Disseny a Catalunya

La història és un assumpte que té relació, sobre tot, amb el present. En el present està contingut, d’alguna manera, el passat i per això la vivència de l’actualitat del disseny ens remet, també, a la seva comprensió històrica. D’altra banda, en la mesura que aspirem a percebre alguna cosa del futur del disseny, cerquem en la historia apuntalaments per tal de projectar consideracions i expectatives. Des d’aquest horitzó conceptual, història i crítica son difícilment destriables. Això no obstant, paral·lelament aquestes necessitats, la Història del disseny, en diàleg amb diversos àmbits disciplinaris, ha anat desenvolupant una recursos intel·lectuals i tècnics que permeten el coneixement i el tractament d’uns materials històrics, així com la construcció d’uns relats que els fan entenedors en la seva seqüència temporal.

Els objectius de l’assignatura són:

  • Permetre una aproximació en detall i profunditat a les obres, als autors, als esdeveniments, a les idees i als fenòmens de disseny, atenent particularment al disseny local–Barcelona, Catalunya, Espanya, així com la seva relació amb els contextos internacionals.
  • Conèixer i comprendre el marc conceptual, els temes i els problemes característics de la historiografia del disseny pel que fa: definició de l’objecte d’estudi, periodització, enfocament, autonomia i veïnatge disciplinar, etc; així com aquells que comparteix amb la historiografia en general.
  • Introduir coneixements i pràctiques característiques del treball de l’historiador (definició d’àmbits de recerca, detecció i tractament de les fonts documentals, catalogació de peces, elaboració d’estudis i articles, etc.) i donar a conèixer l’entorn institucional relacionat amb la història del disseny (associacions, fundacions, museus, col·leccions, revistes, publicacions).

Aquests objectius es tradueixen en un programa que intenta satisfer dues demandes diferents respecte a l’assignatura: l’ampliació de coneixements de temes d’història del disseny que s’han tractat en altres assignatures de forma més introductòria i/o generalista, i una preparació disciplinar bàsica per abordar temes i treballs d’història. La primera demanda és la comú d’aquells estudiants que cursen l’assignatura com a optativa, mentre que la segona –unida a la primera- resulta imprescindible per els estudiants que cursen l’assignatura com obligatòria de la Menció Cultura del disseny

 

 

Informació

Codi
200689
Crèdits
5
Curs
4
Semestre
2
Professorat
Llengües
Català
Àrea
Cultura del disseny