EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Disseny, Salut i benestar

Com ja ens anticipava Otl Aicher un dels objectius del disseny és transformar mons i els mons a venir, aquesta transformació es pot dur a terme des de diversos objectius, en aquest cas es farà des de la vessant de millora vers les persones, el seu benestar i la seva salut.

Evidentment no podem comparar la disciplina del disseny amb la de medicina, però si pensar les aportacions que el disseny pot fer en aquest camp, i les necessitats constant que el disseny té per relacionar-se amb altres camps de coneixement.

La preocupació del benestar individual i col·lectiu no és una novetat i és per aquest motiu que el disseny i té molt a fer. Des de la contemporaneïtat la salut i el benestar han estat lligades a solucions principalment tècniques i el disseny i un enfocament holístic hi ha de tenir un paper rellevant.

Si bé és cert que podem entendre el disseny com un element aïllat quan ens centrem en aquest àmbit les propostes de producte, espai o comunicació esdevenen en un servei per a les persones.

Els termes innovació i inclusivitat es converteixen en pilars de l’àmbit de la salut, i les propostes de disseny tenen un caràcter universal cap al seu accés tant en el “cure” com en el “care”

Si bé és cert que la salut ha estat centrada en l’entorn mèdic i en el concepte de centre en l’actualitat aspectes d’autonomia, grup, col·lectivitat i plataforma estan prenent un paper molt important en aquest camp.

Un altre aspecte a tenir present dins de la multiculturalitat és la diversitat generacional que es relaciona amb aquest camp de coneixement. La percepció dels mateixos conceptes es absolutament diferent des de les diverses generacions que hi conviuen.

Barcelona en l’actualitat compta amb un gran recorregut de recerca i innovació dins del camp de la salut i té un gran suport per part de les institucions hospitalàries, agències de qualitats, clusters i hubs. Un compromís per tant institucional i socials vers les persones.

No ens hauria de sorprendre doncs que el disseny tingui un paper rellevant en aquest camp actuant des de la prudència, amb petites accions i posicionament crític.

Objectius formatius

Els objectius a aconseguir pretenen; apropar la temàtica de la salut i el benestar des de la perspectiva del disseny, establir mecanismes per afrontar projectes des de la multidisciplinarietat amb col·laboració amb agents no experts en disseny, tenir un apropament a les persones tenint present la multiculturalitat i la inclusió.

Tenir la capacitat des del disseny per elaborar una proposta de disseny que millori el benestar i la salut de les persones. Un enfocament que permet entendre un sector professional que està en constant transformació i que cada vegada més requereix la multidisciplinarietat i relacions entre allò tècnic i allò humanístic.


Aquesta assignatura s’imparteix en: Català / Castellà

Les tutories es podran realitzar en: Català, Castellano, English

Codi

105728

Crèdits

6 ECTS

Curs

3

Semestre

2

Matèria

Professorat
Llengües

Català Castellà

Prerequisits
  • La capacitat de treball des de la incertesa.
  • Adaptar-se a entorns heterogènis des d’un punt de vista col·laboratiu.
  • Respecte i posicionament crític cap al context Salut/Benestar.
  • Recursos propis del disseny de la seva representació i producció.

Continguts de l’assignatura

L’assignatura s'estructura a partir de quatre grans blocs:

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

Activitats formatives

Classes magistrals teòriques i conferències

ECTS: 15%

Metodologia d'ensenyament / aprenentatge: Classes magistrals i debat en grups combinats.

Competències: CE1, CE2, CE20

Informació, documentació i presa de dades

ECTS: 15%

Metodologia d'ensenyament / aprenentatge: Treball de recerca de fonts, recollida d'informació, anàlisi i elaboració documental de la mateixa.

Competències: CB5, CE19, CT3, CT4, CT6

Elaboració de projectes

ECTS: 30%

Metodologia d'ensenyament / aprenentatge: formulació de programes de disseny a partir de situacions simulades i pautes per al desenvolupament del projecte. Treball autònom amb assistència als problemes que es plantegen en el desenvolupament del projecte, tant de tipus conceptual com tècnic. Correccions individualitzades i / o grupals.

Competències: CB2, CB4, CE2, CE8, CE10, CE11, CE21, CT9, CT6, CT10, CT12 CT13, CT14, CT15, CT19, CE20

Tecnologia

ECTS: 10%

Metodologia d'ensenyament / aprenentatge: Assistència en la resolució de les dificultats tecnològiques i constructives.

Competències: CE7, CE20, CT13

Representació i validació

ECTS: 10%

Metodologia d'ensenyament / aprenentatge: Assistència en la resolució de les dificultats de representació gràfica o en tres dimensions

Competències: CE5, CE6, CE3

Tutories

ECTS: 10%

Metodologia d'ensenyament / aprenentatge: Tutories de seguiment i correcció del projecte

Competències: CE1, CE2, CE8, CE10, CE20, CT9, CT10, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT19, CE20

Avaluació

ECTS: 10%

Metodologia d'ensenyament / aprenentatge: Presentacions individuals i col·lectives de la documentació i memòria del projecte, defensa oral del projecte, i ronda de valoracions

Competències: CB2, CB4, CE2, CE6, CE17, CE 18, CT2

Avaluació

La qualificació final del curs es basarà en una avaluació continuada del treball de l'estudiant. Es farà un seguiment de l'evolució i dels progressos de l'alumne de manera individualitzada. Els criteris de valoració es corresponen amb l'adquisició de les competències corresponents a aquesta assignatura.

Totes elles seran avaluades mitjançant la presentació de projectes o treballs específics de cadascuna de les fases de projecte o tallers que es realitzen a classe. El 70% de la nota correspon al nivell de resolució, presentació de la documentació que es determini ia la defensa oral dels projectes. El 30% de la nota correspon al seguiment de la participació activa en les tutories, tallers i sessions conjuntes de treball i correcció. Dins d'aquest 30%, el 10% correspon a l'assistència.

L'assistència a classe és obligatòria; els estudis del Grau de Disseny són presencials. En tractar-se d'una assignatura de projectes, amb un calendari de lliuraments progressiu, és molt difícil adquirir els coneixements i realitzar les pràctiques sense un seguiment presencial i continuat de les classes. La falta d'assistència injustificada de més del 20% de les classes comporta un no presentat. En cas que es pugui justificar la falta d'assistència l'alumne està obligat a notificar-ho al professor per acordar la forma més adequada de recuperar la temàtica i els exercicis duts a terme durant l'absència.

Els estudiants que no presentin cap treball de curs en temps i forma, hagin o no hagin assistit a classe, tindran la qualificació de "No presentat", i no tindran dret a la revisió i reavaluació de l'assignatura.

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

  1. Recerca i posicionament crític. Resultats d'aprenentatge: CE1.8, CE2.2, CE5.2, CE19.6, CE20.2
  2. Ideació i proposta projectual. Resultats d'aprenentatge:CE1.8, CE2.2, CE5.2, CE19.6, CE20.2
  3. Projecte / Representació / Validació. Resultats d'aprenentatge: CE5.2, CE7.9, CE6.3, CE8.5, CE10.5, CE17.2, CE19.7, CE20.2

Es valorarà l’actitud vers l’aprenentatge, la participació, la immersió projectual i l’atenció al detall.

Procés de revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Procés de reavaluació

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

Els estudiants que no presentin algun treball de curs en temps i forma, hagin o no hagin assistit a classe, tindran la qualificació de "No presentat" en aquest treball.

Els estudiants que no presentin cap treball de curs en temps i forma, hagin o no hagin assistit a classe, tindran la qualificació de "No presentat", i no tindran dret a la revisió i reavaluació de l'assignatura.

L’estudiant haurà de superar el 3,5 en l'avaluació continuada per tal de poder optar a la reavaluació.

Bibliografia i enllaços web

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències bàsiques

Competència

CB2 - Que els i les estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

Competència

CB4 - Que els i les estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competència

CB5 - Que els i les estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

Competència

CE1 Analitzar els objectes, comunicacions i espais habitables per detectar problemes de disseny, aportar solucions alternatives i avaluar la viabilitat social, tecnològica i econòmica.

Resultats de l'aprenentatge:

CE1.8 Observar i valorar críticament els problemes d'ús d'un element de l'entorn immediat per a realitzar una anàlisi prèvia al desenvolupament d'un projecte de disseny.

Competència

CE2 Avaluar usos i programar funcions orientats a la concepció i formalització de projectes de disseny.

Resultats de l'aprenentatge:

CE2.2 Dissenyar un programa d'usos i funcions que condueixi al desenvolupament d'un projecte de disseny.

CE3 Sintetitzar aquells coneixements i habilitats d’expressió plàstica, de tècniques de representació i de materials i tecnologies productives que permetin plantejar i desenvolupar projectes de disseny.

Competència

CE5 Dominar les tècniques de representació gràfica d'espais i volums, plans i superfícies característiques del disseny.

Resultats de l'aprenentatge:

CE5.2 Representar mitjançant el sistema més apropiat en funció de cada projecte les característiques del mateix.

Competència

CE6 Demostrar, conèixer i utilitzar amb criteris especialitzats l'arquitectura de la lletra i les diferents famílies tipogràfiques dels alfabets llatins.

Resultats de l'aprenentatge:

CE6.3 Discernir entre les diferents famílies tipogràfiques en funció de les necessitats de lectura, de comunicació i d'expressió de cada projecte de disseny.

Competència

CE7 Demostrar la comprensió dels coneixements bàsics sobre els materials i les seves qualitats, i sobre processos i costos de fabricació.

Resultats de l'aprenentatge:

CE7.9 Escollir els materials i els processos de transformació que s'adaptin a les necessitats funcionals i expressives de cada disseny.

Competència

CE8 Demostrar la comprensió dels coneixements bàsics de les ciències i disciplines auxiliars del projecte de disseny, com ara l'antropometria i la fisiologia de la percepció visual, l'ergonomia, els mètodes d'avaluació de l'ús, el màrqueting, les tècniques de prospecció, etc.

Resultats de l'aprenentatge:

CE8.5 Aplicar al projecte paràmetres antropomètrics i perceptius, i criteris ergonòmics adequats a les característiques d'ús del mateix.

Competència

CE10 Estructurar i jerarquitzar gràficament la informació verbal.

Resultats de l'aprenentatge:

CE10.5 Utilitzar intencionadament els recursos gràfics per sintetitzar i millorar la comunicació.

Competència

CE17 Exposar i raonar, de forma oral i escrita, els resultats i els processos de treball dels objectes de disseny propis.

Resultats de l'aprenentatge:

CE17.2 Realitzar una memòria escrita del projecte i defensar-la oralment.

Competència

CE19 Demostrar que coneix els mètodes d'investigació rellevants per a la projectació i la teoria, l'anàlisi i la crítica del disseny i de l'art.

Resultats de l'aprenentatge:

CE19.6. Formular una anàlisi de disseny que condueixi a un programa d'actuació a partir de la recollida de dades quantitatives i qualitatives, tests experimentals, entrevistes i interpretació de dades preexistents.

CE19.7. Avaluar críticament els resultats i l'eficiència del projecte a partir dels objectius definits pel programa utilitzant l'anàlisi comparativa amb la realitat preexistent.

Competència

CE20 Aplicar amb eficàcia els principis físics elementals i les eines matemàtiques bàsiques, per a la conceptualització i la formalització de projectes de disseny.

Resultats de l'aprenentatge:

CE20.2. Verificar durant el procés de disseny i demostrar en la presentació, com actuen els principis físics elementals en objectes i espais projectats

Competències transversals

E I N A