EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Laboratoris de creació - Múltiples en 2D i 3D

Aquest curs planteja investigar les interferències entre el món del disseny i les arts plàstiques a través del múltiple. Té l'objectiu de reflexionar sobre la utilització en les arts plàstiques de les estratègies més típiques del disseny i la dissolució de les fronteres entre aquests dos mons. L'assignatura es planteja com a taller a partir de projectes dirigits on els estudiants disposaran d'un marge ampli d'acció. Dividit en dues parts, on s'enfoca primer en l'estampació sobre paper i segon sobre altres suports, s'experimenta amb les possibilitats dels diferents aspectes del múltiple; la primera part dirigida al llibre d'artista i la segona al múltiple com a objecte o intervenció artística.

Objectius formatius

Té l'objectiu de reflexionar sobre la utilització de diferents tècniques d'estampació emprades per artistes i dissenyadors per crear obra gràfica seriada, llibres d'artista i múltiples. L'objectiu del curs és familiaritzar-se amb algunes particularitats processuals de les tècniques gràfiques tan tradicionals, com la punta seca o el gofrat, com els sistemes més actuals com el fotogravat, la serigrafia o el giclée, per tal de poder especular amb aquests processos, creant nous tipus d'imatges i productes.


Aquesta assignatura s’imparteix en: Català

Les tutories es podran realitzar en: Català, castellà, anglès, francès

Codi

105760

Crèdits

ECTS

Curs

Semestre

Matèria

Professorat
Llengües

Català

Continguts de l’assignatura

L'assignatura es planteja com a taller a partir de projectes dirigits on els i les estudiants disposaran d'un marge ampli d'acció. Dividit en dues parts, on s'enfoca, primer, en l'estampació sobre paper i, segon, sobre altres suports, s'experimenta amb les possibilitats dels diferents aspectes del múltiple; la primera part dirigida al llibre d'artista i la segona al múltiple com a objecte o intervenció artística.

PRIMERA PART – Múltiples 2D/3D

Setmana 1 – 9 Múltiples 2D - El llibre d'artista com a eina de comunicació.

El Llibre d'artista és una forma d'expressió que reinterpreta el llibre i crea un espai expositiu i una narració en petit format, on la serialització, la lectura, la seqüència i el pensament crític interactuen en la construcció d'un discurs plàstic en una seqüència espaciotemporal. Anàlisi de la utilització del llibre d'artista com a eina de comunicació i especulació amb els diferents formats de llibre d'artista (plegat, el llibre digital, el llibre manipulat, etc...) en format digital o en paper. Creació d'un espai expositiu en format de llibre on s'especula amb les capacitats comunicatives i crítiques del format del llibre i el contingut, on s'entén el llibre com a una totalitat, on tots els aspectes articulen la narració; la textura, el suport, el contingut, el ritme de lectura, i el format del llibre. Introducció a diferents sistemes d'enquadernació i de plec per fomentar una especulació sobre les possibles estructures del llibre d'autor.

Introducció a sistemes d’estampació (punta seca, fotolitografia, serigrafia, relleu, gofrat) i formes d’enquadernació (plec, flag, concertina, japonesa,etc. )

SEGONA PART – 2D/3D Multiplicant més enllà del paper

Setmana 10 -18 El múltiple - El múltiple i l'edició "limitada". Introducció al món del múltiple, des de l'estampa tradicional fins a la utilització actual en les arts plàstiques com a producte de màrqueting, com a eina de crítica social o com a objecte artístic. El múltiple s'engloba a tota obra artística d'edició limitada, que sense importar el material o procediment, està produïda gràcies a la intervenció de matrius, motlles, patrons constructius, memòries digitals, suports fotoquímics o qualsevol altra forma de multiplicació.

Introducció a sistemes d’estampació adaptables a suports de tres dimensions i la consideració de com es poden compaginar sistemes antics amb sistemes digitals.

Adaptació de sistemes d’estampació antics i processos d’impressió i motlle per crear múltiples en materials com el bioplàstic, guix, tèxtil, fusta, vidre, etc.

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

Entès com un espai de creació i d’especulació es combinaran sessions teòriques, de visionat d’imatges i de debat sobre lectures, amb sessions pràctiques on es desenvoluparan exercicis fora i dins del taller de Barra de Ferro.

Activitats Dirigides

Activitats supervisades

Activitats Autònomes

Activitats Formatives

Primera part - Múltiple 2D/3D - El llibre d’artista

El Llibre d’artista es una forma de expressió que reinterpreta el llibre i crea un espai expositu i una narració en petit format. On la serializació, la lectura, la seqüencia i el pensament crític interactúen en la construcció d’un discurs plàstic en una secuencia espai-temporal. Anàlisi de la utilització del llibre d’artista com eina de comunicació i especulació amb els diferents formats de llibre d’artista (plegat, llibre objecte, llibre digital, llibre manipulat,...) en format digital o de paper.

Projecte 1 – El llibre d’artista

Projecte 2- Mutatis Mutandi (Llibre d’artista grupal)

Consideració de referents antics (incunables, manuscrits, i llibres antics) i el concepte de la creació a quatre mans.
Una consideració del paper de la col·laboració en la creació gràfica i com el palimpsest i la variació s’han utilitzat per la creació de lectures amb múltiples veus. Plantejament i desenvolupament d’un treball de creació visual a quatre mans que reinterpreta un gènere de llibre antic.

Participació 25% Assistència mínima per ser avaluat: 80%

*Les notes per cada part de l’assignatura estan calculades per separat.


Segona part - Múltiple 2D/3D - El múltiples més enllà del paper

Introducció al món del múltiple, des de l'estampa tradicional fins a la utilització actual en les arts plàstiques com a producte de màrqueting, eina de crítica social o objecte artístic. S'entén per múltiple a tot obra artística d'edició limitada que sense importar el material o procediment, està produïda gràcies a la intervenció de matrius, motlles, patrons constructius, memòries digitals, suports foto-químics o qualsevol altra forma de multiplicació.

Projecte 1 – Estampació sobre suports 3D (tèxtil, la fusta, el vidre...) Consideració de la utilització de diferents tècniques per crear obres seriades, enfocada particularment en l'estampació tèxtil. Introducció a sistemes d'estampació de serigrafia sobre tèxtil, linogravat i cianotípia.

Projecte 2 – Especulació amb el 'múltiple' com a element de comunicació o crítica social o objecte artístic i estètic. Una consideració de la utilització de múltiples per artistes i dissenyadors en el passat i el present. Introducció a diferents sistemes d'estampació més enllà del paper amb una consideració de tècniques d'estampació i/o impressió com el termo conformació, el tall de làser, la impressió en 3D, a més dels sistemes més tradicionals de motlle, gofrat i estampació.

Participació 25% Assistència mínima per ser avaluat: 80%

*Les notes per cada part de l’assignatura estan calculades per separat.

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

Com una gran part del curs es basa en l'experimentació i l'estampació en el taller, s'avaluarà l'assistència i el grau d'implicació de l'alumne en el curs i la seva participació activa en les presentacions i rodes de valoració. La qualificació final es basarà en una avaluació continuada del treball de l'estudiant amb la demostració de les competències assolides mitjançant la presentació dels projectes que respondran als dos projectes de les dues parts separades de l'assignatura. En els 4 projectes s'avaluarà tant la preparació i experimentació com la realització dels projectes.

La comprensió de l'alumne de les diferents tècniques s’avaluará fonamentant-se en l'elaboració de les matrius, la qualitat gràfica de les imatges, l'adequació de la imatge al medi, l'assimilació del procés d'estampació i tot el treball d'investigació que forma el fonament dels treballs finals. (75%)

L'altre 25% de la nota correspon al seguiment de la participació activa en les tutories, tallers i sessions conjuntes de treball i correcció. (Dins aquest 25%, el 10% correspon a l'assistència).

Assistència mínima per ser avaluat: 80%

En cas d’absència s’haurà de lliurar el certificat corresponent i pactar el lliurament dels treballs pendents. L’avaluació dels exercicis es farà al llarg del curs. En cas de un exercici suspès o amb nota baixa l’estudiant es podrà representar el treball en el portafoli final.

La no presentació total o parcial dels treballs així com l’absència reiterada i injustificada a les sessions presencials, conduiran a la qualificació de “no presentat”.

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

L'estudiant que vol presentar un treball per una reavaluació donat a un suspès o per una absència justificada és podrà presentar els treballs pendents al final de la primera setmana de recuperacions seguint els mateixos requisits com el primer lliurament.

Procés de reavaluació

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

L’estudiant ha de seguir els mateixos requisits que el lliurament original de l’exercici.

Bibliografia i enllaços web

Part I - 2D/3D Múltiples - el llibre d’artista

Part II - 2D/3D Múltiples mès enllà del paper

Recursos

Part I - 2D/3D Múltiples - el llibre d’artista

Part II - 2D/3D Múltiples mès enllà del paper

Visionat

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A