EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Fotografia

Els objectius formatius de l’assignatura són:

Codi

200687

Crèdits

5 ECTS

Curs

4

Semestre

2

Matèria

Mitjans d’expressió

Professorat
Llengües

Català Castellà Anglès

Prerequisits

Tenir els coneixements bàsics del funcionament de la càmera fotogràfica i dels recursos expressius del llenguatge fotogràfic. És recomanable el coneixement de programes d'edició gràfica i postproducció d'imatges per ordinador. S’aconsella el seguiment previ de l’assignatura de Introducció a la Fotografia o bé demostrar el nivell requerit amb l’aportació d’un treball fotogràfic o book personal a l’iniciar el curs.

Continguts de l’assignatura

Aquesta assignatura subratlla la importància de l’ús professional de la fotografia en els diferents processos de creació d’un projecte fotogràfic d’autor.

El programa es desenvolupa bàsicament amb la realització pràctica d’un projecte fotogràfic personal. L’objectiu és adquirir el coneixement del procés de treball mitjançant la crítica i anàlisis de diferents referents en el context de la història de la fotografia i la creació contemporània.

La realització de les sessions pràctiques es faran tenint en compte les diferents fases de la creació fotogràfica: de la planificació de la idea, documentació i recerca, realització de les imatges, selecció i edició segons el seu ús o aplicació.

Metodologia docent i activitats formatives

Mètodes docents

Aquest curs és sobretot pràctic, on alumnes i professors comparteixen la seva experiència, en el seguiment d’un procés de treball. En cada sessió els alumnes hauran d’aportar noves imatges, per discutir amb el professor i la resta del grup.

Activitats formatives

L’assignatura es vertebra al voltant d’un projecte de llarga duració que els alumnes decideixen. El resultat final es materialitza en un llibre on es recullen totes les propostes. Els resultats de totes les edicions anteriors es poden consultar a la biblioteca d’EINA.

Per tal de sacsejar i enriquir la visió dels estudiants l’assignatura consta de 4 classes (una al mes) on un professor extern farà una proposta curta on es desenvoluparà un projecte durant la classe que incidirà en un aspecte rellevant de la teoria fotogràfica.

Avaluació

Es valorarà l’autonomia en l’execució i desenvolupament del projecte, segons la idea i l’apropiació d’un llenguatge o estil adequat. La qualificació obtinguda deriva del procés seguit per l’estudiant durant el curs i els resultats aconseguits en la presentació final del seu treball. En l’avaluació es tindrà en compte la innovació de la temàtica, la recerca teòrica i el material documental que acompanya el treball, el seguiment del procés i els resultats i disseny de la presentació de la proposta.

L’estudiant ha de demostrar el coneixement del procés analògic o digital de realització, producció i postproducció d’imatges. Finalment s’avalua el treball de l’alumne realitzat durant el curs segons:

Assistència mínima per ser avaluat: 80%

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A