EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Pràctiques artístiques d’intervenció

Els darrers anys hem sigut espectadors de la proliferació de noves formes i pràctiques de creació en l’àmbit de l’espai públic, relacionades amb una percepció canviant del concepte d’art. En aquest context en permanent mutació, l’art i l’espai públic han rebut aproximacions des de diferents disciplines, convertint-se en un focus d’interès comú de l’art, l’arquitectura, la sociologia i l’urbanisme. L'espai públic es qüestiona com quelcom estàtic i dirigit i es proposa com un escenari de participació i debat per part de l’usuari, suggerint superar el rol d’espectador.

La intervenció artística proporciona i empodera a l'artista amb nous camins que faciliten processos reflexius i participatius de creació i co-creació; assolint una comunicació directa amb l’usuari final, es trenca la distància entre high art i low art, entre el que fins ara era un art oficial i un art alternatiu.

L’assignatura, a partir de l’activitat pràctica real, pretén dotar als estudiants de les capacitats tècniques i conceptuals que els permetin assumir projectes d’intervencions artístiques en l’espai públic, amb especial èmfasi en entorns urbans. L’assignatura esdevé un laboratori des d’on explorar les possibilitats de fer canvis en l’espai públic a través de l’art. Des del treball pràctic amb casos reals, es farà un recorregut per les diferents fases processals, de l’anàlisi de l’entorn a la realització. L’objectiu final és la compleció de la intervenció, però s'emfatitzarà alhora el treball conceptual; així, es buscarà la valoració de l’espai públic o procomú com un espai de trobada, intercanvi i interacció que, en quant espai d’ús comunitari, mereix una aproximació responsable, mostrant les diferències respecte a les intervencions en l’àmbit privat. Es treballarà preferentment la imatge bidimensional, però es contemplarà la possibilitat de realitzar intervencions objectuals.

Objectius formatius


Aquesta assignatura s’imparteix en: Català

Les tutories es podran realitzar en: Català, Castellà, Anglès

Codi

105733

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

2

Matèria

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits

Interès per la pràctica artística en l’espai públic.

Continguts de l’assignatura

Bloc 1. Conceptualització.

Bloc 2. Pràctica.

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

Activitats formatives

Es desenvoluparà com a mínim un projecte real d’intervenció. El número d’intervencions dependrà de la complexitat dels projectes proposats i el nombre de participants en l’assignatura. El treball implicarà el desplaçament per visitar i treballar in situ en els espais d’intervenció.

Es realitzaran les següents activitats formatives avaluables:

L’assignatura proposa treballar amb situacions reals d’aprenentatge. En el cas de que, per qualsevol motiu imprevist, això no fos possible, es proposaran alternatives fictícies.

El docent es reserva la possibilitat de modificar i/o ampliar el contingut a altres intervencions durant el transcurs de l’assignatura; en aquest cas es mantindran els tants per cents assignats en les diferents activitats previstes i es definirà la proporció de cada treball en la mitjana final de l’assignatura.

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

S’avaluarà la capacitat de l’estudiant per:

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

L’estudiant que ho consideri oportú i la seva nota final de l’assignatura sigui igual o superior a 5, podrà demanar una revisió dels treballs. Aquesta es realitzarà de manera individual i personalitzada; l’estudiant haurà d’aportar els treballs lliurats i totes aquelles evidències que consideri necessàries.

Procés de reavaluació

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

Si la nota final de l’assignatura està entre el 3 i el 4,9, ambdós inclosos, es podrà optar a recuperar individualment les activitats suspeses; queda exclosa, per impossibilitat tècnica, la recuperació de la realització de les intervencions artístiques. La recuperació consistirà en la repetició dels lliuraments suspesos; el docent podrà realitzar modificacions per adaptar el contingut al desenvolupament del curs i al treball personal de l’estudiant.

Si hi hagués dubtes sobre l’autoria dels treballs, el docent es reserva la possibilitat de que la recuperació es realitzi in situ en sessions al taller durant la setmana de recuperacions.

La nota màxima que es podrà obtenir en una activitat de recuperació serà de 8, i reemplaçarà la nota anterior fent mitjana amb la resta de treballs.

Bibliografia i enllaços web

Articles

Recursos

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A