EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Informàtica aplicada al disseny d’espai i volum

L’eina informàtica ha esdevingut una eina tècnica essencial per al dissenyador, i el mercat li exigeix un ús àgil i fiable en diferents programes i sistemes operatius, per tant es plantegen els següents objectius formatius:

Espai:

L’objectiu en aquestes sessions de l’assignatura és poder assolir la capacitat de representar i presentar un espai amb mitjans informàtics. Aquest simple enunciat comporta el domini del C.A.D. en 2D i 3D i el 3dstudio Max en modelat 3D i render.

Volum:

L’objectiu en aquestes sessions de l’assignatura és poder assolir la capacitat de representar i presentar volums a partir de mitjans informàtics.

Aquest simple enunciat comporta el domini del Solid Works i Photoview 360º

En aquesta assignatura, tant el programari com els enunciats seran en anglès.

Objectius comuns:

Codi

200647

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

1

Matèria

Informàtica

Professorat
Llengües

Castellà Català

Prerequisits

Haver cursat l’assignatura de Recursos informàtics per al disseny.

Continguts de l’assignatura

Bloc I: Contingut de modelat i representació d’espais

1. AUTOCAD 2D

2. AUTOCAD 3D

3. 3D STUDIO MAX

4. POSPRODUCCIÓ

Bloc II: Contingut de modelat i representació de volums

Mòdul 1. SOLIDWORKS 2010

Mòdul 2. PhotoView360o amb postproducció.

Mòdul 3. Projecte informàtic de volum / exercici transversal

Metodologia docent i activitats formatives

La integració de coneixements teòrics i pràctics es realitzarà amb una explicació a l’inici de cada sessió on es presentaran els continguts i les tècniques amb les que assolir els objectius de cada sessió.

Seguidament s’aplicaran els coneixements en una activitat formativa de durada variable. Cada activitat vindrà acompanyada de les explicacions pertinents. Les activitats podran ser desenvolupades durant el transcurs de la classe (activitats dirigides) o bé requerir treball autònom de l’alumne fora de l’aula (activitats supervisades i autònomes).

Hi haurà un treball final de caràcter propi i individual que es realitzarà com a activitat supervisada i autònoma, i que s’entregarà a final de curs.

Les activitats formatives tindran una durada de 75 hores, i estaran fonamentades en l’aplicació i síntesi dels procediments informàtics adquirits a les classes teòriques i els seminaris.

Activitats formatives

Sistema d'avaluació de l'adquisició de les competències i sistema de qualificacions.

Avaluació continua. Les competències d'aquesta matèria seran avaluades mitjançant la Carpeta de l'estudiant on es recopilessin el conjunt dels exercicis i treballs (Portafoli) [70%]; i l'assistència, el seguiment, l'aprofitament i la participació activa en els tutorials de programa i les sessions de taller [30 %].

Breu descripció de continguts de la matèria.

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

Modalitats d’avaluació

L’avaluació es realitzarà valorant les activitats presencials, les activitats autònomes realitzades durant el curs i mitjançant un examen final d’obligada presència que englobarà tots els temes tractats a les classes.

Els criteris d’avaluació que es presenten a continuació són de caire genèric. Cadascuna de les activitats i exercicis que es realitzin durant el transcurs de l’assignatura, anirà acompanyada d’uns objectius i uns criteris d’avaluació concrets.

1. Continguts

Es valoraran partint de l’assoliment dels objectius generals, mitjançant:

2. Procediments

Es valoraran a partir dels objectius generals de l’assignatura amb els següents paràmetres:

Activitats d'avaluació:

Bibliografia i enllaços web

Tutorials nivell elemental i bàsic

Mòdul 1, Mòdul 2 (volum)

Tutorials nivell avançat

Mòdul 1, Mòdul 2 (volum)

Webs d’interès

Programació de l'assignatura

Activitats d'aprenentatge

LLiuraments

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultat d’aprenentatge

Competència

Resultat d’aprenentatge

Competència

Resultat d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A