EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Maquetació Editorial

L'objectiu de l'assignatura és introduir l'alumne en el món del disseny editorial. Per un costat, s'aportaran els coneixements teòrics necessaris per tal que tingui una visió clara de les principals branques que el formen: llibres, revistes i diaris.

Definirem les particularitats de cada branca, origen, evolució i tendència actual. Per l'altre, mitjantçant la pràctica, l'estudiant aprendrà a desenvolupar un projecte editorial passant per totes les seves fases, des de la fase inicial de conceptualització i edició fins a la seva realització final.

Codi

200661

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

1

Matèria

Informàtica aplicada

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits

És necessari haver cursat a segon curs la Informàtica aplicada al disseny de text i imatge i per tant tenir coneixements d’Indesign, Photoshop i Illustrator

Continguts de l’assignatura

L'assignatura transcorrerà entre dos blocs.

Bloc I

Dins aquest bloc es tractaran diversos temes, petites monografies explicades en suport pdf que quedaran a disposició de l'estudiant. S'aportaran referències bibliogràfiques, videos, recursos online, etc.

Alguns dels temes que es tractaran en aquest apartat seran:

El Bloc I ocuparà un 30% de les hores de classe de l'assignatura.

Bloc II

Projecte 1 Desenvolupament d'una revista en diferents fases:

Projecte 2 Realització d’una petita peça editorial a partir d’un text donat. Aquest projecte es realitzarà per parelles.

El Bloc II ocuparà un 70% de les hores de classe de l'assignatura.

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

Criteris d'avaluació

L’avaluació és la suma de A, B, C, D i E:

Activitats d'avaluació

Bibliografia i enllaços web

Offline

Online

Foros i diaris tipogràfics

Documentació

Fundacions

Llibres

Blogs sobre disseny gràfic

Blogs sobre disseny en general

Blogs sobre tendències

Blogs sobre revistes i disseny editorial

Recursos fotografia

Programació de l'assignatura

Projecte 1

Enunciat Conceptualització, disseny, maquetació i realització d’una revista. 
El tema és completament lliure.
 Cada alumne decidirà quin és el públic objectiu de la seva revista, continguts, concepte, nom, format, etc…El 
número mínim de pàgines maquetades requerides és de 48. El professor ha d’aprovar el tema i plantejament inicials per poder posar en marxa el projecte.

Fases del projecte L’esquema principal de desenvolupament serà:

Projecte 2

Enunciat Realitzar una petita peça editorial a partir de l’anàlisi d’un text donat. L’exercici es farà per parelles.Tothom tindrà el mateix tema però cada parella li otorgarà el seu propi enfoc.

Fases del projecte

Condicions d’entrega: cal lliurar una maqueta física del projecte.

El calendari exacte de dates de lliuraments i sessions de control, tant del projecte 1 com del projecte 2, s’entregarà el primer dia de curs, i estarà disponible a la intranet durant tot el semestre.

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A