EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 2 - Cultura del disseny

En aquesta assignatura ens dedicarem a pensar, fent. Un “pensar” actiu i un “fer” reflexiu que incorporarem com a metodologia en la projecció d’idees per dotar els nostres projectes d’anàlisi crítica i creativitat, alternativament.

A projectes de cultura del disseny repensarem l’objecte i la nostra relació amb ell, ja que el binomi subjecte-objecte, entès únicament com una forma d’oposició ontològica, avui ha perdut sentit. Així doncs, amb aquest eix vertebrador dels continguts investigarem relacions afectives entre persones i coses, disseccionarem l’objecte des de la teoria i la pràctica, i projectarem formes d’accessibilitat factibles a la complexitat oculta dels objectes.

Aquests continguts ens serviran de guia per portar a terme els exercicis i projectes del curs, ja que més enllà d’assolir aspectes de la matèria d’interès proposada ens entrenarem per millorar l’acte projectual en el context específic de la cultura del disseny.

Objectius formatius

Codi

106036

Crèdits

6 ECTS

Curs

1

Semestre

2

Matèria

Professorat
Llengües

Català

Continguts de l’assignatura

L’objecte en el context quotidià

L’objecte en el context d’exhibició

L’objecte en el context filosòfic


Aquesta assignatura s’imparteix en: català

Les tutories es podran realitzar en: català / castellà /anglès

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

L’assignatura s’articula al voltant de tres formes d’activitats: dirigides, aquelles en què el pes recau sobre el contingut que es dóna als estudiants, supervisades, en què són els estudiants que generen contingut amb el docent com a guia, i autònomes, en què l’estudiant treballa en solitari a partir de les activitats formatives proposades.

Activitats formatives

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

Els criteris de valoració es corresponen amb l’adquisició de les competències corresponents a aquesta assignatura, descrites detalladament a l’apartat de “Competències i resultats de l’aprenentatge”. Aquestes caldrà que es reflecteixin a les activitats formatives que es detallen:

L’avaluació d’aquesta assignatura serà continuada i no hi haurà proves d’avaluació final.

Tal i com s’indicava a les activitats formatives, la nota global queda dividida entre un exercici (20%) dos projectes (60%) i la participació en els debats i treball a classe (20%).

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Procés de reavaluació

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

Els estudiants que no obtinguin una nota mitjana igual o superior a 5 caldrà que es presentin a la reavaluació. Aquesta no serà la reentrega d’un o diferents treballs suspesos ja presentats, sinó que es proposarà un nou exercici que permeti visibilitzar l’assoliment dels continguts impartits durant el curs.

Bibliografia i enllaços web

Recursos

Documentals

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències bàsiques

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A