EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Gràfica en Moviment

El vídeo és el mitjà que produeix millor i amb major rapidesa una resposta emocional directa en l'ésser humà. Científicament està provat que el cervell processa 60.000 vegades més ràpid informació audiovisual que informació llegida.

A més, en tots els àmbits de la comunicació (social, periodística, corporativa, artística… etc.) el vídeo digital s'ha convertit en el format més consumit al llarg del planeta.

El disseny, i especialment la gràfica en moviment, és una part fonamental i diferenciadora a l'hora de la creació d'un missatge audiovisual que pugui aprofitar tot el seu potencial i impacte.

Per tant, la figura del dissenyador capaç de crear i assemblar un missatge audiovisual coherent concorde a les múltiples necessitats del mercat és necessària.

Objectius formatius

Aquesta assignatura s’imparteix en: català, castellà

Les tutories es podran realitzar en: català, castellà o anglès

Codi

200688

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

1

Matèria

Processos de disseny

Professorat
Llengües

Català Castellà

Continguts de l’assignatura

El programa de l'assignatura es basa en l'estudi de la gràfica en moviment a través de la realització d'una identitat audiovisual, des de zero.

Una identitat audiovisual és el conjunt d'elements principals que conformen la presència i comunicació audiovisual d'una marca. Aquests elements poden ser tan variats com la naturalesa de la marca: un canal de TV, canal digital, esdeveniment musical o artístic… etc.

Temari teòric

Fases del projecte

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

Contingut teòric

Presentacions i explicacions sobre:

Desenvolupament pràctic

Activitats formatives

Activitats dirigides

Classes teòriques.

Activitats supervisades (40%)

Tutories de seguiment dels projectes.

Activitats autònomes (60%)

Informació i documentació

Elaboració del projecte

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

Assistència a classe: 20%

Participació i interacció de l'alumne: 20%

Projecte: 60%

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Escriure aquí

Procés de reavaluació

Normativa general

Bibliografia i enllaços web

Bibliografia

Recursos

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències bàsiques

Competències específiques

Competència

Resultats d'aprenentatge

Competència

Resultats d'aprenentatge

Competència

Resultats d'aprenentatge

Competència

Resultats d'aprenentatge

Competències transversals

E I N A