EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Ergonomia, Percepció i Usabilitat

Ergonomia, Percepció i Usabilitat és una assignatura de l’àmbit de tecnologia del disseny, que treballa al voltant de dades, raonaments i normatives aplicables en la relació establerta entre l’ésser humà i el seu entorn a partir del rigor teòric i la sistematització de resultats empírics.

Els objectius principals de l’assignatura son:

Codi

200657

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

1

Matèria

Tecnologia

Professorat
Llengües

Català Castellà

Prerequisits

No hi ha prerequisits específics per a cursar l’assignatura

Continguts de l’assignatura

Bloc I

Ergonomia, persona i disseny

Antropometria i Biomecànica

Component cognitiu

Ergonomia i entorn

Bloc II

Sistema persona-objecte

Usabilitat

Sistema persona-màquina

Interfícies

Disseny d'interacció

Sistema persona-entorn

Disseny per a col·lectius especials (ancians, nens, discapacitats)

Disseny centrat en l'usuari

Metodologia docent i activitats formatives

L’assignatura es divideix en dues parts, una teòrica i una pràctica. La part teòrica es desenvoluparà en forma de classes magistrals, on l’alumne tindrà un paper participatiu a través de l'anàlisi de casos de teoria aplicada.

Les sessions teòriques es complementaran amb seminaris de caràcter pràctic.

Als seminaris es desenvoluparan diferents exercicis (d'entre dues i quatre setmanes de durada– i un projecte inicial de caràcter introductori (de quatre setmanes de durada).

Els exercicis seran de caràcter individual, tot i que en alguns casos serà precís que l’alumne col·labori i interactiu amb altres estudiants.

Activitats formatives

Activitats dirigides

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura es realitzarà a partir dels exercicis realitzats al seminari i de l'examen i exercici analític realitzat a la classe magistral.

La ponderació dels exercicis serà la següent:

Activitats d'avaluació:

Bibliografia i enllaços web

Programació de l'assignatura

Sessions teòriques

Les sessions magistrals seguiran el programa indicat en el punt 6 per al Bloc 1.

El bloc 2 relatiu a Usabilitat i Disseny centrat en l'usuari s'impartirà a través de casos pràctics reals.

A part de les sessions magistrals s'incorporaran sessions pràctiques que complementaran i avaluaran els coneixements teòrics adquirits

Sessions 6-7.

WORKSHOP ANÀLISI COMUNICACIÓ-INTERACCIÓ-PERCEPCIÓ

Realització durant una sessió i posada en comú durant la sessió següent. (4h)

Sessió 10.

Examen per a l'avaluació dels continguts teòrics impartits fins a la sessió 9 (2h)

Sessions 14-15-16.

Projecte final. Usabilitat. DCU (6h)

El projecte a realitzar tindrà com a tema central el disseny d'un “caixer automàtic” de banc, partint dels principis del disseny centrat en l'usuari.

El projecte es durà a terme en grup del voltant de 4-5 persones. En cada grup haurà d'haver-hi almenys un component de cada esment (producte, interiors i gràfic).

L'exercici constarà de dues parts diferenciades:

Tant en l'anàlisi de requeriments com en la part de disseny, s'haurà de tenir en compte tant l'àmbit o espai on se situa el caixer, el disseny de la pròpia màquina i l'interfície d'interacció amb l'usuari.

La part d'anàlisi es basarà en tres eines:

Un dossier sintètic que constarà de dues parts:

La sessió del dia 19 de Gener servirà per tutoritzar els projectes. Aquest lliurament es realitzarà el dia 26 de gener.

Durant la sessió del 2 de febrer es realitzarà una presentació en públic del projecte.

Seminaris

####Seminari itinerari disseny de producte

 1. Productes en entorns mínims.
  1 sessió pràctica. Adaptació d'una cabina de tren per a lliteres

 2. Anàlisi ergonòmica de productes.
  3 sessions. Anàlisi de 3 objectes i proposta de millores. Treball dirigit i individual. Presentació en classe dels resultats

 3. Ergonomia física i cognitiva. Postures, visió i cognició.
  Projecte conceptual durant 4 sessions. Interior automòbil. Treball dirigit i en grup. Presentació en classe de l'evolució i projecte final

 4. L'ergonomia de la mà.
  Projecto durant 4 sessions. Producte d'ús manual. Treball dirigit i individual. Presentació en classe dels resultats

 5. La posició sedente
  Projecte durant 4 sessions. Disseny baix criteris ergonòmics d'un seient . Treball dirigit i individual. Presentació en classe dels resultats

####Seminari itinerari Disseny Gràfic

Bloc I: Visibilitat i llegibilitat

Classe 01. Llegibilitat i lecturabilitat.

− Exercici 01. Dissenyar una doble pàgina per a novel·la i una notícia per a un periòdic.

Classe 02. Estructura de la informació.

− Exercici 02. Disseny gràfic peça d'instruccions d'ús.

Classes 03-04-05. Senyalització

− Exercici 03. Dissenyar un cas de senyalització que comprengui dos nivells de lectura. − Exercici 04. Aplicar variants de bilingüisme i color sobre el cas de l'exercici 03. − Exercici 05.Explicar pedagògicament un concepte abstracte d'una manera visual.

Classes 06-07-08. Pedagogia visual.

Bloc II: Usabilitat

Classe 01. Interfícies, disponibilitats latents i usuaris-receptors.

Classe 02. Metodologia del disseny d'interfícies. Definició de fases.

− Exercici 01. Presentació del redisseny de l'objecte. Comentaris i debat en gran grup.

Classe 03. Models mentals en usuaris, dissenyadors, investigadors i sistemes. Les 6 dimensions de models mentals de Nielsen. Usuaris i usabilitat.

− Exercici 01. Lliurament. (10%) − Exercici 02. Diagrama del model mental personal d'una interfície mixta –pot coincidir amb l'escollida a l'exercici 01. Treball de camp amb usuari d'experiència mitjana-baixa i diagrama del model mental d'usuari. Anàlisi de les diferències entre models mentals.

Classe 04. Presentació dels models mentals del dissenyador.

Classe 05. Comparació dels models mentals i inici de la segona part de l'exercici 02 en classe.

Classe 06. Tècniques de millora de la usabilitat. El concepte “user Friendly”. Visualització d'estudis de cas “AEMES” i “CIMEP”.

− Exercici 02. Lliurament (20%) − Exercici 03. Workshop en grup. Disseny d'una aplicació. Inici amb el brainstorming.

Classe 07. Accessibilitat

http://www.apple.com/es/accessibility/resources/

− Exercici 03. Treball en grup o individual, preparació i realització de test predictiu, task cards.

Classe 08. Exercici 03. Lliurament en l'intercanvi de classe (20%)

Seminaris itinerari Disseny d'Interiors

 1. Antropometria
 2. Normatiu HABITATGE USAT
 3. 1er exercici
 4. RENTAR-SE
 5. CUINAR
 6. MENJAR
 7. DORMIR ASSEURE TREBALLAR
 8. EMMAGATZEMAR
 9. Exercici resumeixen Activitats
 10. ACCESSIBILITAT
 11. CANVI D'US
 12. Normatiu HABITATGE NOU
 13. Exercici SEGREGACIÓ
 14. Treball *UNITE Li Corbusier
 15. Estat original EXERCICI BAR Sitges
 16. Exercici GUARDERIA

Activitats d'aprenentatge

Lliuraments

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competència

Resultats d’aprenentatge

Competències transversals

E I N A