Gràfica aplicada a l'espai

El curso estudia la interrelación del diseño gráfico con el diseño de interiores, el diseño industrial y la arquitectura para tratar el espacio interior, exterior o urbano entorno a tres enfoques:

 • La ambientación de espacios, la disciplina del diseño que hace uso de recursos y estrategias visuales para dotar al espacio de una atmósfera o un mensaje concretos que complementa o modifica la arquitectura.
 • La identidad visual aplicada a espacios, la implicación del entorno en una idea o un mensaje más amplio que se extiende más allá del espacio físico.
 • La información en el espacio, la manera en que éste actúa como soporte para la comprensión de un discurso (exposiciones) o de sí mismo (señalización).

Los contenidos se desarrollarán en formato proyecto práctico.

Objectius

Objetivos formativos

 • Desarrollo de la capacidad de análisis y conceptualización de proyectos gráficos.
 • Desarrollo de la capacidad de dirigir la aplicación de un proyecto gráfico complejo.
 • Desarrollo de la capacidad de planificar la producción de un proyecto gráfico.
 • Desarrollo de la capacidad de comunicar una propuesta para un proyecto gráfico.
 • Desarrollo de la capacidad de comprensión de espacios para la aplicación de proyectos gráficos.
 • Trabajo con diferentes escalas.
 • Trabajo con tipografía en el espacio.
 • Conocimiento de los medios de representación propios de la gráfica en volumen.
 • Conocimiento de los procesos de manipulado y reproducción gráfica sobre distintos tipos de soporte.

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo. A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Per considerar superada una assignatura, caldrà que s’obtingui una qualificació mínima de 5,0.

Una vegada superada l’assignatura, aquesta no podran ser objecte d’una nova avaluació.

Es considerarà “No Avaluable” (NA) l’estudiant que no hagi lliurat totes les evidències d’aprenentatge o no hagi assistit al 80% de les classes sense haver justificat les absències. En cas d’absència justificada, l’estudiant s’ha de posar en contacte amb el professor en el moment de la reincorporació per determinar la recuperació de les activitats a les quals no hagi assistit.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Procés de reavaluació

No es contemplen sistemes de reavaluació en els casos de les pràctiques externes, els TFG, i les assignatures / activitats formatives que, pel seu caràcter eminentment pràctic, no ho permeten.

Per participar a la reavaluació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.

Informació

Codi
105732
Crèdits
6
Curs
4
Semestre
2
Professorat