Laboratoris de creació 2 - Fotografia i direcció d'art

Comprendre què és i com s’articula la direcció d’art és fonamental per a qualsevol dissenyador. En aquest cas l’assignatura s’articula a través de la figura del fotògraf.

Objectius formatius

Entendrem la posició del director d'art des del punt de vista del fotògraf. Estudiarem exemples de fotògrafs i directors de cinema amb món/visió molt definides des de la idea de la direcció d'art. Desde David Lynch fins a Coco Capitán.

Comprendrem com el director d’art dirigeix al fotògraf i com aquest ha d’interpretar la proposta. Explicarem tipus de directors d'art o formes de fer i veurem diferents estratègies de relació.

Veurem processos creatius, analitzarem d’on prové la inspiració i ens adonarem de la importància dels interessos personals a l’hora d’acarar el procés creatiu.

Plantejarem també el cas de com un fotògraf fa la direcció d'art des del seu estil personal sense passar per la figura del Dd’a.

Aprendrem a fer i a interpretar moodboards per tal de comprendre universos estètics coherents.

L’eix vertebrador girarà en temes d'igualtat de gènere, de raça i de sostenibilitat.

 

Llengües Català. Les tutories es podran realitzar en: Català, Castellà o Anglès

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo. A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Per considerar superada una assignatura, caldrà que s’obtingui una qualificació mínima de 5,0.

Una vegada superada l’assignatura, aquesta no podran ser objecte d’una nova avaluació.

Es considerarà “No Avaluable” (NA) l’estudiant que no hagi lliurat totes les evidències d’aprenentatge o no hagi assistit al 80% de les classes sense haver justificat les absències. En cas d’absència justificada, l’estudiant s’ha de posar en contacte amb el professor en el moment de la reincorporació per determinar la recuperació de les activitats a les quals no hagi assistit.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Procés de reavaluació

No es contemplen sistemes de reavaluació en els casos de les pràctiques externes, els TFG, i les assignatures / activitats formatives que, pel seu caràcter eminentment pràctic, no ho permeten.

Per participar a la reavaluació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.

Informació

Codi
106070
Crèdits
3
Curs
3
Semestre
1
Idioma
Català