EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Interiorisme d'Espais Domèstics

Interiorisme d’Espais Domèstics és una assignatura optativa de quart curs, obligatòria pels alumnes que volen obtenir la menció de Disseny d’Espais i es centra en l’estudi dels espais domèstics.

Objectius formatius

L’objectiu formatiu principal de l’assignatura és familiaritzar l’estudiant en el mètode de projecte dels interiors domèstics. A partir de sessions teòriques i pràctiques l’alumne s’introdueix en els diferents àmbits que defineixen els espais domèstics i se n’estudien les solucions conceptuals, formals i tècniques que els determinen per tal donar respostes als problemes d’ús. Tanmateix, es vol apropar a l’alumne a les característiques de la pràctica professional, fent que conegui el procés de treball que hi ha darrera d’un projecte domèstic.


Aquesta assignatura s’imparteix en: català

Les tutories es podran realitzar en: català, castellà, anglès, francès

Codi

200694

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

1

Matèria

Processos de disseny

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits

Per a seguir correctament l’assignatura és important haver adquirit els coneixements projectuals bàsics de disseny d’espais als cursos anteriors i tenir coneixements informàtics aplicats al disseny d’espais i volums.

Continguts de l’assignatura

Es treballaran els següents blocs temàtics tenint en compte l’estudi d’un programa d’usos, la distribució dels elements, la tria de materials i acabats i l’ús de les instal·lacions als interiors domèstics:

BLOC I

Pensar l’espai domèstic: Analitzar el programa d’usos i de necessitats. Planificar i organitzar l’espai. Anàlisi del context on s’inscriu l’espai domèstic.

BLOC II

BLOC III

La cambra de bany

BLOC IV

Espais de descans, de lleure i de treball dins l’àmbit domèstic

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

Interiorisme d’espais domèstics és una assignatura bàsicament projectual que va acompanyada de sessions teòriques, on es demana la participació de l’alumne, i que recolzen les temàtiques que es van tractant. A l’inici de cada bloc temàtic hi hauran sessions introductòries al tema a desenvolupar, ja siguin de caràcter teòric o tècnic, per tal d’anar integrant els coneixements al projecte que s’està treballant. Les sessions teòriques també poden anar acompanyades d’una visita a algun lloc d’interès relacionat amb el tema que s’està tractant.

Al llarg de tot el curs s’anirà fent un seguiment directe dels treballs que s’estan desenvolupant i al finalitzar cada exercici es faran unes sessions crítiques avaluadores i de debat a classe on cada alumne exposarà el contingut del seu treball.

Activitats formatives

L’alumne realitzarà tres treballs que reflectiran els continguts dels blocs temàtics estudiats a l’aula.

Els dos primers treballs són específics dels blocs II i III i es lliuraran al final de cada bloc.

El tercer treball s’anirà perfilant al llarg de tot el curs i l’estudiant el lliurarà quan aquest conclogui ja que consisteix en el plantejament d’un habitatge d’uns 150-200m2 que s’anirà projectant i enriquint aportant-hi les temàtiques que es treballin a l’assignatura.

El lliurament dels treballs pot anar acompanyat d’una exposició oral de l’alumne que defensarà i explicarà el projecte davant de la resta d’estudiants.

Paral·lelament a l’execució dels treballs es demana també que l’alumne participi en la preparació i la recerca d’informació referent als blocs temàtics.

Cadascun dels treballs representa el 25% de la nota final. El 10% correspon a l’assistència i el 15% restant a la participació activa de l’alumne.

Calendari:

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

Als criteris d’avaluació general es tindrà en compte el següent: la participació activa de l’alumne a les classes, el lliurament dels treballs en les dates assenyalades i l’assistència. Quant als treballs, es valorarà l’adequació del projecte al programa d’usos, la distribució dels espais, la proporció dels diferents elements, la tria coherent de materials i acabats, l’ambientació general del projecte i el correcte grafiat i dibuix dels plànols.

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Procés de reavaluació

Normativa general

Bibliografia i enllaços web

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d'aprenentatge

Competència

Resultats d'aprenentatge

Competència

Resultats d'aprenentatge

Competència

Resultats d'aprenentatge

Competència

Resultats d'aprenentatge

Competència

Resultats d'aprenentatge

Competència

Resultats d'aprenentatge

Competència

Resultats d'aprenentatge

Competències transversals

E I N A