Pràctiques externes

L'assignatura Pràctiques externes consisteix en la realització de pràctiques professionals per part de l'estudiant com a activitat formativa curricular i té per objectiu aplicar i complementar els coneixements adquirits en la formació universitària, així com millorar les competències vinculades a l'exercici de l'activitat professional, l'ocupabilitat i el foment de la capacitat emprenedora. 

Les pràctiques tenen una durada de 150 hores (corresponents a 6 crèdits) i es basen en un projecte formatiu acordat a tres bandes per: entitat col·laboradora, el o la estudiant i la universitat, que en fa el seguiment a través d'un tutor o tutora acadèmica.

Requisits d'accés: Per a cursar l'assignatura cal haver superat un mínim de 120 crèdits. 

Objectius formatius

Amb la realització de les pràctiques acadèmiques externes es pretenen assolir els fins següents: 

  • Contribuir a la formació integral dels estudiants complementant el seu aprenentatge teòric i pràctic.
  • Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en què els estudiants han d’operar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits.
  • Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives. d. Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció al mercat de treball i millori la seva ocupabilitat futura. e. Afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l’emprenedoria. 

Informació

Codi
105705
Crèdits
6
Curs
3 i 4
Semestre
1 & 2
Professorat
Idioma
Català
Espanyol