EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Investigació en disseny

La investigació en disseny es pot estudiar com un conjunt de pràctiques per al desenvolupament del coneixement, i la seva transferència a la societat. En base a aquesta premisa ens aproximarem als orígens, tendències i possibilitats de futur de la investigació, i també a l’exploració dels territoris on es desenvolupa recerca avui en dia. Durant el curs ens familiaritzarem amb els formats i les converses habituals en el sector de la recerca, posant èmfasi al conjunt de recursos propis de la recerca en disseny.

Si bé fa vint anys es considerava que la investigació en disseny es trobava a les beceroles del seu recorregut acadèmic, actualment podem considerar que ja està en plena adolescència, amb les queixes i la descoberta de llibertats que això comporta.

Objectius formatius


Aquesta assignatura s’imparteix en: Català (80%) i Anglès (20%)

Les tutories es podran realitzar en: Català, Castellà i Anglès

Codi

105753

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

2

Matèria

Professorat
  • Elena Bartomeu
Llengües

Català Anglès

Prerequisits

El curs requereix un compromís amb la lectura ininterrompuda de documents, articles, llibres i d’altres espècimens llegibles, no necessàriament de l’àmbit del disseny.

Per al seguiment del curs és imprescindible venir a la primera sessió.

Continguts de l’assignatura

El programa de l’assignatura s’organitza en quatre temes. El primer servirà d’articulador dels següents.

0. Introducció a la Investigació en Disseny

1. Investigació per pensar

2. Investigació per viure

3. Investigació per treballar

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

Les sessions tenen una durada d’una hora i quaranta-cinc minuts. Començaran amb una revisió de l’agenda de conferències, publicacions i activitats relacionades amb la investigació i el disseny destacades durant la setmana, en format conversa. Aquesta revisió constitueix la nota d’actualitat (20%) i es puntuarà setmanalment.

Les sessions es desenvoluparan a través d’activitats d’ensenyament/aprenentatge on es presentaran reptes que caldrà desenvolupar com a treball autònom. En la següent sessió s’oferiran recursos per tal de valorar el treball desenvolupat i encadenar la realització d’una nova activitat i la millora de l’anterior. Els recursos són majoritàriament articles i vídeos.

Eventualment traslladarem la classe a les ubicacions necessàries per dur a terme la investigació en curs, i vetllarem per l’assistència a un congrés.

Durant les sessions els estudiants assumiran els rols d’investigadors i de comitè científic, rols que s’intercanviaràn a mig semestre i s’organitzen en dues rondes. Cada estudiant assumirà el rol d’investigadora i presentarà un treball individual (50%) i també el rol de comitè científic (o editorial board) i presentarà un treball individual o col·lectiu (30%).

Activitats formatives

Activitat formativa 1. El tema 0. 1 sessió (1h45m).

Presentació del tema 0 de l’assignatura a través d’una pràctica de relació de continguts (1), activitats d’avaluació de l’assignatura (2) i modes de recerca (3).

Al final de l’activitat cada estudiant haurà d’escollir dos modes recerca per a desenvolupar els dos treballs. També haurà d’escollir dos temes del programa per a guiar el treball de recerca i la conversa.

Activitat formativa 2. - Criteris d’avaluació. 1 sessió (1h45m).

Presentació, conceptualització, selecció i ponderació dels criteris d’avaluació de la conversa.

Es farà la primera conversa sobre l’agenda setmanal. Es presentaran diferents tipologies de valoració de papers, provinents del camps de l’art, filosofia, ciències i tecnologia. Es farà un debat i es decidirà col·lectivament quins són els conceptes més rellevants per a la valoració de la conversa. Es ponderaran els conceptes en una rúbrica de deu punts.

Activitat formativa 3. - Workshop de Knowledge design. 1 sessió (1h45m).

Testeig del protocol d'agència de pacient. Disseny de la informació per a un model de valoració de l’agència de l’usuari.

Desenvolupament d’una experiència o metodologia innovadora que incorpora la perspectiva de les persones usuàries dels serveis assistencials i de salut. El projecte es troba en un moment on necessita poder ser desenvolupat amb la col·laboració de pacients i cuidadors, mitjançant processos co-creatius i tallers participatius on testejar, ampliar i ponderar els indicadors d’agència existents. Els indicadors dels que disposem han estat identi\cats mitjançant una fase inicial d’anàlisi bibliogrà\ca dels àmbits de l’antropologia, el disseny i les ciències mèdiques. Posteriorment han estat contrastades amb informació obtinguda amb mètodes etnogràfics i participatius (entrevistes i tallers).

Activitat formativa 4. - Criteris d’avaluació. 1 sessió (1h45m).

Presentació, conceptualització, selecció i ponderació dels criteris d’avaluació del treball d’investigació i de comitè científic.

En base a les diferents tipologies inicials de valoració de papers, i la rúbrica de converses, es revisaran el conceptes més rellevants i com s’han de relacionar per a cada una de les activitats d’avaluació de l’assignatura. Es ponderaran els conceptes en una rúbrica de deu punts.

Activitat formativa d’avaluació 5. - Presentació pública del treball. Ronda 1. 1 sessió (1h45m).

Presentació, debat i avaluació dels treballs d’investigació desenvolupats pels estudiants de la primera ronda. Debat conduït pels estudiants del comitè científic de la ronda 1. 17 d’abril. (30-50%)

Activitat formativa d’avaluació 6. - Presentació pública del treball. Ronda 2. 1 sessió (1h45m).

Presentació, debat i avaluació dels treballs d’investigació desenvolupats pels estudiants de la primera ronda. Debat conduït pels estudiants del comitè científic de la ronda 2. 5 de juny. (30-50%)

Avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

Cada exercici disposarà de la seva llista de criteris d’avaluació, que es determinaran en el moment de plantejar cada exercici, i constitueixen dues activitats formatives en sí mateixes (Activitat 2 i Activitat 4).

Els elements d’avaluació són la conversa diària del més destacat de l’agenda (A=20%), el treball d’investigació en disseny (I=50%) i el treball de comitè científic (CC=30%).

A+I+CC= 100%

Ronda 1:

Lliurament treball d’investigació 3 de juny.

Presentació i correcció del comitè científic: 17 d’abril

Ronda 2:

Lliurament treball d’investigació 29 de maig.

Presentació i correcció del comitè científic: 5 de juny

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Després de cada lliurament i en el plaç de quinze dies es retornarà la nota d’avaluació, i es disposarà de quinze dies per a comentar el mode de reavaluació, en horari de tutories (divendres a les 12h).

Procés de reavaluació

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

Per tal d’aprovar l’assignatura cal que el treball I contingui una bibliografia amb un mínim de tres cites a llibres. No es farà mitjana si les notes no superen el 4, excepte en el cas de la conversa.

Bibliografia i enllaços web

Bibliografia

Recursos

Biblioteca d’EINA


Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A