EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Materials i Tècniques de Construcció

L’assignatura pretén transmetre els coneixements necessaris de la tecnologia a l’interiorisme perquè el dissenyador pugui realitzar amb èxit el seu projecte.

Parlem de sistemes constructius i criteris tecnològics perquè l’alumne vagi desenvolupant una comprensió de la tecnologia general, una idea del llenguatge de la tecnologia.

L’objectiu és conèixer quines són les possibilitats i els límits de la construcció, perquè l’alumne pugui utilitzar els seus coneixements en qualsevol projecte o encàrrec.

Codi

200662

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

1

Matèria

Tecnologia

Professorat
Llengües

Català Castellà

Prerequisits

A les assignatures de primer es podria incloure informació sobre els coneixements mínims necessaris per a cursar l'assignatura, com a consells sobre quins temes repassar

Continguts de l’assignatura

1. Sistemes constructius en l’espai arquitectònic: tècniques i materials: es mostra una àmplia selecció de sistemes constructius i materials. A partir d’aquí l’alumne ha de ser capaç d’entendre altes tecnologies que es trobi en la seva vida professional.

Es faran exercicis sobre unes situacions donades com són un habitatge i/o espai de treball.

Es tractaran diferents temes, des de tancaments dels espais, fins materials de revestiments de parets, sostres, paviments, fusteries, vidres, etc.

2. El confort a l’espai interior: analitzarem i explicarem els criteris i les tècniques per un bon control de tres tipus de confort a l’interior: el confort climàtic, el confort acústic i el confort lumínic. Tant en el càlcul com en el disseny, l’alumne haurà de ser capaç de resoldre l’adaptació d’un local a un ús determinat. En cada projecte s’hauria de fer una idea aproximada de com utilitzar la llum, el clima i el so, per arribar a tenir un disseny confortable per aquesta situació. Es parlarà d’aïllament i condicionament acústic, condicionament tèrmic, llum natural i artificial.

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

Avaluació contínua segons criteris:

Criteris d’avaluació:

Activitats d'avaluació:

Bibliografia i enllaços web

Revistes:

Llibres:

Programació de l'assignatura

La programació es desenvoluparà segons l'exposat en els apartats 5 i 6, a la qual cosa caldrà afegir les activitats i lliuraments que es detallen a continuació

Activitats d'aprenentatge

Lliuraments

-S’informarà de la dates la 1a setmana de classe
Activitat Controls teòrics
Lloc: Eina
Material: Proves escrites
Resultats d'aprenentatge: CT9, CT12, CT16, CT20

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats de l'aprenentatge

Competència

Resultats de l'aprenentatge

Competència

Resultats de l'aprenentatge

Competència

Competències transversals

E I N A