EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Introducció a la Història del Disseny i de l’Art

A través d’una aproximació cronològica als temes i a les obres essencials, s’estudiaran críticament les principals manifestacions històriques en l’àmbit de la cultura visual, material, artística i arquitectònica. Es contextualitzaran les manifestacions d'art i disseny en els diversos àmbits (cultural, econòmic, social i polític) del seu temps. I s’identificaran els elements característics de l'estil en els principals moviments de l'art i del disseny occidental.

En finalitzar el curs, l'estudiant serà capaç de definir un tema (objecte d'estudi) en l'àmbit de la història del disseny i de l’art, tant del patrimoni artístic com visual, material o arquitectònic. Així com serà capaç d’aplicar una metodologia adequada, formulant interrogants i hipòtesis per orientar la recerca cap a l'obtenció d'uns resultats originals.

L’objectiu fonamental és formar professionals amb un coneixement global de totes les àrees relacionades amb la història del disseny i de l’art, amb capacitat per desenvolupar de manera idònia les seves funcions, per participar en el desenvolupament de projectes: proporcionar coneixements racionals i crítics de la producció cultural al llarg de la història i de les seves manifestacions en diferents cultures.

Codi

200641

Crèdits

6 ECTS

Curs

1

Semestre

2

Matèria

Art

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits

Aquesta assignatura és de continuïtat amb l’assignatura “Introducció a la teoria del disseny i de l’art” (200639) i en recull els conceptes bàsics que tornaran a aparèixer i a ser utilitzats.

Continguts de l’assignatura

1. El disseny abans del disseny

Primeres manifestacions gràfiques, industrials i espacials de la història de la humanitat. Des de la prehistòria al Renaixement. De la invenció de l'escriptura fins a la creació del llibre. De l'eina a la màquina. De l'espai ritual a l'espai civil.

2. Renaixement

Alberti. La pesrpectiva naturalis i la perspectiva artificialis, una concepció del món. Leonardo da Vinci inventor. El saler de Benvenuto Cellini, una joya de taula. Els incunables, primers llibres impresos. Nuremberg i Dürer. Aldo Manuzio, l’origen del llibre modern. Claude Garamond, el primer tipògraf independent. Els interiors domèstics. Palladio, ordre i simetria. Les escenografies de Inigo Jones.

3. Barroc i Rococó

Les manufactures del luxe. Els cabinets, les col·leccions d’objectes sumptuaris. La magnificència del Versailles de Lluís XIV. Jardins del segles XVII i XVIII. Caslon i Baskerville, una alternativa al fleuron. El Boudoir. Les festes galants. La rocaille. L’arabesc. La prefiguració de l’obra d’art total. Els dissenys de Piranesi. Hogarth i la línia serpentina. Rembrant i el decorum.

4. Neoclassicisme i Romanticisme

Percier i Fontaine, la prefiguració de l’estudi modern. La venta per catàleg i l’abaratiment de les còpies. L’estil imperi, homenatge a Napoleó. L’estil Restauració. La descoberta de l’arqueologia. Wedgwood i la industrialització del passat. La popularització del gust. L’estil victorià. Ledoux, espais de sociabilitat i noves tipologies. Bodoni i l’estil modern. La impressió iluminada de William Blake. Goya i la il·lustració política.

Metodologia docent i activitats formatives

Activitats formatives

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

Avaluació continuada

  1. Avaluació inicial
    Es durà a terme a través d'un exercici molt senzill de concreció, en forma de cronograma, entorn a les manifestacions principals de la història del disseny i de l’art. El valor d'aquesta avaluació serà d'un 10 % de la nota final.

  2. Avaluació continuada
    Aquesta es durà a terme a través de 3 vies. La primera (1) serà l’anàlisi interpretativa d’obres clàssiques de la història del disseny i de l’art. La segona via d’avaluació continuada (2) serà entorn a la lectura de textos. La tercera via d’avaluació (3) seran els exercicis de tècniques de representació de l'antiguitat.

  3. Avaluació final
    Es realitzarà mitjançant dos breus exercicis, a base d'un qüestionari de preguntes referides als continguts principals exposats a les classes i als textos que constitueixen la base documental del curs. Aquests exercicis són individuals.

Activitats d'avaluació:

Bibliografia i enllaços web

Programació de l'assignatura

Activitats d'aprenentatge

Rotativament al llarg del semestre

Per quinzenes alternes al llarg del semestre

Lliuraments

Per quinzenes alternes al llarg del semestre

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A