EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Interiorisme d'Espais Comercials

L’assignatura de Interiorisme d'espais comercials, com moltes altres optatives del quart curs, s’inscriu dins de la Matèria de Processos del Disseny i és una de les assignatures requerides per obtenir la Menció de Disseny d'Espais.

Els principals objectius en serien:

Codi

200692

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

1

Matèria

Processos de disseny

Professorat
Llengües

Català Castellà

Prerequisits

(prerequisits oficials i/o coneixements necessaris per a seguir correctament l’assignatura) No hi han prerequisits específics.

Continguts de l’assignatura

A través d’un breu repàs històric de l’interiorisme d’espais comercials es pretén dotar l’alumne d’una primera base teòrica de com s´ha enfocat aquesta especialitat en el disseny d’espais al llarg de l’evolució dels diferents espais comercials en les últimes dècades.

Paral·lelament s’estudiaran les principals teories i estratègies d’organització d’aquests espais, entrant també a analitzar algunes teories sobre imatge corporativa, disseny de marques i presentació de producte de manera que l’estudiant entengui la importància del treball en equip juntament amb d’altres especialistes.

En tercer lloc, s’analitzaran, sota els paràmetres anteriors, espais exemplars des del punt de vista del disseny d’espais, i s’aplicaran els coneixements obtinguts en un projecte de disseny propi.

Metodologia docent i activitats formatives

L’assignatura consisteix de tres línies principals:

Avaluació

Es faran tres lliuraments amb material gràfic i escrit (un treball de grup, un treball individual de recerca i un projecte de disseny d’espais) que es valoraran amb nota.

La qualificació final és el resultat d’aquestes avaluacions i de la participació activa a classes teòriques i tallers específics.

La definició “no presentat” és aplicable als treballs que no es lliuren segons els criteris acordats al principi de curs (dates i material de presentació).

Bibliografia i enllaços web

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A