EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Maquetes i prototips - Producte

Els coneixements i habilitats relacionades amb la producció de maquetes i prototips són un eina necessària, complementaria al dibuix, alhora de desenvolupar, representar i presentar un projecte de disseny. Treballarem dos tipus de maquetes, les que ens ajuden a pensar el projecte i les que ens ajuden a presentar-lo. Totes dues són, principalment, maneres de representar el projecte des de diferents aspectes i intencions.

Objectius formatius

L'assignatura està dividida en dos àmbits de coneixement que es complementen. Per una banda, s'introdueix a l'alumne en els coneixements bàsics de materials i tecnologies i, per l'altra, es desenvolupen coneixements, tècniques i habilitats que tenen a veure amb la producció de maquetes i prototips dins del context del disseny.

Els coneixements i habilitats relacionats amb la producció de maquetes i prototips són un eina necessària, complementaria al dibuix, alhora de desenvolupar, representar i presentar un projecte de disseny. Treballarem dos tipus de maquetes, les que ens ajuden a desenvolupar el projecte i les que ens ajuden a presentar-lo. Però totes dues són, principalment, maneres de representar el projecte des de diferents aspectes i intencions. Les maquetes de treball les fem amb materials efímers i són de ràpida execució. Això ens permet utilitzar-les com a eina de treball dins del procés de disseny d’un projecte. Amb aquest tipus de maquetes podem expressar conceptes, treballar amb els espais i les proporcions, les formes i l’ergonomia d’una manera molt ràpida i amb moltes possibilitats de provar i canviar fins aconseguir el que requereix el projecte.

Amb les maquetes de presentació representem de forma descriptiva un projecte que es dóna per acabat. S’acostuma a utilitzar com una eina de presentació i comunicació dels projectes, complementaria als croquis, renders i planells.


Aquesta assignatura s’imparteix en: català i castellà

Les tutories es podran realitzar en: català, castellà i anglès

Codi

200652

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

1

Matèria

Professorat
Llengües

Català Castellà

Continguts de l’assignatura

1. MATERIALS

2. TÈCNIQUES

3. USOS

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

Activitats formatives

Classes Teòriques

ECTS: 10%

Metodologia d'ensenyament /aprenentatge: Classes magistrals i resolució de problemes en gran grup

Competències: CE3, CE8.

Pràctiques experimentals

ECTS: 15%

Metodologia d'ensenyament /aprenentatge: Exercicis a l’aula i demostracions experimentals

Competències: CE3, CE3.1. CE8, CE8.4.

Treball de taller

ECTS: 20 %

Treball autònom: treball autònom o en grup per el desenvolupament de l’exercici de classe. Treball teòric, conceptual o de recerca

Competències: CE3; CE8

Treball de taller ECTS: 40 %

Treball autònom: Realització del projecte en la fase de la representació, en maqueta de treball o de presentació

Competències: CE3, CE3.1, CE8, CE8.4.

Tutories

ECTS: 10%

Metodologia d'ensenyament /aprenentatge: Tutories de seguiment i correcció del treball autònom

Competències: CE3, CE8.

Activitats dirigides

Classes magistrals

Hores: 8h

Resultats d'aprenentatge: CE3.1.

Activitats supervisades

Plantejament i resolució d’exercicis pautats

Hores: 32h

Resultats d'aprenentatge: CE3, CE8.

Seguiment i correccions parcials dels exercicis autònoms

Hores: 32h

Resultats d'aprenentatge: CE3, CE3.1., CE8, CE8.4.

Activitats autònomes

Desenvolupament dels exercicis fora de l’aula.

Hores: 62h

Resultats d'aprenentatge: CE3, CE3.1., CE8, CE8.4.

Resolució d’exercicis d’anàlisis.

Hores: 10h

Resultats d'aprenentatge: CE3, CE3.1., CE8, CE8.4.

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

El criteris d’avaluació generals de l’assignatura són la presentació, la representació dels objectes, així com la capacitat d’utilitzar la maqueta com a eina de treball per a desenvolupar idees vinculades al projecte.

L’assistència al taller i el lliurament puntual de tots el treballs és obligatori. Les entregues fora de termini han d’estar justificades (màxim fins el següent dia de classe) es valoraran i obtindran una nota amb penalització. En cas de no entregar el treball dins del termini establert després de l’entrega fixada, la nota obtinguda serà de 0. En aquest cas no hi haurà reavaluació, exceptuant les persones que tinguin un justificant.

En cas d’obtenir una nota inferior a 5, però superior a 0, en algun dels treballs, l’alumne tindrà la possibilitat de millorar l’exercici i la nota en la fase de revaluació (final de curs).

Més de 4 absències no justificades, es considerarà un “no presentat” en l’assignatura.

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Procés de reavaluació

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

En cas d’obtenir una nota inferior a 5, però superior a 0, en algun dels treballs, l’alumne tindrà la possibilitat de millorar l’exercici i la nota en la fase de reevaluació (final de curs).

Bibliografia i enllaços web

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A