EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 1 - Estratègies d'habitar

Després de la introducció al desenvolupament d’un projecte de disseny global que s’ha realitzat a l’assignatura Introducció al Projecte de Disseny de primer, els estudiants poden optar a realitzar projectes de sectors específics que es corresponen amb l’oferta de mencions del Grau (a excepció de la menció Cultura del Disseny, que tindria una presència transversal en tots els àmbits).

L’objectiu formatiu principal de l’assignatura és fomentar el desenvolupament d’un esquema cognitiu especialitzat que permeti a l’estudiant adaptar-se a diferents situacions, característiques de la pràctica professional, inter-connectant gran quantitat d’informacions heterogènies (fruit de l’anàlisi de realitats complexes a fi de detectar-ne els problemes d’ús) i estructurant-les per donar solucions plausibles des del disseny.

Codi

200934 - 1

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

A

Matèria

Projectes

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits

Tots els àmbits de projectes proposats a Projectes 1, pressuposen l’adquisició prèvia de les competències al nivell requerit a Introducció al Projecte de Disseny de primer curs. A més, hi ha tres àmbits vinculats a les assignatures Informàtica aplicada al disseny de text i imatge i Informàtica aplicada al disseny d’espais i volums que tenen com a prerequisit haver cursat una d’aquestes dues assignatures.

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

La qualificació final del curs es basarà en una avaluació continuada del treball de l’estudiant. Els professors faran un seguiment de l’evolució i dels progressos de l’alumne de manera individualitzada. Els criteris de valoració es corresponen amb l’adquisició de les competències corresponents a aquesta assignatura.

Les competències d’aquesta assignatura seran avaluades mitjançant la presentació dels projectes per mitjà d’una memòria escrita i la seva defensa oral.

Als criteris d’avaluació general es tindrà en compte el següent: la participació activa de l’alumne a les classes, el lliurament dels treballs en les dates assenyalades i l’assistència. Quant als treballs, es valorarà l’adequació del projecte al programa d’usos, l’organització i distribució dels espais, l’ambientació general del projecte, la tria coherent de materials i el correcte grafiat i dibuix dels plànols.

Proporcionalment els treballs que s’han de lliurar representen el 75% de la nota final, el 10% correspon a l’assistència i el 15% restant a la participació activa de l’alumne.

Programació de l'assignatura

L’objectiu de l’assignatura és dotar l’estudiant d’una visió global del projecte de disseny d’espais i que adquireixi les habilitats necessàries per portar a terme un projecte a partir de l’anàlisi del programa d’usos, de l’estudi de l’organització i distribució de l’espai i de com es representa un projecte de disseny.

L’aprenentatge s’articularà a través d’activitats i projectes tant individuals com col·lectius i a través de contingut complementari teòric/pràctic aplicat directament al disseny dels espais analitzant solucions conceptuals, formals i tècniques del projecte de disseny.

L’alumne realitzarà exercicis i projectes relacionats amb els diferents àmbits d’habitar l’espai, centrant-se en l’àmbit domèstic. Durant el curs es realitzaran quatre projectes:

A classe es treballarà amb una llibreta on l’alumne anirà plasmant els apunts, croquis i esbossos dels projectes. Serà una eina més de treball i un document que recollirà tant el treball diari que s’ha anat fent a l’aula com el treball autònom de l’alumne i s’haurà de lliurar al final de curs.

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques.

Competències transversals.

E I N A