Mobiliari i contract

La imatge que transmet una marca o empresa, i en conseqüència, el mobilari i la decoració que utilitzen a les seves instal.lacions han passat a ser un dels factors més valorats pels seus clients i inclús pels propis treballadors de l’empresa. Per aquest motiu els arquitectes i dissenyadors d’interiors cada cop més dediquen part dels recursos a escollir una decoració i un mobilairi adient a allò que volen transmetre. D’altre banda les condicions d’ús d’aquest mobilairi no és la mateixa que la de l’entorn domèstic, sent aquestes molt més exigent en durabilitat , resistència , requeriments tècnics i homologacions.

Els fabricants, consients del volum de ventes que acostumen a acompanyar aquest tipus de projectes, cada cop més han adptat no només part dels seus catàlegs , si no part de seva estratègia de ventes per orientar-les al que és conegut com Canal Contract.

L’objectiu final d’aquesta assignatura és dissenyar una peça de mobiliari orientada al canal contract i apropar-se als diferents actors que intervenen en un projecte d’aquest tipus (dissenyador, prescriptor, empresari). Per fer-ho, a més ser capaç de gestionar un projecte de disseny, caldrà entendre bé què vol dir contract, què n’espera cada actor i quines necessitats concretes tenen el mobles per aquest tipus d’ús.

Objectius formatius

Aprendre a organitzar un projecte de disseny de mobiliari en la seva globalitat, definir-ne les fases i saver realitzar un calendari de treball útil per assolir els objectius desitjats.

Adquirir coneixements generals sobre el canal contract. Com és aquest mercat, quins son els factors impresindibles i quins son els actors que hi participen.

Assolir les habilitats analítiques, creatives i de representació pròpies del projectes de disseny de producte.

Saver defensar les propies propostes davant del client que us ha fet l’encàrreg

Informació

Codi
105718
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
2
Professorat
Idioma
Català
Espanyol