EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Processos de transformació

Processos de Transformació Industrial s’emmarca dins de l’àmbit de tecnologia de disseny de producte. L’assignatura està enfocada a aprofundir en els coneixements de les principals famílies de materials i els seus processos de transformació. S’analitzaran una sèrie de productes industrials que ens ajudaran a comprendre la relació que s’estableix entre el disseny i la tecnologia així com aspectes relacionats amb les unions, encaixos i acabats dels materials. Finalment estudiarem objectes que incorporen mecanismes de plegat i transmissió de moviment, així com sistemes que aporten bones solucions a necessitats de disseny

Codi

200664

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

1

Matèria

Tecnologia

Professorat
Llengües

Català Castellà

Prerequisits

Tot i que és una assignatura de segon cicle i l’alumne pot tenir coneixements molt generals dels principals materials i les seves tecnologies de transformació, l’assignatura es planteja com si no hi hagués coneixements previs per part dels alumnes.

Continguts de l’assignatura

1. Plàstic

2. Metalls

3. Fusta

4. Ceràmica

5. Vidre

6. Fusta

Metodologia docent i activitats formatives

El curs s’organitza en les classes teòriques on s’exposen els temes del curs. Com a recolzament al contingut teòric, els alumnes desenvolupen una sèrie d’exercicis pràctics i es visiten empreses de producció industrial. A més, cada alumne a de fer recerca sobre temes que tenen a veure amb la relació que s’estableix en els objectes entre els materials amb els quals es produeixen, els seus processos de transformació industrial i les seves formes, així com temes relacionats amb mecànica i unions entre les parts d’un producte.

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

Bibliografia i enllaços web

Programació de l'assignatura

Activitats d'aprenentatge

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A