EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 1 - Experimentació, formalització i enfoc del projecte de disseny de producte

Després de la introducció al desenvolupament d’un projecte de disseny global que s’ha realitzat a l’assignatura Introducció al Projecte de Disseny de primer, els estudiants poden optar a realitzar projectes de sectors específics que es corresponen amb l’oferta de mencions del Grau (a excepció de la menció Cultura del Disseny, que tindria una presència transversal en tots els àmbits).

L’objectiu formatiu principal de l’assignatura és fomentar el desenvolupament d’un esquema cognitiu especialitzat que permeti a l’estudiant adaptar-se a diferents situacions, característiques de la pràctica professional, inter-connectant gran quantitat d’informacions heterogènies (fruit de l’anàlisi de realitats complexes a fi de detectar-ne els problemes d’ús) i estructurant-les per donar solucions plausibles des del disseny.

Codi

200934 - 5

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

a

Matèria

Projectes

Professorat
Llengües

Castellà Català

Prerequisits

Tots els àmbits de projectes proposats a Projectes 1, pressuposen l’adquisició prèvia de les competències al nivell requerit a Introducció al Projecte de Disseny de primer curs. A més, hi ha tres àmbits vinculats a les assignatures Informàtica aplicada al disseny de text i imatge i Informàtica aplicada al disseny d’espais i volums que tenen com a prerequisit haver cursat una d’aquestes dues assignatures.

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

La qualificació final del curs es basarà en una avaluació continuada del treball de l’estudiant. Els professors faran un seguiment de l’evolució i dels progressos de l’alumne de manera individualitzada. Els criteris de valoració es corresponen amb l’adquisició de les competències corresponents a aquesta assignatura, descrites detalladament en l’apartat número 5 d’aquesta guia docent.

Les competències d’aquesta assignatura seran avaluades mitjançant la presentació de projectes per mitjà d’una memòria escrita i la seva defensa oral. Cada projecte que es presenta ha de tenir una nota mínima de 5 per poder fer mitja amb la resta de projectes.

Programació de l'assignatura

Aquest taller és la primera aproximació al món del disseny d’objectes després de la introducció general que els alumnes han tingut durant el primer curs. L’objectiu d’aquest curs és donar a l’estudiant una visió general del projecte de disseny de producte i que adquireixi les habilitats necessàries per poder portar a terme un projecte amb confiança.

Els alumnes portaran a terme dos projectes durant el curs.

En el primer projecte es dissenya un objecte amb un carácter formal molt important (per exemple, una cadira). La primera part del projecte és experimental i desde la pràctica. Mitjançant la construcció de diferents maquetes, l’alumne troba una manera d’articular constructivament un volum. Aquest principi d’articulació es converteix en la fórmula mitjançant la qual elabora una primera proposta formal del producte. A la segona part del projecte, la proposta es converteix en un producte funcional i produïble. Es tracta de transformar la forma adaptant-la a la resta de condicionants del projecte: ergonomia, materials i processos de fabricació.

El segon projecte proposa un context real de disseny (s’intenta trobar una col.laboració amb una empresa o una entitat diferent cada curs). L’emfasi d’aquest segon projecte està en proporcionar estratègies perquè els estudiants aprenguin a avaluar contextos de disseny, usuaris i les seves necessitats. Prenent com a punt de partida aquests anàlisis, els estudiants faran les seves pròpies propostes. Els nous productes es desenvoluparan formalment segons els critèris de desenvolupament de la forma que ja s’han tractat durant el primer projecte.

La presentación dels projectes és una maqueta a Escala 1:1 o un primer prototip del producte. També s’elabora un dossier amb la memoria descriptiva i la memoria técnica corresponent. Aquesta memòria serveix per aprendre a utilizar el llenguatge de comunicación adequat a cada interlocutor del producte, ja sigui el client o l’industrial.

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques.

Competències transversals.

E I N A