EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Infografia i Visualització de Dades

Infografia és comunicar visualment. Els nord-americans, pioners en infografia al món, segueixen definint-la com la ciència de fer gràfics informatius. Per a l’escola d’infografia de Barcelona i a la Universidad de Navarra, pioners a Europa, l’ infografia era un gran gènere periodístic nou, allà pels anys noranta, capaç d’explicar els JJOO de Barcelona i les guerres del Golf com mai s’havia fet en cap esdeveniment semblant. Ara, actualment, fer infografia és comunicar i explicar visualment qualsevol tema, en qualsevol àmbit, amb tecnologia transversal, la qual cosa és un immens recurs de present/futur i inesgotable donada la prioritat en la visualització de qualsevol tipus d’informació i la universalitat que aporten internet i les xarxes.

Els estudiants de disseny amb el seu gran bagatge de coneixements visuals i estètics tenen molt de guanyat per treballar i aprendre infografia. I, finalment, la branca més jove de la infografia: la visualització de dades VD (Big Data, gran volumen de dades); ha donat un salt qualitatiu i quantitatiu en el món de les empreses, públiques i privades, on cada cop és més requerida.

EINA te cura de que els seus alumnes puguin estudiar infografia en els seus graus, i amb una trajectòria que ha resultat en once premis europeus professionals al llarg dels sis darrers cursos.

Es tracta de capacitar l'estudiant per a comunicar visualment, i per tant, poder crear diferents tipologies, tant d'infografia clàssica com de visualització de dades (VD-Big Data), per a tenir una poderosa eina comunicativa que implementi qualsevol feina de disseny transversalment, tant en el món editorial com per a empresa, màrqueting de continguts, i xarxes socials, en 2D i on-line. Per aproximar-se a aquesta eina s’estudiaran tècniques de comunicació/informació, aplicació específica dels recursos gràfics i estètics del disseny, darreres tecnologies, aps, i molt especialment en visualització de Dades, una aproximació a programes fundamentals, com ara Tableau.

Objectius formatius


Aquesta assignatura s’imparteix en: català i castellà

Les tutories es podran realitzar en: català, castellà, francès i italià

Codi

105725

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

2

Matèria

Professorat
Llengües

Català Castellà

Continguts de l’assignatura

Fase prèvia

Eines de treball

Disseny i procés infogràfic

Visualització de Dades

Metodologia docent i activitats formatives

Les sessions responen a quatre tipologies generals que interaccionen entre elles

Assistència a una òpera al GT Liceu, una visita operativa del Museu del Disseny i una tercera visita a un àmbit de treball de Visualització de dades

Activitats formatives

(Tots els projectes admeten interactivitat i/o animació)

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

Al marge de les notes aconseguides al llarg del curs hi haurà una nota global que afavorirà els alumnes que hagin progressat i millorat els seus registres al llarg del curs per amortiguar d’aquesta forma possibles resultats poc positius en alguna fase del curs

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Procés de reavaluació

Tots els projectes que no arribin a suficient podran ser lliurats de nou a les dates específiques de recuperació i a criteri dels alumnes

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

És obligatori el seguiment pel professor de qualsevol dels projectes de curs.

No s’admetran projectes desconeguts no programats/corregits previament.

Bibliografia i enllaços web

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A