EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Projectes 1 - Creació gràfica

Després de la introducció al desenvolupament d’un projecte de disseny global que s’ha realitzat a l’assignatura Introducció al Projecte de Disseny de primer, els estudiants poden optar a realitzar projectes de sectors específics que es corresponen amb l’oferta de mencions del Grau (a excepció de la menció Cultura del Disseny, que tindria una presència transversal en tots els àmbits).

L’objectiu formatiu principal de l’assignatura és fomentar el desenvolupament d’un esquema cognitiu especialitzat que permeti a l’estudiant adaptar-se a diferents situacions, característiques de la pràctica professional, inter-connectant gran quantitat d’informacions heterogènies (fruit de l’anàlisi de realitats complexes a fi de detectar-ne els problemes d’ús) i estructurant-les per donar solucions plausibles des del disseny.

Codi

200934 - 4

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

a

Matèria

Projectes

Professorat
Llengües

Català Castellà Anglès

Prerequisits

Tots els àmbits de projectes proposats a Projectes 1, pressuposen l’adquisició prèvia de les competències al nivell requerit a Introducció al Projecte de Disseny de primer curs. A més, hi ha tres àmbits vinculats a les assignatures Informàtica aplicada al disseny de text i imatge i Informàtica aplicada al disseny d’espais i volums que tenen com a prerequisit haver cursat una d’aquestes dues assignatures.

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

La qualificació final del curs es basarà en una avaluació continuada del treball de l’estudiant. Els professors faran un seguiment de l’evolució i dels progressos de l’alumne de manera individualitzada. Els criteris de valoració es corresponen amb l’adquisició de les competències corresponents a aquesta assignatura, descrites detalladament en l’apartat número 5 d’aquesta guia docent.

Les competències d’aquesta assignatura seran avaluades mitjançant la presentació de projectes per mitjà d’una memòria escrita i la seva defensa oral.

Programació de l'assignatura

L’assignatura planteja la introducció al llenguatge gràfic com a eina de reproducció i interpretació.

La introducció tècnica a diferents processos (linogravat, serigrafia i fotolitografia) i una breu exposició teòrica sobre la seva utilització per diferents artistes i dissenyadors en el passat i el present.

Realització i presentació d’una portafoli personal, amb exercicis, investigant I experimentant amb els diferents processos I la manipulació I evolució d’una imatge a través de la serialització i el seu desenvolupament en un projecte final.

En el projecte final es pretén que l’estudiant desenvolupi un treball personal que sigui una cartografia de la realitat geogràfica del Barri Gòtic de Barcelona incorporant alguns o tots els processos tècnics en formats que reflecteixen una interpretació contemporània dels formats antics estudiats.

La major part de treball es realitzarà al taller de Barra de Ferro. A causa de la necessitat de la maquinària per a desenvolupar l’especificitat del treball, els estudiants faran els exercicis al taller.

Fora de l’horari lectiu es demana una dedicació aproximada de 50 hores de recerca d’informació, lectura, realització d’esbossos, etc. La lectura i visionat de catàlegs i la visita als museus del barri són importants per a la conceptualització dels continguts dels treballs.

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques.

Competències transversals.

E I N A