Disseny per a la identitat

Objectius

En l’àmbit de la cultura del disseny, l'assignatura Disseny per a la identitat (DXI) abasta un espai fonamental de la pràctica del disseny: la identitat per mitjà d'espais, intervencions culturals, objectes i comunicacions gràfiques.

L’assignatura Disseny per la identitat es referencia en l’antropologia, la filosofia, la psicologia social, les teories de la comunicació i les ciències cognitives, amb una perspectiva holística però allunyada del corporatisme convencional.

El treball dins i fora de l’aula s’orientarà al voltant de dues activitats projectuals. En la primera es proposarà el disseny d'un món, fent ús de tècniques de disseny-ficció i disseny especulatiu. De l'articulació general de l'exercici 1 se'n derivarà el disseny d'estratègies concretes per a mediar en la identitat dels individus, seguint les normes de versemblança del món projectat.

Objectius formatius

  1. Reconèixer dins de cada sector professional del disseny els diferents patrons, codis i convencions transmissores d'identitat.
  2. Fer visible la identitat latent dels objectes, les imatges, les narratives i els espais que ens envolten amb recursos visuals, comunicatius i participatius.
  3. Identificar i diferenciar situacions de mediació identitària en contextos no convencionals.
  4. Conjugar i adaptar els elements d'identitat en diferents formats, entenent el conjunt identitari com un programa bidireccional.
  5. Desenvolupar un posicionament crític vers l'entorn identitari i les problemàtiques territorials i col·lectives amb les que convivim.

Informació

Codi
105755
Crèdits
6
Curs
2
Semestre
2
Idioma
Català