EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Disseny web

L’assignatura de Disseny web pretén dotar l’alumne d’una visió panoràmica del procés d’ideació i producció de projectes web, tant des de la vessant gràfica com des de la tècnica.

Es tractaran les especificitats del disseny web aplicades al projecte i es durà a terme una introducció als llenguatges de maquetació i programació que ha de dominar un dissenyador front-end. En paral·lel, l’alumne aprofundirà en el coneixement l’àmbit web, tant de l’evolució al llarg del temps com de les tendències actuals i futures.

D’aquesta manera, un cop acabat el curs, l’alumne disposarà dels coneixements necessaris per desenvolupar un projecte web complet.

Objectius formatius


Aquesta assignatura s’imparteix en: català

Les tutories es podran realitzar en: català, castellà

Codi

105736

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

2

Matèria

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits
 • Es recomana haver cursat l’assignatura de Projectes 4 en el grup de gràfic.
 • És important tenir bona predisposició cap a la informàtica, i interès pel codi i la programació, si bé el nivell impartit serà introductori.
 • Continguts de l’assignatura

  Contingut

  Metodologia docent i activitats formatives

  Metodologia docent

  La primera part del curs es centra en el coneixement del mitjà, les seves característiques específiques i l’aprenentatge de les tècniques necessàries per desenvolupar un projecte web.

  Es duran a terme sessions guiades combinades amb la realització d’un projecte on es posaran en pràctica els conceptes i tècniques explicats a classe. A banda dels conceptes tècnics, s’introduiran els programes informàtics amb els quals dur a terme els projectes.

  A les sessions presencials es realitzarà el seguiment de cada fase del projecte en que es discutiran els diferents aspectes tractats, així com el seguiment individual i la resolució de dubtes tècnics.

  La segona part es centrarà en el treball amb un gestor de continguts per familiaritzar-se amb els sistemes més habituals de publicació de continguts. Es durà a terme el desenvolupament d’un portfoli personal en Wordpress, d’entrada de manera guiada i posteriorment en mode taller per resoldre els dubtes individuals.

  En ambdós casos, es farà una presentació de treballs i avaluació de resultats del projecte un cop completats.

  En paral·lel, es realitzaran dos breus treballs d’anàlisi que l’alumne haurà de treballar de manera autònoma, i dels quals se n’exposaran les conclusions a classe.

  Activitats formatives

  Avaluació

  Sistema d’avaluació

  Avaluació continuada

  L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

  A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

  Normativa general d’avaluació

  Criteris d’avaluació

  Procés de revisió

  La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

  Per sol·licitar la revisió de la nota caldrà posar-se en contacte amb el professor via correu electrònic en un termini no superior a una setmana des de la publicació de les notes provisionals.

  Procés de reavaluació

  Normativa general

  Bibliografia i enllaços web

  Bibliografia

  Bibliografia

  Recursos

  Podeu consultar una bibliografia i webgrafia més àmplia en aquest enllaç: https://docs.google.com/document/d/1i4JO_0ncA5zMthip1gODQnVX5Z6096qOlvAqKYD4OEc/edit?usp=sharing

  Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

  Competències específiques

  Competència

  Resultats d'aprenentatge

  Competència

  Resultats d'aprenentatge

  Competències transversals

  E I N A