EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Disseny per a la identitat

En l’àmbit de la cultura del disseny, l'assignatura Disseny per a la identitat (DXI) abasta un àmbit fonamental de la pràctica del disseny: la identitat per mitjà d'espais, intervencions culturals, objectes i comunicacions gràfiques.

L’assignatura Disseny per la identitat es referencia en l’antropologia, la filosofia i la psicologia social amb una perspectiva allunyada del corporatisme i sociologisme convencional. El treball dins i fora de l’aula s’orientarà al voltant de dues activitats complementàries d'anàlisi i projectació de la identitat per mitjà d'estratègies de disseny que generen elements mediadors de la identitat.

Objectius formatius

Codi

105755

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

2

Matèria

Professorat
Llengües

Català

Prerequisits

Sense prerequisits específics. Donat que es tracta d’una matèria que s'imparteix al segon curs del Grau, tot estudiant que hagi cursat la formació bàsica que s’imparteix al primer curs està qualificat per cursar-la.

Continguts de l’assignatura

Els continguts de l'assignatura es divideixen en dos blocs que s'aniran intercalant.

BLOC 1

Identitat i imatge

Estil i gènere

Identitat en el llindar personal-social-ambiental

Teoria de jocs i de l'aprenentatge

El joc com a configurador de l'individu i el col·lectiu

De receptors a usuaris: agència, mediació digital i negació de la identitat

De les anàlisis de mercat al disseny de continguts

Disseny per a la transició

El discursos universalista i particularista: col·lectius, minories i reconeixement

Identitat local i producció de localitat

Globalització i localització

BLOC 2

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

La docència de l’assignatura s’ha dividit en dues classes tipus: la plenària i el seminari.

Les classes teòriques són sessions d’una durada d’1h15, amb l’exposició oral i visual de continguts, pensada per a que l’alumne prengui apunts i plantegi els dubtes o qüestions que puguin sorgir al voltant dels continguts. L'aprenentatge de la classe plenària s'avaluarà amb un exercici.

Les classes del seminari tenen una durada de 1 hores i 45 m, amb la visualització d’exemples i plantejament de problemes relacionats amb qüestions tècniques i representacionals de la identitat. Es plantejaran reptes setmanals per a realitzar com a treball autònom, que es resoldran en la següent sessió mitjançant diferents recursos d’aprenentatge. També es treballarà la resolució de propostes i l’experimentació contextual de les diferents solucions. Al seminari es realitzaran dues activitats formatives de tipus projectual.

Així doncs, es realitzarà un exercici relacionat amb les sessions plenàries (E) i dues activitats formatives de tipus projectual (A1, A2) relacionades amb les sessions de seminari..

Activitats formatives

Identitat i imatge de l'individu (A1)(30%)

Hores: 20h

Resultats d'aprenentatge: CE1.2, CE2.2, CE5.3, CE10.5, CT9, CT12

Disseny d’identitat per a Grup de Recerca (A2)(40%)

Hores: 16h

Resultats d'aprenentatge: CE2.1, CE2.2, CE5.2, CE8,2, CE10, CT4, CE17.2, CE21.2, CT19

L’exemple clau (E)(30%)

Hores: 6h

Lemes, eslògans i funcions comunicatives

Hores: 1,45h

Construcció de personatges i targets extrems

Hores: 1,45h

Semàntica tàctil

Hores: 1,45h

Test de sistemes d'identitat-imatge

Hores: 1,45h

Planificació i testeig d'experiència d'usuari

Hores: 1,45h

Lectures obligatòries i recerca personal de fonts

hores: 20h

Resultats d'aprenentatge: CT4, CT10

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Criteris d’avaluació

L'avaluació és contínua. Les competències d’aquesta matèria seran avaluades mitjançant la presentació de projectes en el nivell de resolució i presentació de la documentació que es determini i de la seva defensa oral, així com el seguiment de la participació en els tallers i classes plenàries. Les competències CT12 i CT19 són vinculants, pel que un exercici pot esser rebutjat si no compleix els mínims de creativitat i qualitat en els acabats en el moment del seu lliurament.

No s’accepten lliuraments fora de termini.

Valoració de plenàries: exercici 30%

Valoració del seminari: activitat 1, 30% i activitat 2, 40% (en total el 70%)

Procés de revisió

Si algun estudiant no està d’acord amb la valoració dels projectes pot sol·licitar una revisió en el termini de dues setmanes posteriors al lliurament dels resultats.

Procés de reavaluació

Normativa general

Normativa específica de l’assignatura

La fase de reavaluació de l’assignatura tindrà lloc a través de la repetició dels exercicis, incloent-hi les millores d'aquells exercicis que, lliurats dins del seu termini previst, no hagin obtingut suficient nota.

El lliurament dels exercicis a reavaluar serà dins la setmana prevista al calendari acadèmic a tal fi: del 15 al 19 de juny.

Bibliografia i enllaços web

Lectures obligatòries:

Lectures recomenades:

Recursos

Es publicaran periòdicament al moodle.

Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competències específiques

Competència

Resultats d'aprenentatge

Competència

Resultats d'aprenentatge

Competència

Resultats d'aprenentatge

Competència

Resultats d'aprenentatge

Competència

Resultats d'aprenentatge

Competència

Resultats d'aprenentatge

Competència

Resultats d'aprenentatge

Competències transversals

E I N A