EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Processos de transformació industrial

L'assignatura s'emmarca dins l'àmbit de tecnologia de disseny de producte.

Està enfocada a proporcionar als estudiants coneixements sobre els principals processos de transformació industrial, bàsics i avançats, vinculats a les diferents famílies de materials, definint la seva relació amb els processos de disseny de producte.

L'assignatura es caracteritza per tres pilars bàsics:

Objectius formatius


Aquesta assignatura s’imparteix en: Català i castellà

Les tutories es podran realitzar en: Català, castellà, anglès, italià

Codi

200664

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

2

Matèria

Professorat
Llengües

Continguts de l’assignatura

1. Plàstic

2. Metalls

3. Fusta

4. Ceràmica

5. Vidre

6. Fusta

7. Impresió 3D y fabricació avançada

Metodologia docent i activitats formatives

Avaluació

Sistema d’avaluació

La qualificació final del curs es basarà en una avaluació continuada del treball de l’estudiant. Els criteris de valoració es corresponen amb l’adquisició de les competències corresponents a aquesta assignatura, descrites detalladament en aquesta guia docent.

Per cada un dels projectes i exercicis s’indicaran les competències i habilitats a avaluar.

50% de la nota.

Exercicis curts vinculats a los diferents blocs temàtics

30% de la nota.

Prueba de carácter práctico d’avaluació dels continguts de l’assignatura

20% de la nota

Dossier técnic vinculat al projecte realitzat en l’assignatura de projectes del semestre

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Procés de reavaluació

Normativa general

Bibliografia i enllaços web

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències i resultats d’aprenentatge

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A