EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Gràfica en Moviment

Gràfica en moviment és una assignatura optativa de quart curs que pertany ala matèria de Processos del disseny i forma part dels crèdits que configuren la Menció de Disseny gràfic.

Els objectius finals d’aquest curs són:

  1. Dominar el llenguatge de la gràfica en moviment i el mitjà audiovisual
  2. Crear un arxiu de treballs amb prou qualitat perquè pugui ser mostrat a possibles entrevistes de feina i que hauria de reflectir un projecte integral de canal de TV.
  3. Crear professionals creatius, intel·ligents i segurs de si mateixos, que sàpiguen fer front a les diverses vicissituds d’aquesta professió mitjançant l’experimentació, la creativitat i l’impacte.

La classe és una experiència viva de superació personal, on l'alumne en exposar els seus treballs en públic, aprèn a través de la pràctica, tècniques per a una millor comunicació.

També s'estimula l'autocrítica, i es desenvolupen habilitats, se superen vergonyes, s'aprèn a valorar la crítica d'altres, tot això contribueix a admetre mancances i virtuts personals.

L'alumne rep sempre el suport i seguiment necessaris, per fer front a les diferents situacions, que es trobi en el món professional. A través de tècniques de "coaching" s'aconsegueix un suport que aporta seguretat i confiança en si mateix.

Codi

200688

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

1

Matèria

Processos de disseny

Professorat
Llengües

Castellà Català

Prerequisits

Cal un domini de programes de grafisme:

  • Photoshop
  • Iilustrator
  • After Effects

Continguts de l’assignatura

El programa d’aquesta assignatura es basa en l’estudi de la gràfica en moviment a través de la realització d’un canal de televisió i de les seves interfícies gràfiques.

Metodologia docent i activitats formatives

Avaluació

A la puntuació final s’estimaran tres variables:

L'assistència és obligatòria a totes les sessions, per tant cada falta no justificada descontarà mig punt de la qualificació final.

Bibliografia i enllaços web

BIBLIOGRAFIA

FILMOGRAFIA

WEB

AGÈNCIES

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Competències transversals

E I N A