EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Història de l’art i el disseny moderns

El període estudiat es correspon amb un període clau de la cultura occidental: el de la industrialització i la consolidació de la modernitat com a model. Seguirem un fil conductor cronològic que permetrà seguir l’evolució de les disciplines del disseny de l’art, tot lligant-les amb el seu context històric.

Al final del curs l’alumne serà capaç distingir els estils i les escoles principals del disseny i de l’art entre 1815 i 1945. Es desenvolupa la capacitat d’analitzar els productes de disseny o artístics característics d’un temps que posa les bases de la nostra cultura actual, en les seves dimensions ideològica i material.

L’objectiu fonamental de l’assignatura és assolir un coneixement de la història del disseny, vinculada a l’evolució social i al debat artístic que permeti entendre l’origen de la disciplina i d’una sèrie de problemes clau que afecten la nostre contemporaneïtat.

Codi

200645

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

1

Matèria

Art

Professorat
 • José Luís Corazón
Llengües

Català

Prerequisits

Haver cursat les assignatures “Introducció a la Teoria del disseny i l’art” (200639) “Introducció a la història del disseny i l’art” (200641). Tenir unes nocions bàsiques sobre l’evolució del disseny i sobre la història de l’art, que seran aprofundides al llarg de l’assignatura.

Continguts de l’assignatura

 1. Introducció: la tradició i el futur. L’època del romanticisme: la natura i la genialitat. Els conceptes de pintoresc i de sublim. El realisme i l’apologia del treball rural. La caricatura i la premsa.

 2. L’industrialització: l’arquitectura de ferro, el ferrocarril i les exposicions universals. El gust burgès: el biedermeier i l’eclecticisme. La polarització de gèneres en l’indumentària. El naixement de la industria de la moda.

 3. Les grans reformes urbanístiques. El naixement de la citat moderna i l’experiència urbana. Paris i Barcelona. La fotografia.

 4. Nous models visuals. La fotografia. L'impressionisme i l'esteticisme.

 5. William Morris i les Arts & Crafts. La redefinició de l’artesania i l’aparició de la figura del dissenyador: objectius i procediments. Thonet.

 6. L’art Nouveau (I). La fi de segle.

 7. L’art Nouveau (II). Arquitectura, mobiliari, objecte, arts gràfiques (el cartell publicitari).

8 i 9. El camí cap al funcionalisme i el rigor formal: Loos, els Wiener Werkstaete, la Werkbund i l’AEG. El fordisme. Industrialització i consum.

 1. El sistema de la ruptura. Les avantguardes: fauvisme, expressionisme, cubisme i futurisme. El collage. Les parole in libertà. La Primera Guerra Mundial com a punt d’inflexió.

 2. Nihilisme i utopia. La tabula rasa dadaista. Els projectes utòpics: el constructivisme soviètic. El formalisme de De Stijl.

 3. L’escola de la Bauhaus. Del romanticisme artesà al funcionalisme d’avantguarda.

 4. El racionalisme arquitectònic. Le Corbusier. El GATPAC i els projectes d’higienització.

 5. L’Art Déco. L’exposició de Paris 1925. L’importancia de l’estil. Les contaminacions entre avantguarda i conservadurisme. La revista D’ací i d’Allà: una modernitat local.

 6. El surrealisme. La teoria de l’objecte surrealista i les exposicions. El nou paisatge urbà: el gratacels.

 7. La cultura moderna als anys trenta. El streamline. El cinema (Walter Benjamin). Modernitat i kistch.

Metodologia docent i activitats formatives

Per a cada tema es realitzarà una classe magistral amb el grup en plenari. Aquesta classe pot ser també participativa, amb presentacions públiques de textos i peces proposades pel professor a preparar prèviament en grup o individualment.

A cada tema li correspon també una classe en seminari de debat i posada en comú del treball realitzat individualment per part dels alumnes a partir de qüestionaris, lectures proposades i altres exercicis. Es combinaran les presentacions orals amb l’entrega de les respostes per escrit.

Activitats formatives

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

Avaluació continuada:

Es faran dues proves escrites presencials que elminaran matèria d’estudi a mesura que avanci el curs. Les proves inclouràn comentaris d'obres i de textos. La lectura dels textos és imprescindible per superar l'assignatura. Les notes d’avaluació es donaran en el termini d’una setmana aproximadament. L’objectiu de cada nota d’avaluació parcial és que l’alumne pugui tenir-la en compte i corregir les seves possibles mancances. En el cas de que el resultat d’una de les proves sigui molt deficient es plantejarà una re-avaluació, independentment del resultat de la mitjana. En aquest cas, el conjunt de les proves d’avaluació a revisar s’entregarà de nou a final de curs en dossier. Participació oral activa als seminaris: es valorarà el grau d’atenció i l’esforç d’elaboració de preguntes i comentaris a propòsit del material visual i textual proposat a classe.

Avaluació formativa:

Realització d’un treball de curs tutel·lat consistent en un la realització quadern de bitàcola en el que es farà una reflexió personal i regular sobre les diferents sessions de treball a classe i sobre les lectures.

Assistència mínima del 80 % de les classes i seminaris de manera no justificada. L’alumne ha de presentar en tots els casos els exercici demanats i haurà de fer un treball substitutori en el cas de no haver assistit a algun dels seminaris. En aquest cas, l’alumne s’ha de posar en contacte amb el professor per a determinar la recuperació de les activitats a les quals no hagi assistit.

Examens:

60% Dues proves escrites (30% + 30%) consistents en el comentari documentat d’algunes obres i en preguntes de caràcter teòric referides als continguts principals exposats a classe i als textos. S'avaluaran els coneixements sobre la matèria i la correcta expressió dels mateixos. La primera prova servirà per alliberar matèria i no caldrà repetir-la si està aprovada.

Es considerarà “no presentat” l’alumne que no assoleixi una assistència mínima del 80 % de les classes i seminaris de manera no justificada. L’alumne ha de presentar en tots els casos els exercicis demanats i haurà de fer un treball substitutori en el cas de no haver assistit a algun dels seminaris. En aquest cas, l’alumne s’ha de posar en contacte amb el professor per a determinar la recuperació de les activitats a les quals no hagi assistit. Els terminis de lliurament es compliran estrictament. Independement de la mitjana, les proves suspeses s'hauràn de refer a la recuperació. La còpia o el plagi es sancionen amb un 0 a l'assignatura.

Activitats d'avaluació:

Bibliografia i enllaços web

Lectures obligatòries (les diferents edicions possibles es comentaran a classse)

Bibliografia bàsica recomenada

Manuals i llibres de referència

Fonts i textos d’època

Sobre el disseny a Catalunya i Espanya

Algunes pàgines web recomanades

Programació de l'assignatura

Activitats d'aprenentatge

Lliuraments

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A