EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Laboratoris de creació - Materials

L'ascens de la humanitat com a éssers vius i racionals està marcat per una contínua conquesta sobre els materials que fa servir en el seu què fer diari.

Constitueixen i formen part del nostre entorn de vida, els hi donem forma, als treballem, els utilitzem. Quines són les seves propietats? Quin és el procés que ens porta de la matèria al material?

La matèria no és només allò que ocupa un lloc en l'espai; que té una energia mesurable; que està subjecte a canvis en el temps i a interaccions amb aparells de mesura... Els materials avui en dia poden generar interaccions amb l'usuari intangibles, ser autònoms, o fins i tot créixer i morir.

La nostra tasca no tracta simplement de trobar altres usos per a cada material nou que es desenvolupa, sinó que ha de centrar-se en projectar i sintetitzar els materials més adequats per als nous requeriments que es donen en el món del disseny.

Objectius formatius


Aquesta assignatura s’imparteix en: Castellano

Les tutories es podran realitzar en: Castellano, Català, English.

Codi

105760

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

1

Matèria

Professorat
Llengües

Castellà

Prerequisits

Es recomana cursar aquesta assignatura a qualsevol alumne del grau de disseny que estigui interessat en els materials contemporanis i les seves possibilitats.

La multidisciplinarietat del contingut fa que l'assignatura estigui oberta a totes les mencions, sent les de Cultura, Producte i Espais, les més idònies.

Continguts de l’assignatura

La matèria en diferents escales: la física i la conceptual.

Les claus de la matèria: propietats de base i propietats d'ús.

El material com a font d'inspiració. Processos de generació d'idees mitjançant els materials.

Visió general dels materials i solució a nous requeriments:

Materials:

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats dirigides

Classes magistrals teòriques.

Hores: 21h

Biomimetisme (com la naturalesa organitza la seva arquitectura)

Hores: 1,5h

Resultats d'aprenentatge: CE.3.1 / CE.3.5

Materials amb relació sensorial

Hores: 1,5h

Resultats d'aprenentatge: CE3.1 / CE.3.5 / CE7.1 / CE7.3 / CE7.4 / CE7.5 / CE7.6 / CE7.7 / CE7.9 / CE7.3

Materials que afavoreixen el dinamisme

Hores: 1,5h

Resultats d'aprenentatge: CE3.1 / CE.3.5 / CE7.1 / CE7.3 / CE7.4 / CE7.5 / CE7.6 / CE7.7 / CE7.9 / CE7.3

Materials que mitjançant la llum estimulen la visió

Hores: 1,5h

Resultats d'aprenentatge: CE3.1 / CE.3.5 / CE7.1 / CE7.3 / CE7.4 / CE7.5 / CE7.6 / CE7.7 / CE7.9 / CE7.3

Materials piezoelèctrics

Hores: 1,5h

Resultats d'aprenentatge: CE3.1 / CE.3.5 / CE7.1 / CE7.3 / CE7.4 / CE7.5 / CE7.6 / CE7.7 / CE7.9 / CE7.3

Materials que estimulen la visió i el tacte

Hores: 1,5h

Resultats d'aprenentatge: CE3.1 / CE.3.5 / CE7.1 / CE7.3 / CE7.4 / CE7.5 / CE7.6 / CE7.7 / CE7.9 / CE7.3

Materials que afavoreixen el confort

Hores: 1,5h

Resultats d'aprenentatge: CE3.1 / CE.3.5 / CE7.1 / CE7.3 / CE7.4 / CE7.5 / CE7.6 / CE7.7 / CE7.9 / CE7.3

Materials que estimulen l'olfacte

Hores: 1,5h

Resultats d'aprenentatge: CE3.1 / CE.3.5 / CE7.1 / CE7.3 / CE7.4 / CE7.5 / CE7.6 / CE7.7 / CE7.9 / CE7.3

Materials que afavoreixen la seguretat

Hores: 1,5h

Resultats d'aprenentatge: CE3.1 / CE.3.5 / CE7.1 / CE7.3 / CE7.4 / CE7.5 / CE7.6 / CE7.7 / CE7.9 / CE7.3

Materials Eco

Hores: 1,5h

Resultats d'aprenentatge: CE3.1 / CE.3.5 / CE7.1 / CE7.3 / CE7.4 / CE7.5 / CE7.6 / CE7.7 / CE7.9 / CE7.3

Materials biodegradables

Hores: 1,5h

Resultats d'aprenentatge: CE3.1 / CE.3.5 / CE7.1 / CE7.3 / CE7.4 / CE7.5 / CE7.6 / CE7.7 / CE7.9 / CE7.3

Materials que afavoreixen la transpiració

Hores: 1,5h

Resultats d'aprenentatge: CE3.1 / CE.3.5 / CE7.1 / CE7.3 / CE7.4 / CE7.5 / CE7.6 / CE7.7 / CE7.9 / CE7.3

Materials que afavoreixen la neteja

Hores: 1,5h

Resultats d'aprenentatge: CE3.1 / CE.3.5 / CE7.1 / CE7.3 / CE7.4 / CE7.5 / CE7.6 / CE7.7 / CE7.9 / CE7.3

Materials que afavoreixen la unió

Hores: 1,5h

Resultats d'aprenentatge: CE3.1 / CE.3.5 / CE7.1 / CE7.3 / CE7.4 / CE7.5 / CE7.6 / CE7.7 / CE7.9 / CE7.3

Taller: classes pràctiques on aplicar de manera raonada i lògica els coneixements adquirits en les classes magistrals teòriques

Hores: 7,5h

Resultats d'aprenentatge: CE3.1 / CE.3.5

Visites especialitzades

Hores: 9h

Resultats d'aprenentatge: CE3.1 / CE.3.5

Visites de professionals

Hores: 3h

Resultats d'aprenentatge: CE3.1 / CE.3.5

Visita a Materfad

Hores: 1,5h

Resultats d'aprenentatge: CE3.1 / CE.3.5

Visites a centres de materials / tecnològics

Hores: 3h

Resultats d'aprenentatge: CE3.1 / CE.3.5

Visita d'un investigador de l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB) a l'aula.

Hores: 1,5h

Resultats d'aprenentatge: CE3.1 / CE.3.5

Activitats supervisades

Avaluació mitjançant proves pràctiques

Resultats d'aprenentatge: CE3.1 / CE.3.5 / CE7.1 / CE7.3 / CE7.4 / CE7.5 / CE7.6 / CE7.7 / CE7.9 / CE7.3 / CE17.2 / CE20. 2

Activitats autònomes

Treball autònom fora de l'aula: resolució d'exercicis pràctics

Hores: 37,5h

Investigació sobre materials, propietats i comportaments, d'acord amb la visita al centre de materials Materfad

Hores: 2,5 h

Resultats d'aprenentatge: CE3.1 / CE.3.5 / CE7.1 / CE7.3 / CE7.4 / CE7.5 / CE7.6 / CE7.7 / CE7.9 / CE7.3 / CE17.2 / CE20. 2

Visualització del documental "Comprar, llençar, comprar (obsolescència programada)"

Hores: 1,5h

Resultats d'aprenentatge: CE3.1 / CE.3.5 / CE7.1 / CE7.3 / CE7.4 / CE7.5 / CE7.6 / CE7.7 / CE7.9 / CE7.3 / CE17.2 / CE20. 2

Visualització de documental "construcció d'una casa bioclimàtica"

Hores: 2,5 h

Resultats d'aprenentatge: CE3.1 / CE.3.5 / CE7.1 / CE7.3 / CE7.4 / CE7.5 / CE7.6 / CE7.7 / CE7.9 / CE7.3 / CE17.2 / CE20. 2

Lectura i anàlisi "Cradle to cradle"

Hores: 12h

Resultats d'aprenentatge: CE3.1 / CE.3.5 / CE7.1 / CE7.3 / CE7.4 / CE7.5 / CE7.6 / CE7.7 / CE7.9 / CE7.3 / CE17.2 / CE20. 2

Visualització documental "Rius i marees: Andy Goldsworthy, treballant amb el temps"

Hores: 2h

Resultats d'aprenentatge: CE3.1 / CE.3.5 / CE7.1 / CE7.3 / CE7.4 / CE7.5 / CE7.6 / CE7.7 / CE7.9 / CE7.3 / CE17.2 / CE20. 2

Visualització documental "Nanotecnologia"

Hores: 1h

Resultats d'aprenentatge: CE3.1 / CE.3.5 / CE7.1 / CE7.3 / CE7.4 / CE7.5 / CE7.6 / CE7.7 / CE7.9 / CE7.3 / CE17.2 / CE20. 2

Desenvolupament de mètodes d'investigació

Hores: 4h

Resultats d'aprenentatge: CE3.1 / CE.3.5 / CE7.1 / CE7.3 / CE7.4 / CE7.5 / CE7.6 / CE7.7 / CE7.9 / CE7.3 / CE17.2 / CE20. 2

Projecte d'investigació d'un material en fase d'investigació / possibles aplicacions

Hores: 6h

Resultats d'aprenentatge: CE3.1 / CE.3.5 / CE7.1 / CE7.3 / CE7.4 / CE7.5 / CE7.6 / CE7.7 / CE7.9 / CE7.3 / CE17.2 / CE20. 2

Investigació (del material neix el projecte)

Hores: 6h

Resultats d'aprenentatge: CE3.1 / CE.3.5

Avaluació

Sistema d’avaluació

La qualificació final del curs es basarà en una avaluació continuada del treball de l'estudiant. El professor farà un seguiment de l'evolució i dels progressos de l'alumne de manera individualitzada. Els criteris de valoració es corresponen amb l'adquisició de les competències corresponents a aquesta assignatura, descrites en detall en aquesta guia docent.

Les competències d'aquesta assignatura seran avaluades mitjançant la presentació d'exercicis pràctics. El 70% de la nota correspon al nivell de resolució, presentació de la documentació que es determini i a la correcció d'aquests exercicis pràctics. El 30% de la nota correspon al seguiment de la participació activa en les tutories, tallers i sessions de treball. Dins d'aquest 30%, el 20% correspon a l'assistència.

Per optar a una qualificació de suficiència de l'assignatura, l'alumne tindrà l'obligació d'aprovar tots els exàmens i / o exercicis de caràcter pràctic, i haver assistit a totes les visites especialitzades, i atès a totes les activitats supervisades que es plantegen en aquesta guia i que es marquin al llarg del curs com a imprescindibles.

L'assistència a classe és obligatòria; els estudis del Grau de Disseny són presencials. La falta injustificada d'assistència a més del 20% de les classes, comporta una qualificació de No Presentat. L'alumne que justifiqui la seva falta d'assistència a més del 20% de les classes, tindrà l'obligació de posar-se en contacte amb el professor, el qual li proposarà un criteri d'avaluació alternatiu, després de l'estudi concret del cas.

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

Projecte d'investigació d'un material en fase d'investigació / possibles aplicacions.

Resultats d'aprenentatge: CE3.1 / CE.3.5 / CE7.1 / CE7.3 / CE7.4 / CE7.5 / CE7.6 / CE7.7 / CE7.9 / CE7.3 / CE17.2 / CE20. 2

Examen d'avaluació.

Resultats d'aprenentatge: CE3.1 / CE.3.5 / CE7.1 / CE7.3 / CE7.4 / CE7.5 / CE7.6 / CE7.7 / CE7.9 / CE7.3 / CE17.2 / CE20. 2

Treball de recerca.

Resultats d'aprenentatge: CE3.1 / CE.3.5 / CE7.1 / CE7.3 / CE7.4 / CE7.5 / CE7.6 / CE7.7 / CE7.9 / CE7.3 / CE17.2 / CE20. 2

Tots els exercicis que es plantegen en l'assignatura, podran fusionar-se en un exercici únic.

Els exàmens podran ser convencionals o plantejar-se l'opció de proposar-los com exercicis a resoldre des de la intranet al llarg d'un temps concret. Fins i tot es pot plantejar la possibilitat de dividir aquests exàmens parcials en petits exercicis realitzats a classe de manera continuada.

Els alumnes que posseeixin totes les proves d'avaluació aprovades en finalitzar el curs, podran ser exclosos de l'obligatorietat de realitzar l'examen final, segons criteri del professor.

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Procés de reavaluació

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

Els estudiants que no presentin algun treball de curs en temps i forma, hagin o no hagin assistit a classe, tindran la qualificació de "No presentat" en aquest treball.

Els estudiants que no presentin cap treball de curs en temps i forma, hagin o no hagin assistit a classe, tindran la qualificació de "No presentat", i no tindran dret a la revisió i reavaluació de l'assignatura.

Bibliografia i enllaços web

Bibliografia

Recursos

Taller de maquetes de l'Escola, Biblioteca de Materials de l'Escola, Conferències de professionals convidats, Visites a Centres Tecnològics...

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d'aprenentatge.

Competència

Resultats d'aprenentatge

Competència

Resultats d'aprenentatge

Competència

Resultats d'aprenentatge

Competències transversals

E I N A