Modelat d'objectes

La tècnica informàtica en el disseny de producte ha esdevingut una eina imprescindible tant per el dissenyador com per al receptor del projecte.
El coneixement de programes de modelat per part del dissenyador ens aporta la possibilitat d’estudiar els volums i superfícies d’un disseny, prèviament a la fabricació d’un prototip o maqueta.

Objectius Formatius

•    Assolir la capacitat de representar volums i superfícies avançades en 3d, a partir de mitjans informàtics.
•    Adquirir el domini dels següents programes informàtics: SolidWorks, 3dMax+VRAY i Photoshop. Saber discernir el valor de cadascun d’ells tant per a la generació del model CAD, com també saber-los complementar per tal d’elaborar imatges virtuals i representar millor els continguts d’un projecte. Controlar les extensions dels arxius dels programes treballats i les relacions d’exportació i importació de documents.
•    Introduir als alumnes al modelat avançat mitjançat l’ús de les superfícies i corbes Nurbs.
•    Adquirir la capacitat de realitzar animacions i simulacions de moviment dels components d’un producte -o varis elements- per a estudiar-ne el seu comportament.
•    Ser autodidactes en l’aprenentatge i recerca de noves eines i aplicacions informàtiques que ens puguin ser útils per al nostre procés de treball.
•    Treballar tècniques de presentació i complementar les eines informàtiques amb les nostres capacitats comunicatives i de discurs.


Recomanacions

Haver realitzat i aprovat l’assignatura de Representacions digitals aplicades al disseny d'espai i volum. Tenir un nivell mig en l’ús de SolidWorks. Estar habituat en  l’ús de programes CAD. 
 

Informació

Codi
200663
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
2
Professorat
David Chevalier
Idioma
Català
Espanyol