Disseny i institucions culturals

Les institucions culturals i la gestió de la cultura (de la cultura del disseny o de qualsevol altra forma cultural) tenen una incidencia directa en la cultura que es produeix i la que es deixa de produir, en la formació del gust i en la estratificació social. És per això que és important conèixer els processos d’institucionalització de la cultura, així com les formes d’autoritat i de legitimitat que la controlen i fan possible. Entendre qui, com i per què es gestiona la cultura és essencial per a treballar-hi i proposar-hi alternatives.

Aquesta assignatura busca pensar la nostra participació en la gestió de la cultura de forma autocrítica, conscient i arrelada en el seu context, així com dotar de les eines bàsiques per a formar part de projectes culturals de diferents àmbits i característiques. Es proposa una mirada crítica i analítica cap a les institucions culturals, amb un plantejament teoricopràctic que ens permeti posicionar-nos i prendre partit.

L’assignatura pretén obrir un ventall de qüestions que ens permetin repensar críticament les institucions culturals i a la gestió de la cultura partint de classes teòriques, debats i visites a projectes culturals de la ciutat de Barcelona.

Objectius formatius

  • Entendre els processos d’institucionalització de la cultura, així com les formes amb les que institucions culturals exerceixen, reprodueixen o subverteixen relacions de poder.
  • Conèixer diferents formes d’entendre la cultura i la seva gestió.
  • Treballar la capacitat crítica envers els projectes de gestió propis i aliens.
  • Conèixer les eines bàsiques per a pensar i dur a terme projectes de gestió cultural i ser capaços d’aplicar-les de forma creativa i crítica.

Informació

Codi
105749
Crèdits
6
Curs
3
Semestre
2
Professorat
Idioma
Català
Espanyol