EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 2 - Disseny d'interaccions 1 (UX/UI)

Després de la introducció al desenvolupament d’un projecte de disseny global que s’ha realitzat a l’assignatura Introducció al Projecte de Disseny de primer, els estudiants poden optar a realitzar projectes de sectors específics que es corresponen amb l’oferta de mencions del Grau (a excepció de la menció Cultura del Disseny, que tindria una presència transversal en tots els àmbits).

L’objectiu formatiu principal de l’assignatura és fomentar el desenvolupament d’un esquema cognitiu especialitzat que permeti a l’estudiant adaptar-se a diferents situacions, característiques de la pràctica professional, inter-connectant gran quantitat d’informacions heterogènies (fruit de l’anàlisi de realitats complexes a fi de detectar-ne els problemes d’ús) i estructurant-les per donar solucions plausibles des del disseny.

Codi

200935 - 3

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

2

Matèria

Projectes

Professorat
Llengües

Castellà Català

Prerequisits

Tots els àmbits de projectes proposats a Projectes 1, pressuposen l’adquisició prèvia de les competències al nivell requerit a Introducció al Projecte de Disseny de primer curs. A més, hi ha tres àmbits vinculats a les assignatures Informàtica aplicada al disseny de text i imatge i Informàtica aplicada al disseny d’espais i volums que tenen com a prerequisit haver cursat una d’aquestes dues assignatures.

Continguts de l’assignatura

Introducció a la disciplina del disseny web
Estadístiques web: dispositius, navegadors, resolució de pantalla etc.

Conceptes específics de l’àmbit web:

Especificitats del disseny web:

El lloc web

Estàndards web

El projecte web

Introducció als gestors de continguts (WordPress)

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

Avaluació continuada a través dels següents criteris:

Bibliografia i enllaços web

Programació de l'assignatura

Setmana 1

Setmana 2

Setmana 3

Setmana 4

Setmana 5

Setmana 6

Setmana 7

Setmana 8

Setmana 9

Setmana 10

Setmana 11

Setmana 12

Setmana 13

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques.

Competències transversals.

E I N A