EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Interiorisme d'Espais Domèstics

Interiorisme d’Espais Domèstics és una assignatura optativa de quart curs, obligatòria pels alumnes que volen obtenir la menció en Disseny d’Espais.

L’objectiu formatiu principal de l’assignatura és familiaritzar l’estudiant en el mètode de projecte dels interiors domèstics. A partir de sessions teòriques i pràctiques l’alumne s’introdueix en els diferents àmbits que defineixen els espais domèstics i se n’estudien les solucions conceptuals, formals i tècniques que els determinen per tal donar respostes als problemes d’ús. Tanmateix, es vol apropar a l’alumne a les característiques de la pràctica professional, fent que conegui el procés de treball que hi ha darrera d’un projecte domèstic.

Codi

200693

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

1

Matèria

Processos de disseny

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits

No es demanen prerequisits oficials per a seguir correctament l’assignatura però sí que és important haver adquirit els coneixements projectuals bàsics de disseny d’espais interiors als cursos anteriors i tenir coneixements informàtics aplicats al disseny d’espais i volums.

Continguts de l’assignatura

Es treballaran els següents blocs temàtics tenint en compte l’estudi d’un programa d’usos, la distribució dels elements, la tria de materials i acabats i l’ús de les instal·lacions als interiors domèstics:

Bloc I

Bloc II

Bloc III

Bloc IV

Metodologia docent i activitats formatives

Interiorisme d’espais domèstics és una assignatura bàsicament projectual que va acompanyada de sessions teòriques, on es demana la participació de l’alumne, i que recolzen les temàtiques que es van tractant. A l’inici de cada bloc temàtic hi hauran sessions introductòries al tema a desenvolupar, ja siguin de caràcter teòric o tècnic, per tal d’anar integrant els coneixements al projecte que s’està treballant. Les sessions teòriques també poden anar acompanyades d’una visita a algun lloc d’interès relacionat amb el tema que s’està tractant.

Al llarg de tot el curs s’anirà fent un seguiment directe dels treballs que s’estan desenvolupant. Al finalitzar cada exercici es faran unes sessions crítiques avaluadores i de debat a classe on cada alumne exposarà el contingut del seu treball.

Avaluació

El sistema d’avaluació de l’assignatura serà continuat i l’alumne haurà de presentar tres treballs que reflectiran els continguts dels blocs temàtics.

Els dos primers treballs són específics dels blocs II i III i es lliuraran al final de cada bloc.

El tercer treball s’anirà perfilant al llarg de tot el curs i l’estudiant el lliurarà quan aquest conclogui ja que consisteix en el plantejament d’un habitatge d’uns 150-200m2 que s’anirà projectant i enriquint aportant-hi les temàtiques que es treballin a l’assignatura.

El lliurament dels treballs pot anar acompanyat d’una exposició oral de l’alumne que defensarà i explicarà el projecte davant de la resta d’estudiants.

Paral·lelament a l’execució dels treballs es demana també que l’alumne participi en la preparació i la recerca d’informació referent als blocs temàtics.

Als criteris d’avaluació general es tindrà en compte el següent: la participació activa de l’alumne a les classes, el lliurament dels treballs en les dates assenyalades i l’assistència. Quant als treballs, es valorarà l’adequació del projecte al programa d’usos, la distribució dels espais, la proporció dels diferents elements, la tria coherent de materials i acabats, l’ambientació general del projecte i el correcte grafiat i dibuix dels plànols.

Proporcionalment els treballs que s’han de lliurar representen el 75% de la nota final, el 10% correspon a l’assistència i el 15% restant a la participació activa de l’alumne.

Activitats d'avaluació

Bibliografia i enllaços web

Programació de l'assignatura

ACTIVITATS D’APRENENTATGE

LLIURAMENTS

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A