EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Pràctiques Externes

Les pràctiques acadèmiques externes constitueixen una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants universitaris i supervisada per les universitats, l’objectiu de les quals és permetre’ls aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, i així afavorir l’adquisició de competències que els preparin per a l’exercici d’activitats professionals, facilitin la seva ocupabilitat i fomentin la seva capacitat emprenedora.

Amb la realització de les pràctiques acadèmiques externes es pretenen assolir els fins següents:

a. Contribuir a la formació integral dels estudiants complementant el seu aprenentatge teòric i pràctic. b. Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en què els estudiants han d’operar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits. c. Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives. d. Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció al mercat de treball i millori la seva ocupabilitat futura. e. Afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l’emprenedoria.

Codi

200695

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

a

Matèria

Pràctiques externes

Professorat
Suport a la docència
Llengües

Castellà Català

Prerequisits

Per a cursar les Pràctiques externes cal tenir superats tots els crèdits corresponents a les assignatures de primer i un mínim de 120 crèdits dels tres primers cursos.

Continguts de l’assignatura

Metodologia docent i activitats formatives

Les pràctiques externes curriculars tenen una durada de 125h corresponents als 5 credits previstos al Pla d'estudis de Grau en Disseny.

Es disposa actualment de 113 convenis de pràctiques en disseny en empreses, institucions i estudis o agències professionals.

Per a la realització de les pràctiques externes, la universitats subscriurà convenis de cooperació educativa amb les entitats col·laboradores i han de fomentar que aquestes siguin accessibles per a la realització de pràctiques d’estudiants amb discapacitat procurant la disposició dels recursos humans, materials i tecnològics necessaris que assegurin la igualtat d’oportunitats.

Els convenis han d’establir el marc regulador de les relacions entre l’estudiant, l’entitat col·laboradora i la universitat. En les seves estipulacions bàsiques o en els annexos que les despleguin hi han d’integrar com a mínim:

a. El projecte formatiu objecte de la pràctica a realitzar per l’estudiant. b. El règim de permisos a què tingui dret d’acord amb la normativa vigent. c. Les condicions de rescissió anticipada de la pràctica en cas d’incompliment dels seus termes. d. Si s’escau, el règim de subscripció i pagament d’assegurances, tant d’accidents com de responsabilitat civil.

Per a la realització de les pràctiques externes els estudiants compten amb un tutor de l’entitat col·laboradora i un tutor acadèmic de la universitat.

Els horaris de realització de les pràctiques s’han d’establir d’acord amb les seves característiques i les disponibilitats de l’entitat col·laboradora. Els horaris, en tot cas, han de ser compatibles amb l’activitat acadèmica, formativa i de representació i participació desenvolupada per l’estudiant a la universitat

Avaluació

1. El tutor de l’entitat col·laboradora ha de fer i ha de remetre al tutor acadèmic de la universitat un informe final, quan concloguin les pràctiques, que reculli el nombre d’hores realitzades per l’estudiant i en el qual pot valorar els aspectes referits següents, si s’escau, tant a les competències genèriques com a les específiques, previstes en el projecte formatiu corresponent:

a. Capacitat tècnica. b. Capacitat d’aprenentatge. c. Administració de treballs. d. Habilitats de comunicació oral i escrita. En el cas d’estudiants amb discapacitat que tinguin dificultats en l’expressió oral, s’ha d’indicar el grau d’autonomia per a aquesta habilitat i si requereix algun tipus de recurs tècnic i/o humà per a aquesta habilitat. e. Sentit de la responsabilitat. f. Facilitat d’adaptació. g. Creativitat i iniciativa. h. Implicació personal. i. Motivació. j. Receptivitat a les crítiques. k. Puntualitat. l. Relacions amb el seu entorn laboral. m. Capacitat de treball en equip. n. Aquells altres aspectes que es considerin oportuns.

2. L’estudiant ha d’elaborar i fer lliurament al tutor acadèmic de la universitat d’una memòria final, a la conclusió de les pràctiques, en la qual hi ha de figurar, entre d’altres, els aspectes següents:

a. Dades personals de l’estudiant. b. Entitat col·laboradora on ha realitzat les pràctiques i lloc d’ubicació. c. Descripció concreta i detallada de les tasques, treballs desenvolupats i departaments de l’entitat als quals ha estat assignat. d. Valoració de les tasques desenvolupades amb els coneixements i les competències adquirits en relació amb els estudis universitaris e. Relació dels problemes plantejats i el procediment seguit per a la seva resolució. f. Identificació de les aportacions que, en matèria d’aprenentatge, han suposat les pràctiques. g. Avaluació de les pràctiques i suggeriments de millora.

3. A petició de qualsevol de les parts es pot sol·licitar la presentació d'un informe intermedi per part de l'estudiant o l'empresa.

4. Les competències d'aquesta matèria seran avaluades mitjançant la valoració de les sessions d'orientació [30%], l'informe avaluatiu de l'empresa [30%] i la memòria presentada per l'estudiant. [40%].

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A