EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Equipament i context

El curs ofereix els instruments necessaris per aportar una visió general del paper del mobiliari urbà en la conformació de l’espai públic i alhora incorporar els criteris per desenvolupar un producte d’equipament urbà en el context d’un projecte d’espai públic. Complementàriament treballar les habilitats en la representació i comunicació d’un projecte de mobiliari urbà.

Els continguts de l’assignatura es desenvolupen en la primera part del curs amb una major dedicació a les tasques teòriques com són les conferències i l’anàlisi dels espai públics objecte d’estudi, complementat amb uns exercicis individuals d’estratègia d’intervenció en l’espai públic. A mida que el curs avança les sessions teòriques van perden pes i es destina més temps al taller i a les correccions de projectes.

De forma puntual es programa la visita a una empresa fabricant i editora. Al llarg del curs es convida a diferents autors o editors que presentaran la seva experiència professional.

Objectius formatius

Codi

105715

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

2

Matèria

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits

Els alumnes matriculats necessiten tenir coneixements i recursos de representació gràfica de projectes en dues i tres dimensions i en diferent escales. Capaços de cercar fonts d’informació i desenvolupar treballs d’anàlisi de forma autònoma i en grup. Posseir una cultura material que li permeti valorar l’estètica i les qualitats de l’entorn públic.

Continguts de l’assignatura

Unes primeres sessions teòriquess es concreten en l’anàlisi d’uns espais públics de la ciutat de Barcelona, on la generació d’un catàleg d’Elements Urbans és la conseqüència d’una estratègia capaç de donar resposta a cadascuna de les situacions amb elements dissenyats per a un lloc determinat i esdevenir una solució vàlida per al conjunt de la ciutat.

Unes segones sessions teòriques enfocades a conèixer les empreses editores i concretament el cas d’Escofet 1886, oferint una panoràmica dels mecanismes pels quals una sèrie de productes, fruit d’una política d’empresa o de l’actitud professional d’un autor determinat, donen lloc a un seguit d’elements urbans capaços de transcendir la seva individualitat.

Un Taller de disseny que proposa en les primeres classes del curs una sèrie d’exercicis d’estratègia d’intervenció en l’espai públic, a desenvolupar individualment en hores de classe, per introduir l’alumne en els diferents aspectes que incideixen en el projecte de l’espai públic.

Un segon Taller de disseny on analitzar el context construït i existent d’un espai públic significatiu de la ciutat de Barcelona, per tal de descobrir els mecanismes a través dels quals operen els elements urbans. En aquest context redactar una proposta de reforma fent èmfasi en la capacitat dels elements urbans per modificar estratègicament unes circumstàncies preexistents.

Sabem que l'espai públic és el lloc en què la ciutat es representa i aquest es pot avaluar sobretot per la intensitat i la qualitat de les relacions socials que facilita i també per la capacitat d'estimular la interacció entre els seus usuaris. Un espai públic urbà de qualitat ha de disposar d'uns elements físics generadors d'intercanvis que enriqueixin i humanitzin els esdeveniments més quotidians. Aquesta missió recau principalment en els elements urbans i es tracta doncs d'insistir en propostes en les que premeditadament donem el major èmfasi al disseny dels elements urbans i que el mobiliari urbà adquireixi un protagonisme essencial en la transformació de l’espai en un entorn on el factor humà destaqui per sobre d'altres qüestions.

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

Concebut de manera eminentment pràctica, el curs articula els seus continguts amb unes sessions teòriques introductòries i taller de disseny. La introducció de l’assignatura a través d’unes classes teòriques permetrà aproximar-nos a les particularitats del mobiliari urbà com a objecte de disseny i la seva contribució en la configuració de paisatge urbà. El taller de disseny constitueix l’eix vertebral del curs a través del qual els alumnes han de desenvolupar els mecanismes projectuals necessaris per a la formulació de propostes d’elements de mobiliari urbà com a mecanisme d’acupuntura urbana de l’espai públic consolidat.

Com a primera acció elaborar un programa a partir de l'observació del que fan els usuaris en l’espai públic objecte del projecte de transformació, així com una recollida de les impressions que els ciutadans tenen del lloc i dels seus desitjos. També de les problemàtiques i possibles solucions per redefinir l’espai partint de la premissa que un projecte d’espai públic no sempre és un acte de creació acabat en si mateix, sinó una baula més d'una cadena evolutiva molt més llarga, on el paper del dissenyador té l'oportunitat de participar en l'evolució de l'entorn construït mitjançant la creació de marcs en els quals l'usuari també dissenya.

Activitats formatives

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

Acostumats com estem a les propostes que basen els seus efectes en l’alteració de tot el conjunt, contràriament les propostes més valorades seran precisament els projectes desenvolupats dins una lògica d’acupuntura urbana, catalitzadores a petita escala en proporció al gran efecte que poden generar. Propostes amb voluntat de transformar l’espai aptes per a debatre en un entorn professional real i susceptibles d'esdevenir un producte per a una empresa editora.

L’alumne ha de lliurar i presentar públicament un primer anàlisi de l’espai públic que suposa un 10% de la qualificació.

Els quatre exercicis d’estratègia d’intervenció en l’espai públic de redacció individuals i fets en hores de classe suposen un 20% de la qualificació. Finalment el projecte redactat dins del taller i elaborat individualment o en grup de dos alumnes, presentat i defensat oralment, te un pes en la qualificació final d’un 70%.

La no assistències, no justificada, a un 30% de les classes implica una qualificació provisional de “no presentat”. Els alumnes tenen oberta la possibilitat de revisió del projecte quan rebin la qualificació provisional abans de la qualificació final.

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Procés de reavaluació

Normativa general

Bibliografia i enllaços web

E I N A