EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Laboratoris de creació - Múltiples en 2D

Aquest curs planteja investigar les interferències entre el món del disseny i les arts plàstiques a través del múltiple. Té l'objectiu de reflexionar sobre la utilització en les arts plàstiques de les estratègies més típiques del disseny i la dissolució de les fronteres entre aquests dos mons. L'assignatura es planteja com a taller a partir de projectes dirigits on els estudiants disposaran d'un marge ampli d'acció. Dividit en dues parts, on s'enfoca primer en l'estampació sobre paper i segon sobre altres suports, s'experimenta amb les possibilitats dels diferents aspectes del múltiple; la primera part dirigida al llibre d'artista i la segona al múltiple com a objecte o intervenció artística.

Dividit en dues parts, en Múltiples 2D s'enfoca primer en l'estampació sobre paper i el llibre d’artista i en Múltiples 3D s'experimenta amb les possibilitats dels diferents aspectes del múltiple emprant altres suports, com a la tela, amb el enfocament posat al múltiple com a objecte o intervenció artística.

Objectius formatius

Té l'objectiu de reflexionar sobre la utilització de diferents tècniques d'estampació emprades per artistes i dissenyadors per crear obra gràfica seriada, llibres d'artista i múltiples. L'objectiu del curs és familiaritzar-se amb algunes particularitats processuals de les tècniques gràfiques tan tradicionals, com la punta seca o el gofrat, i llur combinació amb els sistemes més actuals com la serigrafia, la risografia o el giclée, per tal de poder especular amb aquests processos, creant nous tipus d'imatges i eines de comunicació.


Aquesta assignatura s’imparteix en: Català

Les tutories es podran realitzar en: Català, castellà, anglès, francès

Codi

106070

Crèdits

3 ECTS

Curs

3

Semestre

1

Matèria

Professorat
Llengües

Català

Continguts de l’assignatura

L'assignatura es planteja com a taller a partir de projectes dirigits on els i les estudiants disposaran d'un marge ampli d'acció. Dividit en dues parts, on s'enfoca, primer, en l'estampació sobre paper i, segon, sobre altres suports, s'experimenta amb les possibilitats dels diferents aspectes del múltiple; la primera part dirigida al llibre d'artista i la segona al múltiple com a objecte o intervenció artística.

Els Laboratoris de Creació de Múltiples estan impartits en dues branques. En Multiples 2D s'enfoca, específicament sobre la creació de publicacions singulars. Primer, amb una consideració de l'estampació sobre paper i a posteriori en la consideració del llibre d’artista com a mitja d’expressió. En Múltiples 3D l’enfocament es sobre l’estampació damunt altres suports i sistemes de multiplicació com la utilització de motlles o sistemes d’impressió en 3D. Múltiples 2D esta dirigida a la consideració del múltiple com a objecte o intervenció artística.</>

Múltiples 2D
- Publicacions singulars – Llibres d’artista

El llibre d'artista com a eina de comunicació.

El Llibre d'artista és una forma d'expressió que reinterpreta el llibre i crea un espai expositiu o una narració on la variació, la lectura, la seqüència i el pensament crític interactuen en la construcció d'un discurs plàstic en una seqüència espai-temporal. Es considera la utilització del llibre d'artista com a eina de comunicació en conjunt amb l’especulació amb els diferents formats de llibre d'artista i llurs construcció (plegat, el llibre digital, el llibre manipulat, etc.,) en format digital o en paper. Creació de dues publicacions on s'especula amb les capacitats comunicatives i crítiques del format del llibre i llur lectura, on s'entén el llibre com a una totalitat, on tots els aspectes articulen la narració; la textura, el suport, el contingut, el ritme de lectura, i el format del llibre i es qüestiona que és un llibre.

Consideració de diferents sistemes d'enquadernació i de plec per fomentar una especulació sobre les possibles estructures del llibre d'autor (plec, bandera, concertina, japonesa, etc.). Introducció tècnica a diferents sistemes d’estampació (punta seca, fotolitografia, serigrafia, relleu, gofrat).

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

Entès com un espai de creació i d’especulació es combinaran sessions teòriques, de visionat d’imatges i de debat sobre lectures, amb sessions pràctiques on es desenvoluparan exercicis fora i dins del taller de Barra de Ferro.

Activitats Dirigides

Activitats supervisades

Activitats Autònomes

Activitats Formatives

Múltiple 2D - El llibre d’artista i publicacions singulars

El Llibre d'artista és una forma d'expressió que reinterpreta el llibre i crea un espai expositiu i una narració en petit format, on la narració, la lectura, la seqüència i el pensament crític interactuen en la construcció d'un discurs plàstic en una seqüència espacio-temporal. Es posa en qüestió què és un llibre i amb quines maneres es pot construir una narració visual i/o textual. Anàlisi de la utilització del llibre d'artista com eina de comunicació per artistes i dissenyadors i especulació amb els diferents formats de llibre d'artista (plegat, llibre objecte, llibre digital, llibre manipulat...,) per la realització d’una sèrie de publicacions singulars en formats digitals o de paper.

Exercicis – 80%

Projecte 1 – Què és un llibre d’artista

Elaboració de diferents maquetes de tipus d'enquadernació i plec 5%

Llibre d'artista d'un plec - Realització d'un llibre d'artista de només un plec d'un full de DNA4 que articula o respon a la pregunta: Què és un llibre d'artista? 10%

Elaboració d'un llibre d'artista individual de tema i format lliure 25%

Projecte 2 - Mutatis Mutandi (Treball grupal)

Consideració de referents antics de col·leccions bibliogràfiques (incunables, manuscrits, i llibres antics) i el concepte de la creació a quatre mans. Una consideració del paper de la col·laboració en la creació gràfica i com el palimpsest i la variació s'han utilitzat per a la creació de lectures a través de múltiples veus.

Plantejament i desenvolupament d'un treball de creació visual a quatre mans que reinterpreta un gènere de llibre antic (herbolari, bestiari, bíblia, document jurídica, vademècum, atles, etc.).

Avantprojecte – conceptualització i projecció del llibre d'artista grupal reinterpretant un gènere d'incunable o manuscrit elaborat abans de Gutenberg. 10%

Realització del llibre d'artista grupal, presentació oral i memòria descriptiva del projecte. 25%

Participació: 25%

Especulació, participació en tutories, rodes d’avaluació, treball d’equip, inquietud, utilització i adaptació. Inclou també una consideració de la presentació en la documentació i elaboració d’informes.

Assistència mínima per ser avaluat: 80%

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

Com una gran part del curs es basa en l'experimentació i l'estampació en el taller, s'avaluarà l'assistència i el grau d'implicació de l'alumne en el curs i la seva participació activa en les presentacions i rodes de valoració i la seva especulació amb els processos d’estampació. La qualificació final es basarà en una avaluació continuada del treball de l'estudiant amb la demostració de les competències assolides mitjançant la presentació dels projectes que respondran als dos projectes. En els 2 projectes s'avaluarà tant la preparació i experimentació com la realització dels projectes i llur presentació.

La comprensió de l'alumne de les diferents tècniques s’avaluarà fonamentant-se en l'elaboració de les matrius, la qualitat gràfica de les imatges, l'adequació de les imatges als medis, l'assimilació del procés d'estampació, l’adaptació de la narració al format del llibre i tot el treball d'investigació i planificació que forma el fonament dels treballs finals. (75%)

L'altre 25% de la nota correspon al seguiment de la participació activa en les tutories, tallers i sessions conjuntes de treball i correcció. (Dins aquest 25%, el 10% correspon a l'assistència).

Assistència mínima per ser avaluat: 80%

En cas d’absència s’haurà de lliurar el certificat corresponent i pactar el lliurament dels treballs pendents. L’avaluació dels exercicis es farà al llarg del curs. En cas de un exercici suspès o amb nota baixa l’estudiant es podrà representar el treball en el portafoli final.

La no presentació total o parcial dels treballs així com l’absència reiterada i injustificada a les sessions presencials, conduiran a la qualificació de “no presentat”.

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

L'estudiant que vol presentar un treball per una reavaluació donat a un suspès o per una absència justificada és podrà presentar els treballs pendents al final de la primera setmana de recuperacions seguint els mateixos requisits com el primer lliurament.

Procés de reavaluació

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

L’estudiant ha de seguir els mateixos requisits que el lliurament original de l’exercici.

Bibliografia i enllaços web

AAVV. (2003) Art gráfico y nuevas tecnologías. Madrid: Fund. BBVA, Calcografía Nacional.

AAVV, (2004) Put about, a critical anthology on independent publishing. Londres, Bookworks.

Bodman, S. & Black, A.C., (2004) Creating Artist ́s books. Londres.

Bury, S. (1995) Artists' books: the book as a work of art: 1963-1995. Aldershot : Scholar Press.

Carrion, U. (1975) El nuevo arte de hacer libros, Amsterdam, Plural https://monoskop.org/images/f/f6/Carrion_Ulises_1975_El_arte_nuevo_de_hacer_libros.pdf

Castleman, R., (1994) A century of artists books. Nova York : Museum of Modern Art, 1994.

Schraenen, Guy, (2016) Querido Lector. No Lea, Madrid, MNCARS.

Smith, Keith A. (1993) A Structure of the Visual Book. Nova York (Sigma Foundation) 1993. Smith, Keith A. Non-Adhesive Binding. Nova York (Sigma Foundation).

Turner, Silvie. (1993) Facing the page: British artists' books: a survey: 1983-1993. Londres: Estampa, 1993.

Vilchis Esquivel, Luz del Carmen (2017) El Libro de artista, Teoría y praxis desde la experiencia de “El Archivero”, EEUU. Palibro,

Wasserman, K. (2012) The book as art: artists books from the National Museum of Women in the Arts. NY. Princeton Architectural Press

Weitman, W. & Wye,D.(2006) Eye on Europe: prints, books and multiples 1960 to now. - MOMA, NY.

Recursos - Col·leccions, Fires i Galeries de llibres d’artista

Arts Libris, Fira del llibre d’art i disseny a Barcelona, http://artslibris.cat/es/

Boekie Woekie, Books by Artists https://boekiewoekie.com

Bookworks, Londres https://www.bookworks.org.uk

Arts of the Book Collection, Yale University, EEUU https://web.library.yale.edu/digital- collections/arts-book-collection

The Curwen Studios, Fine Art Lithographic Printers and Publishers https://www.thecurwenstudio.co.uk/home

Kunstbibliothek, Staatliche Museen zu Berlin, Book and Media Art Collection, https://www.smb.museum/en/museums-institutions/kunstbibliothek/collections/about-the- collections/collection-of-book-art-and-media-art.html

Tinta Invisible Edicions, Barcelona www.gravat.com


El Gravat Calcogràfic http://www.gravat.cat/index.html

Espai Barra de Ferro https://barradeferro.wordpress.com

PRINT.ed @printedeina http://www.instagram.com/printedeina

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A