EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Laboratoris de creació - Múltiples en 3D

Aquest curs planteja investigar les interferències entre el món del disseny i les arts plàstiques a través del múltiple. Té l'objectiu de reflexionar sobre la utilització en les arts plàstiques de les estratègies més típiques del disseny i la dissolució de les fronteres entre aquests dos mons. L'assignatura es planteja com a taller a partir de projectes dirigits on els estudiants disposaran d'un marge ampli d'acció. Dividit en dues parts, en Múltiples 2D s'enfoca primer en l'estampació sobre paper i el llibre d’artista i en Múltiples 3D s'experimenta amb les possibilitats dels diferents aspectes del múltiple emprant altres suports, com a la tela, amb l’enfocament posat al múltiple com a objecte o intervenció artística.

Objectius formatius

Té l'objectiu de reflexionar sobre la utilització de diferents tècniques d'estampació emprades per artistes i dissenyadors per crear obra seriada i múltiples. L'objectiu del curs és familiaritzar-se amb algunes particularitats processuals de les tècniques gràfiques i llur utilització sobre suports tres dimensionals, amb una introducció a la serigrafia, la cianotípia i l'estampació en relleu, i llur combinació amb altres sistemes emprats per generar múltiples com l'estampació en 3D o la creació de motlles. El taller proposa desenvolupar una sèrie de múltiples més enllà de l'estampació sobre paper amb la creació de productes en tela i altres suports reciclats per fomentar usos alternatius de la creació gràfica. La intenció és que l'alumnat especula amb els processos però també els suports i els usos dels múltiples com a mitjans de comunicació.


Aquesta assignatura s’imparteix en: Català

Les tutories es podran realitzar en: Català, castellà, anglès, francès

Codi

106070

Crèdits

3 ECTS

Curs

3

Semestre

1

Matèria

Professorat
Llengües

Català

Continguts de l’assignatura

L'assignatura es planteja com a taller a partir de projectes dirigits on els i les estudiants disposaran d'un marge ampli d'acció. Els Laboratoris de Creació de Múltiples estan impartits en dues branques. En Múltiples 3D l'enfocament és sobre l'estampació damunt altres suports i sistemes de multiplicació com la utilització de motlles o sistemes d'impressió en 3D. Múltiples 3D està dirigida a la consideració del múltiple com a objecte o intervenció artística. Mentrestant, en Múltiples 2D s'enfoca, específicament sobre la creació de publicacions singulars amb una consideració de l'estampació sobre paper i a posteriori del llibre d'artista com a mitja d'expressió.

El múltiple - El múltiple i l'edició "limitada".

Introducció al món del múltiple, des de l'estampa tradicional fins a la utilització actual en les arts plàstiques com a producte de màrqueting, com a eina de crítica social o com a objecte artístic. El múltiple s'engloba a tota obra artística d'edició limitada, que sense importar el material o procediment, està produïda gràcies a la intervenció de matrius, motlles, patrons constructius, memòries digitals, suports fotoquímics o qualsevol altra forma de multiplicació.

Introducció a sistemes d’estampació adaptables a suports de tres dimensions i la consideració de com es poden compaginar sistemes antics amb sistemes digitals (serigrafia, cianotípia, segell...).

Adaptació de sistemes d’estampació antics i processos d’impressió i motlle per crear múltiples en materials com el bioplàstic, guix, tèxtil, fusta, vidre, etc.

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

Entès com un espai de creació i d’especulació es combinaran sessions teòriques, de visionat d’imatges i de debat sobre lectures, amb sessions pràctiques on es desenvoluparan exercicis fora i dins del taller de Barra de Ferro.

Activitats Dirigides

Activitats supervisades

Activitats Autònomes

Activitats Formatives

Introducció al món del múltiple, des de l'estampa tradicional fins a la utilització actual en les arts plàstiques com a producte de màrqueting, eina de crítica social o objecte artístic. S'entén per múltiple a tot obra artística d'edició limitada que sense importar el material o procediment, està produïda gràcies a la intervenció de matrius, motlles, patrons constructius, memòries digitals, suports foto-químics o qualsevol altra forma de multiplicació.

Projecte 1 – Estampació sobre suports 3D (tèxtil, la fusta, el vidre...) Consideració de la utilització de diferents tècniques per crear obres seriades, enfocada particularment en l'estampació tèxtil. Introducció a sistemes d'estampació de serigrafia sobre tèxtil, linogravat i cianotípia.

Projecte 2 – Especulació amb el 'múltiple' com a element de comunicació o crítica social o objecte artístic i estètic. Una consideració de la utilització de múltiples per artistes i dissenyadors en el passat i el present. Introducció a diferents sistemes d'estampació més enllà del paper amb una consideració de tècniques d'estampació i/o impressió com el termo conformació, el tall de làser, la impressió en 3D, a més dels sistemes més tradicionals de motlle, gofrat i estampació.

Participació 25% Assistència mínima per ser avaluat: 80%

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

Com una gran part del curs es basa en l'experimentació i l'estampació en el taller, s'avaluarà l'assistència i el grau d'implicació de l'alumne en el curs i la seva participació activa en les presentacions i rodes de valoració. La qualificació final es basarà en una avaluació continuada del treball de l'estudiant amb la demostració de les competències assolides mitjançant la presentació dels projectes que respondran als dos projectes de les dues parts separades de l'assignatura. En els 4 projectes s'avaluarà tant la preparació i experimentació com la realització dels projectes.

La comprensió de l'alumne de les diferents tècniques s’avaluará fonamentant-se en l'elaboració de les matrius, la qualitat gràfica de les imatges, l'adequació de la imatge al medi, l'assimilació del procés d'estampació i tot el treball d'investigació que forma el fonament dels treballs finals. (75%)

L'altre 25% de la nota correspon al seguiment de la participació activa en les tutories, tallers i sessions conjuntes de treball i correcció. (Dins aquest 25%, el 10% correspon a l'assistència).

Assistència mínima per ser avaluat: 80%

En cas d’absència s’haurà de lliurar el certificat corresponent i pactar el lliurament dels treballs pendents. L’avaluació dels exercicis es farà al llarg del curs. En cas de un exercici suspès o amb nota baixa l’estudiant es podrà representar el treball en el portafoli final.

La no presentació total o parcial dels treballs així com l’absència reiterada i injustificada a les sessions presencials, conduiran a la qualificació de “no presentat”.

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

L'estudiant que vol presentar un treball per una reavaluació donat a un suspès o per una absència justificada és podrà presentar els treballs pendents al final de la primera setmana de recuperacions seguint els mateixos requisits com el primer lliurament.

Procés de reavaluació

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

L’estudiant ha de seguir els mateixos requisits que el lliurament original de l’exercici.

Bibliografia i enllaços web

AAVV, 2009, Cildo Mireiles, Barcelona. MACBA/Tate.

Blasquez Rodriguez, M.E., (2014), “El arte múltiple y su crítica institucional desde 1960” Tesis doctoral, Madrid, Universidad Complutense de Madrid. https://issuu.com/meugeniablazquez/docs/tesis_m___eugenia_bla__zquez_

Dos Anjos, Moacir, Cildo Meireles, Inserciones en Circuitos Ideológicos, https://www.daros-latinamerica.net/es/ensayo/cildo-meireles-inserciones-en-circuitos-ideol%C3%B3gicos

Encabo Segui, E. (2017) “Del ready-made al ad-hoc-ism: la cultura del objecto en el arte, Tesis Doctoral, http://oa.upm.es/48267/1/ENRIQUE_ENCABO_SEGUI_01.pdf

Fernandez Polanco, A. (1991) La repetición y la sensibilidad contemporània, Anales de historia del arte, 1991, 3 https://core.ac.uk/download/pdf/38824143.pdf

Humphreys, A. (2017) Katagami, The Craft of the Japanese Stencil, Leeds University of Leeds.

Wye, D, Weitman, W. (2006) Eye on Europe: Prints, Books & Multiples, 1960 to Now, Museum of Modern Art, New York

Groys, B. (1989) “Ready-made sublimes” Perejaume, Dejar de hacer una exposición, Barcelona, MACBA 1999 https://www.macba.cat/uploads/publicacions/Perejaume/groys_cast.pdf

Webs

Arte Util http://www.arte-util.org/

Grey Area, Artist Multiples, Paris http://www.greyareamultiples.com

Fuse Works, Multiples & Editions, EEUU http://www.fuse-works.com

Klarenbeek & Dros – Designers of the VNVSVAL http://www.ericklarenbeek.com/

New Art Editions, https://www.newarteditions.com/category/editions/multiple/

Studio Basse Stittgen www.bassestittgen.com

Swap Editions, Londres https://www.swaparteditions.com/showcase.html

Water is Life https://waterislife.com/impact/clean-water

Multiples, NL (Amsterdam) https://www.multiples.nl/products/multiples/

Multiples – MOMA, NY. https://www.moma.org/collection/terms/108

Multiples – TATE, Londres https://www.tate.org.uk/art/art-terms/m/multiple

Textilfy, Estampació textil plataforma online. https://textilfy.es/

Visionat

Morton, B & Adams, A. Introduction to Ise-Katagami, Alberta College of Art & Design, https://www.youtube.com/watch?v=jTaLm_Sjbv0

The ‘Drinkable Book’, Chemistry World https://www.youtube.com/watch?v=UwW-UW65iHs

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A