'assignatura

L’objectiu de l’assignatura és facilitar als estudiants les eines que els permetin millorar la seva habilitat en el desenvolupament de projectes per al disseny d’espais. L’assignatura incideix especialment en algunes de les fases del procés projectual, com l’estudi previ del lloc, del programa i dels referents, els primers esbossos, el desenvolupament del concepte general del projecte i la seva aplicació, la concreció de les solucions constructives i la seva correcta representació per tal que es pugui explicar correctament.

El curs es desenvoluparà en 5 projectes. Cadacún d’ells tractarà sobre temàtiques diferents i s’organitzarà en grup o individualment, i tindrà diferent durada, en funció dels objectius de cadascún d’ells.

Seguint la metodologia iniciada a Projectes I, a classe es treballarà amb una llibreta on l’alumne anirà plasmant els apunts, croquis i esbossos dels projectes. Serà una eina més de treball i un document que recollirà tant el treball diari que s’ha anat fent a l’aula com el treball autònom de l’alumne i s’haurà de lliurar al final de curs.

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques.

Competències transversals.

E I N A