EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Informàtica aplicada al disseny de text i imatge

El domini de les eines informàtiques ha esdevingut essencial per a la pràctica del disseny i és necessari mantenir- se al dia dels principals softwares que s’utilitzen en aquesta professió. L’objectiu de l’assignatura és plantejar els punts de comunió i les arestes de distanciament entre els programes d’edició, il·lustració i retoc fotogràfic.

S’impartiran aquells coneixements necessaris per a que l’alumne pugui formalitzar un concepte, triant el procés de treball i les aplicacions informàtiques tant en paper com en suport digital.

Es potenciarà l’assimilació de conceptes comuns a totes les plataformes informàtiques i l’enteniment de la tecnologia com una eina i no com un objectiu.

Veurem els recursos que ens proporciona cada programa per solucionar la problemàtica visual que ens presenti cada projecte.

Codi

200648

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

1

Matèria

Informàtica aplicada

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits

S’ha d’haver cursat l’assignatura Informàtica I.

Continguts de l’assignatura

Bloc I: ADOBE INDESIGN. GESTIÓ TIPOGRAFICA - COMPOSICIÓ

Bloc II: ADOBE ILLUSTRATOR. GESTIÓ VECTORIAL - IL·LUSTRACIÓ

Bloc III: ADOBE PHOTOSHOP. TREBALL AMB PÍXELS - IMATGE

Metodologia docent i activitats formatives

Es combinarà l’explicació de procediments tècnics amb realització d’exercicis pràctics que solidifiquin l’essència de cada plataforma de treball.

El curs s’estructura en base a exercicis curts pràctics. Aquests exercicis incorporaran coneixements i conceptes exposat a classe.

Activitats formatives

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

Sistema d’avaluació de l’adquisició de les competències i sistema de qualificacions

Avaluació contínua. Les competències d’aquesta matèria seran avaluades mitjançant la Carpeta de l’estudiant. On es recopilaran el conjunt dels exercicis i treballs (Portfoli) [70%]; i l’assistència, el seguiment, l’aprofitament i la participació activa als tutorials de programa i les sessions de taller [30%].

La nota final resultarà de la combinació de quatre avaluacions:

L’assistència a classe i la puntualitat són importants per al bon funcionament de la dinàmica lectiva i seran presents en consideració a l’hora de l’avaluació final.

Activitats d'avaluació:

Presentació oral
Hores: 2h
Resultats d'aprenentatge: CE3.14, CE6.4, CE9.4

Examen escrit Grup 1 (2h) Revisió examen (3,5h)
Hores: 5h 30m
Resultats d'aprenentatge: CE3.14, CE6.4, CE9.4

Bibliografia i enllaços web

Lectures de referència

Espais web

Tipografia

Imatge i vídeo

Curiositats

Programació de l'assignatura

Activitats d'aprenentatge

Lliuraments

Totes les setmanes:

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A