EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Estratègies de dibuix

Assignatura de caràcter teòrico-pràctic, que pretén dotar l’alumne dels coneixements necessaris per poder representar el món que l’envolta, el món imaginat i les seves idees amb claredat i seguretat.

L’estudiant aprendrà a realitzar croquis i dibuixos més descriptius i elaborats, en funció de les necessitats de la representació.

Es planteja el dibuix com a eina de representació i, alhora, de coneixement.

L’estudiant assolirà i desenvoluparà els coneixements i habilitats necessàries en relació a les seves aptituds, de forma que el dibuix esdevingui un llenguatge amb què expressar-se i comunicar-se utilitzant diferents estratègies formals i conceptuals, tant tradicionals com contemporànies.

Objectius formatius


Aquesta assignatura s’imparteix en: català

Les tutories es podran realitzar en: català, castellà, anglès

Codi

105706

Crèdits

105706 ECTS

Curs

1

Semestre

1

Matèria

Professorat
Llengües

Castellà Català

Continguts de l’assignatura

Bloc I: Objectes observats del natural i dibuixats a mà alçada (Impartit per Regina Giménez)

Bloc II: Geometria (Impartit per David Steegman)

Bloc III: Espais observats del natural i dibuixats a mà alçada. (Impartit per Mar Saiz)

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

Bloc I Objectes

Els i les estudiants seran introduïts en el dibuix d’observació i percepció directa amb explicacions instrumentals, treballant principalment amb el llapis com a eina empírica de comprensió, transport de fugues i mesura per tal de cercar relacions de proporcions i de profunditat.

La professora farà explicacions generals tant a l’inici dels exercicis en el plantejament del tema, com al final comentant els resultats. Durant l’execució de l’exercici es faran correccions individuals per fer el seguiment de cada estudiant.

Bloc II Geometria:

Es treballarà el dibuix a diferents escales a partir de l’observació d’un entorn real: l’edifici d’EINA. Cada exercici (5 en total) es realitzarà d’acord a un sistema de representació diferent, alhora incorporant diferents tècniques de representació (llàpis, tinta, color, collage, maqueta) Es tracta d’un taller essencialment pràctic, intercalat amb una sèrie de lliçons magistrals, tant de caràcter instrumental com teòric, relacionades amb l’exercici que s'ha de realitzar.

Bloc III Espais:

Es treballarà a partir dels coneixements de perspectiva adquirits al Bloc II ara a partir de l’observació i percepció directa i de les eines empíriques de comprensió, transport de fugues i mesura amb el llapis per tal de cercar relacions de proporcions i de profunditat.

La professora farà explicacions generals tant a l’inici dels exercicis en el plantejament del tema, com al final comentant els resultats. Durant l’execució de l’exercici es faran correccions individuals per fer el seguiment de cada estudiant.

Activitats formatives

Bloc I Objectes:

Les activitats formatives seran tant dirigides com supervisades i es dividiran en:

Bloc II Geometria:

Les activitats formatives seran tant dirigides com supervisades i es dividiran en:

Avaluació: L’estudiant serà avaluat qualitativament durant les diferents sessions amb comentaris in situ de caràcter individual. Per l’avaluació quantitativa l’alumne haurà d’entregar els 6 exercicis proposats durant el curs.

Les entregues es plantegen com sessions crítiques on es pengen tots els treballs i on es fa participar activament l’alumne.

Bloc III Espais:

Les activitats formatives seran tant dirigides com supervisades i es dividiran en:

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

Per poder fer la nota mitja dels tres blocs de l’assignatura s’han d’haver cursat els tres blocs i obtenir de cadascun una nota superior a 4.

Es valorarà la voluntat d’aprenentatge de l’alumne, la seva participació activa durant els tallers (treball a classe) i les sessions crítiques, i l’assimilació dels conceptes impartits durant el curs.

El Bloc III Espais tindrà un valor del 25% a la nota final:

L’avaluació quantitativa dels exercicis realitzats a classe i autònoms comptarà un 80% i l’avaluació qualitativa del treball de l’alumne suposarà el 20% de la nota final del bloc III.

Avaluació quantitativa 80%:

L’estudiant haurà de presentar la carpeta amb els treballs que s’avaluaran segons tres conceptes: dibuix analític 50%, apunts ràpids 30% i il·luminació 20%.

Dibuix analític: Capacitat d’anàlisi i formalització gràfica valorant els aspectes descriptius i de detall dintre de la comprensió del conjunt en la representació d’un espai observat del natural/ Relacions de proporcions en funció de la mida i la profunditat utilitzant l’observació i eines empíriques i de l’aplicació dels coneixements de perspectiva treballats a classe/ Encaix i composició del dibuix dins del format donat /Seguretat i qualitat de traç/ Resolutivitat/.

Apunts ràpids: L’agilitat tant en l’anàlisi i comprensió estructural com en la formalització gràfica d’espais observats del natural/ Relacions de proporcions en funció de la mida i la profunditat utilitzant l’observació ràpida/ Encaix i composició del dibuix dins del format donat / Seguretat i qualitat de traç/ Resolutivitat.

Il·luminació: Capacitat d’anàlisi i formalització gràfica de la il·luminació en la representació de l’espai/ Qualitat de la taca/ Encaix i composició del dibuix dins del format donat / Resolutivitat.

Avaluació qualitativa 20%:

Participació activa tant en l’execució dels exercicis com en els comentaris de plantejament o de resultats d’aquests, siguin individuals o col·lectius/ Assistència i puntualitat/ Motivació per la qualitat tant formal com conceptual.

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Bloc I (objectes): Per fer la revisió de notes s’han de portar tots els treballs realitzats durant el bloc I (classe i autònoms).

Bloc II (geometria): Per fer la revisió de notes s’han de portar el 5 exercicis realitzats durant el bloc II.

Bloc III (espais): Per fer la revisió de notes s’han de portar tots els treballs realitzats durant el bloc III (classe i autònoms).

Procés de reavaluació

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

Bloc I Objectes:

Donat que l’assignatura és pràctica, els estudiants únicament optaran a la reavaluació del treball autònom.

Bloc II Geometria:

Donat que l’assignatura és pràctica, els estudiants únicament optaran a la reavaluació del treball autònom.

El Bloc III Espais:

Donat que l’assignatura és pràctica, els estudiants únicament optaran a la reavaluació del treball autònom.

Bibliografia i enllaços web

Bloc I Objectes:

Bloc II Geometria:

El Bloc III Espais:

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d'aprenentatge

Competència

Resultats d'aprenentatge

Competència

Competència

Resultats d'aprenentatge

Competències transversals

E I N A