EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Assignatures

Disseny i mobilitat

Assignatura Projectual en la qual l'alumne haurà de ser capaç de desenvolupar un projecte que solucioni o millori un problema de mobilitat actual o proposi un nou model de mobilitat per a un hipotètic escenari futur. L'alumne proposarà i desenvoluparà un sistema de mobilitat individual o col·lectiu o una solució accessòria als sistemes de mobilitat existents.

A la primera part de l'assignatura, l'alumnat, investigarà i reflexionará sobre els contextos socials, econòmics i culturals amb la finalitat de desenvolupar una mirada crítica que permeti formular i respondre a les preguntes: Què dissenyaré i per què?

A la segona meitat de l'assignatura, l'alumne treballarà en un projecte de disseny a partir d'un briefing generat per ell mateix que serveixi de guia a l'hora de generar resultats conceptuals i formals que definiran la solució proposada. Passant per diferents fases de desenvolupament, fins arribar a un disseny de concepte desenvolupat i implementat a l'entorn de l'context proposat.

Paraules clau:

Objectius formatius

L'objectiu principal de l'assignatura és capacitar els alumnes i a les alumnes per a la detecció i definició dels diferents requeriments i característiques necessàries a tenir en compte per a proposar el disseny d'un nou producte o servei. A través de la investigació i l'anàlisi dels escenaris actuals i de la reflexió sobre escenaris futurs, l'alumne haurà de detectar oportunitats de disseny i conceptualitzar noves tipologies de solucions de mobilitat capaços de respondre a les realitats socioculturals i econòmiques actuals o que d'escenaris hipotètics futurs plantejats per l'alumne basant-se en la seva investigació i reflexió.

Codi

105716

Crèdits

6 ECTS

Curs

4

Semestre

1

Matèria

Professorat
Llengües

Català Castellà

Prerequisits

Tots els àmbits de projectes proposats en "Disseny i mobilitat", pressuposen l'adquisició prèvia de les competències a l'nivell requerit en les assignatures projectuals de primer, segon i tercer curs, així com el maneig fluid de les eines necessàries per a la correcta representació d'una proposta de disseny (des d'un programa de modelatge 3D, fins a un editor de vídeo o qualsevol altre programa amb el qual l'alumne es trobi còmode treballant i representant les seves idees)

Tota la documentació es gestionarà de forma digitalitzada.

Continguts de l’assignatura

FASE 1- Treball individual de recerca, recerca de temàtica de projecte i defensa.

Cada alumne plantejarà una temàtica de projecte, dins el marc genèric al voltant de el concepte de la "Mobilitat".

Després d'una investigació i anàlisi, l'alumne planteja i exposa a la resta d'alumnes una temàtica original a abordar en les fases següents de l'assignatura.

Material a avaluar: Dossier + Presentació individual a classe.

FASE 2- Definició i adequació.

Després de l'elecció per part de l'alumnat dels projectes més interessants sobre els quals treballar, es generarà un briefing de projecte sota la idea seleccionada, adequant-lo a les noves necessitats plantejades per part de l'propi alumnat així com per les indicacions donades pel professorat. En el cas que es treballi en equip, aquests seran multidisciplinars, integrats per alumnes amb diferents habilitats, perfils formatius, o interessos, que treballaran en aquells projectes que més els motivin o interessin.

Material a avaluar: Dossier + Presentació en grup o individual (segons escenaris) + material auxiliar a elecció de l'equip (Vídeos, maquetes, etc ...)

FASE 3- Desenvolupament de la idea.

Després de l'aprovació de l'briefing de projecte, es desenvoluparà íntegrament el concepte proposat o seleccionat, atenent a les necessitats concretes segons la proposta. Ets podran variar des ara l'elaboració d'un dossier de propostes de disseny de producte, com un layout o disposició d'espais o entorns, planimetries constructives, plans estratègics, sistemes de mobilitat, etc ...

Material a avaluar: Dossier

FASE 4- Implementació

Donar-li forma (definir) a la proposta esbossada en la fase anterior.

Aquest desenvolupament s'implementarà en un entorn concret, a elecció de l'alumne o equip de treball, exposant, argumentant, i validant la solució o solucions adoptades. Definint aspectes formals, d'ús i de relació amb la persona o el col·lectiu.

Material a avaluar: Dossier

FASE 5- Representació

Representació de la solució adoptada mitjançant el medi o tècnica seleccionada per part de l'alumne o equip de treball.

El resultat de projecte ha de quedar prou ben representat i definit, mitjançant aquest medi i / o tècnica.

Aquesta presentació ha de corroborar i validar els arguments i premisses exposades prèviament per part de l'alumne o equip de treball.

Material a avaluar: Dossier + Presentació en grup o individual (segons escenaris) + material auxiliar a elecció de l'equip (Vídeos, maquetes, etc.)

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

Tipus de Jornades:

Estructura general de les sessions:

  • Teoria + revisió + practica

Metodologia docent (SEMIPRESENCIAL) 30% online + 70% presencial

Tipus de Jornades:

Estructura general de les sessions:

Activitats formatives

Avaluació

Sistema d’avaluació

Avaluació continuada

L’objectiu de l’avaluació continuada és que l’estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo. A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura. En aquest cas, la qualificació de l’assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d’avaluació

Per considerar superada una assignatura, caldrà que s’obtingui una qualificació mínima de 5,0.

Una vegada superada l’assignatura, aquesta no podran ser objecte d’una nova avaluació.

Es considerarà “No Avaluable” (NA) l’estudiant que no hagi lliurat totes les evidències d’aprenentatge o no hagi assistit al 80% de les classes sense haver justificat les absències. En cas d’absència justificada, l’estudiant s’ha de posar en contacte amb el professor en el moment de la reincorporació per determinar la recuperació de les activitats a les quals no hagi assistit.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Criteris d’avaluació

Es valoraran tant la qualitat conceptual, com el nivell de desenvolupament i la qualitat de la comunicació de cadascuna de les entregues realitzades.

Amb independència del resultat, es valorarà també que els alumnes utilitzin les hores estipulades en la consecució de cada un dels treballs a avaluar.

Seguint el mateix criteri, es valoraran les presentacions orals que es duran a terme a l'aula.

80% d'assistència obligatòria per a poder ser avaluats. Les faltes de puntualitat i la sortida prematura de l'aula, comptarà com a ½ falta d'assistència.

Procés de reavaluació

No es contemplen sistemes de reavaluació en els casos de les pràctiques externes, els TFG, i les assignatures / activitats formatives que, pel seu caràcter eminentment pràctic, no ho permeten.

Per participar a la reavaluació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.

Normativa específica de l’assignatura

Ser capaç de gestionar de manera òptima el temps i recursos disponibles.

Es requeriran resultats exigents, pel que es valoraran molt positivament tant l'elaboració i dedicació emprada en els treballs com l'execució final.

Tots els treballs s'hauran de lliurar a l'espai virtual: versió digitalitzada de tota la Documentació.

Tots els Dossier en format A4 Apaïsat. Maquetació lliure. Arxiu .pdf. extensió màxima 5 B

Bibliografia i enllaços web

Architecture&Mobility: Tradition and Innovation (Finizio, Gino)

Diseño estratégico: guía metodológica (Lecuona, Manuel)

Reflexiones sobre gestión estratégica del diseño (Xènia Viladàs, Beatriz García, Patricia Rodrigo, Francisco Gaspar, Miguel Abarca, Chele Esteve, Manuel Martínez)

La estrategia de producto y diseño en el plan de marketing (Vitrac, Jean-Pierre | Gaté, Jean-Charles)

Product concept design : a review of the conceptual design of products in industry (Keinonen, Turkka | Takala, Roope)

Proceso : 50 productos de diseño del concepto a la fabricación (Hudson, Jennifer)

Los diseñadores hablan sobre el diseño (Conran, Terence | Fraser, Max)

Starck (Starck, Philippe)

Made of-- : new materials sourcebook for architecture and design (Sauer, Christiane)

Design and marketing of new products (Urban, Glen L | Hauser, John R)

Design secrets : products 2 : 50 real-life projects uncovered (Cullen, Cheryl Dangel | Haller, Lynn)

Design secrets : products: 50 real-life projects uncovered (Industrial Designers Society of America)

Product Concept Design : A Review of the Conceptual Design of Products in Industry (Takala, Roope; Keinonen, Turkka; Jaasko, Vesa)

Smart design : products that change our lives (Grinyer, Clive)

Designing the 21st century (Fiell, Charlotte | Fiell, Peter)

El pensamiento lateral práctico (Bono, Edward de)

Recursos

E I N A