EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Maquetes i prototips - Espais

L'assignatura està dividida en dos àmbits de coneixement. Una part teòrica que defineix els conceptes bàsics sobre els materials i les tecnologies que es poden utilitzar i, una part pràctica on es desenvolupen les tècniques de producció de maquetes dins del context del disseny. Aquestes dues àrees, es complementen amb l'eina del dibuixar, a l'hora de desenvolupar, representar i presentar un projecte de disseny.

Durant el curs és treballaran dues tipologies de maquetes, que ens ajudaran a desenvolupar el projecte i a presentar-lo respectivament:

Objectius formatius


Aquesta assignatura s’imparteix en: Català, Castellà i Anglès

Les tutories es podran realitzar en: Català, Castellà i Anglès

Codi

200652

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

1

Matèria

Professorat
Llengües

Anglès Castellà Català

Prerequisits

Al ser una assignatura totalment pràctica, es recomana a l'alumne a assistir a la totalitat de les classes dirigides pel professorat. L'absència injustificada per part de l'alumne pot dificultar poder seguir els exercicis amb solvència.

Continguts de l’assignatura

1. Interpretació dels plànols

2. Materials plans: Paper, Cartolina i Cartó ploma

3. Materials de colada: Escaiola i termo conformat

4. Noves tecnologies: Màquina Làser

5. Materials intangibles: La llum

6. Projecte final

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

Activitats formatives

Classes Teòriques

ECTS: 10%

Metodologia d'ensenyament /aprenentatge: Classes magistrals i resolució de problemes en gran grup

Competències: CE3, CE7, CE8, CE11.

Pràctiques experimentals

ECTS: 15%

Metodologia d'ensenyament /aprenentatge: Exercicis a l’aula i demostracions experimentals

Competències: CE3, CE7, CE8, CE11.

Treball de taller

ECTS: 20 %

Treball autònom: treball autònom o en grup per el desenvolupament de l’exercici de classe. Treball teòric, conceptual o de recerca

Competències: CE3, CE7, CE8, CE11.

Treball de taller

ECTS: 45 %

Treball autònom: Realització del projecte en la fase de la representació, en maqueta de treball o de presentació

Competències: CE3, CE8, CE11.

Tutories

ECTS: 10%

Metodologia d'ensenyament /aprenentatge: Tutories de seguiment i correcció del treball autònom

Competències: CE3, CE7, CE8, CE11.

Activitats Dirigides

Classes magistrals

Hores: 8h

Resultats d'aprenentatge: CE3.1, CE7.3, CE7.4, CE7.5, CE8.4, CE11.4, CE11.5

Activitats Supervisades

Plantejament i resolució d’exercicis pautats

Hores: 32h

Resultats d'aprenentatge: CE3.1, CE7.3, CE7.4, CE7.5, CE8.4, CE11.4, CE11.5

Seguiment i correccions parcials dels exercicis autònoms

Hores: 32h

Resultats d'aprenentatge: CE3.1, CE7.3, CE7.4, CE7.5, CE8.4, CE11.4, CE11.5

Activitats Autònomes

Desenvolupament dels exercicis fora de l’aula.

Hores: 62h

Resultats d'aprenentatge: CE3.1, CE7.3, CE7.4, CE7.5, CE8.4, CE11.4, CE11.5

Resolució d’exercicis d’anàlisis.

Hores: 10h

Resultats d'aprenentatge: CE3.1, CE7.3, CE7.4, CE7.5, CE8.4, CE11.4, CE11.5

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

Els criteris d'avaluació generals de l'assignatura són la presentació i la representació dels espais, així com la capacitat d'utilitzar la maqueta com a eina de treball per a desenvolupar idees vinculades al projecte.

L'assistència al taller i el lliurament puntual de tots els treballs és obligatori. Les entregues fora de termini per causes no justificades, es penalitzaran amb un 5 i només es podran entregar a la classe següent. En cas de no entregar el treball dins del termini establert després de l'entrega fixada, la nota obtinguda serà de 0. En aquest cas no hi haurà reavaluació, exceptuant les persones que tinguin un justificant.

En cas d'obtenir una nota inferior a 5, però superior a 0, en algun dels treballs, l'alumne tindrà la possibilitat de millorar l'exercici i la nota (fins a 5 com a màxim) en la fase de revaluació (final de curs).

Més de 4 absències es considerarà un "no presentat" en l'assignatura.

Arribar tard a l'assignatura o marxar abans que es finalitzi aquesta sense causa justificada, es penalitzarà amb 0,5 punts sobre la nota final del projecte que s'estigui desenvolupant.

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Procés de reavaluació

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

Per poder reavaluar s'ha d'haver entregat amb anterioritat la totalitat dels projectes i l'alumne no ha d'haver superat el nombre d'absències a l'assignatura.

Bibliografia i enllaços web

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

E I N A